Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους αναπεμφθέντες νόμους του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Τάσου Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012, επανεξέτασε τους τρεις υπό αναφορά νόμους που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2012 και οι οποίοι αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι πιο πάνω τρεις αναπεμφθέντες νόμοι κατατέθηκαν στη Βουλή υπό τη μορφή προτάσεων νόμου από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη, πρόεδρο της επιτροπής, και κ. Αθηνά Κυριακίδου.

Όπως είναι γνωστό, με τους πιο πάνω αναπεμφθέντες νόμους σκοπείται η τροποποίηση συγκεκριμένου άρθρου στους προϋπολογισμούς του 2012 του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αντίστοιχα, το οποίο αφορά την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο αυτό άρθρο των προϋπολογισμών του 2012 των τριών κρατικών πανεπιστημίων υπάρχει πρόνοια σύμφωνα με την οποία το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του πανεπιστημίου. Γι’ αυτό με την προτεινόμενη τροποποίηση και στις τρεις προτάσεις νόμου διαγράφεται η πρόνοια αυτή, η οποία είναι διατυπωμένη υπό μορφή επιφύλαξης, με στόχο να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταχρηστικής χρήσης της.

Ειδικότερα, όπως είχαν τονίσει οι εισηγητές των τριών αναπεμφθέντων νόμων κ. Νίκος Τορναρίτης και Αθηνά Κυριακίδου, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στην ύπαρξη περισσότερης διαφάνειας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται η οικονομία του τόπου μας. Περαιτέρω, όπως είχαν επισημάνει οι ίδιοι, εάν διαγραφεί η πιο πάνω επιφύλαξη από το συγκεκριμένο άρθρο, τότε θα πρέπει, με βάση την υπόλοιπη υφιστάμενη διατύπωση σε αυτό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να ενημερώνεται από την εκτελεστική εξουσία και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, προτού υλοποιηθεί η οποιαδήποτε απόφαση για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται και επεξηγούνται στις τρεις επιστολές, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2012, του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρατίθενται ως ακολούθως:

1. Με τον πρώτο αναπεμφθέντα νόμο διαγράφεται η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμου του 2012, με την οποία εξαιρούντο από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής οι περιπτώσεις στις οποίες είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και είχαν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η με τον αναπεμφθέντα αυτό νόμο διαγραφή της πιο πάνω επιφύλαξης, η οποία περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς όλων των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να επιχειρείται παράλληλα αντίστοιχη τροποποίηση σε αυτούς, θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση προγραμμάτων σπουδών και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της αδυναμίας στελέχωσης ορισμένων τμημάτων και εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Με το δεύτερο αναπεμφθέντα νόμο διαγράφεται η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμου του 2012, με την οποία εξαιρούντο από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής οι περιπτώσεις στις οποίες είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και είχαν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η με τον αναπεμφθέντα αυτό νόμο διαγραφή της πιο πάνω επιφύλαξης, η οποία περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς όλων των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να επιχειρείται παράλληλα αντίστοιχη τροποποίηση σε αυτούς, θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση προγραμμάτων σπουδών και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της αδυναμίας στελέχωσης ορισμένων τμημάτων και εργαστηρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

3. Με τον τρίτο αναπεμφθέντα νόμο διαγράφεται η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 7 των περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2012 Νόμων έως (Αρ. 2) του 2012, με την οποία εξαιρούντο από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής οι περιπτώσεις στις οποίες είχε αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και είχαν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η με τον αναπεμφθέντα αυτό νόμο διαγραφή της πιο πάνω επιφύλαξης, η οποία περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς όλων των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να επιχειρείται παράλληλα αντίστοιχη τροποποίηση σε αυτούς, θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση προγραμμάτων σπουδών και θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα εξαιτίας της αδυναμίας στελέχωσης ορισμένων τμημάτων και εργαστηρίων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στις τρεις πιο πάνω επιστολές, επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, επισημαίνονται και οι ακόλουθοι λόγοι αναπομπής, οι οποίοι και παρατίθενται πιο κάτω:

«Πέραν των εν λόγω προβλημάτων, στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, δημιουργείται στον υποψήφιο η προσδοκία, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για διορισμό ή προαγωγή, και με τον τερματισμό της σε τελικό στάδιο διαδικασίας, αυτός έχει έννομο συμφέρον προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο».

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του όλου θέματος οι εισηγητές των αναπεμφθέντων νόμων επισήμαναν ότι δεν έχουν πρόθεση να σταματήσουν την ανάπτυξη των κρατικών πανεπιστημίων, αλλά, όπως δήλωσαν, με τους εν λόγω νόμους πρόθεση έχουν να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση των δημόσιων δαπανών ειδικότερα κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο που διέρχεται η οικονομία του τόπου μας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε στα επίμαχα άρθρα που τροποποιούνται, ανέλυσε περαιτέρω τους λόγους των αναπομπών. Όπως τόνισε ο ίδιος, δεν είναι νομικά ορθό, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, να σταματήσει η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων, όταν βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πρόσληψης. Δήλωσε επίσης ως θέση αρχής ότι τάσσεται υπέρ της αυτονομίας των κρατικών πανεπιστημίων, γι’ αυτό και αυτά πρέπει να αφεθούν να λειτουργούν και να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους χωρίς παρεμβάσεις. Όπως όμως επισήμανε ειδικότερα, το νομοθετικό σώμα θα μπορούσε να παρέμβει στο αρχικό στάδιο και συγκεκριμένα στο στάδιο της έγκρισης των προϋπολογισμών των κρατικών πανεπιστημίων μέσω των μειώσεων των σχετικών κονδυλίων που αφορούν τη δημιουργία και έγκριση νέων θέσεων. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του προέδρου της επιτροπής κατά πόσο θα μπορούσε στο παρόν στάδιο να γίνει διαχωρισμός των θέσεων του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να γίνει για το λόγο ότι η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησε με τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά αναπεμφθέντες νόμους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της αποδοχής της αναπομπής των αναπεμφθέντων νόμων.

 

 

27 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων