Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση για το υπό αναφορά νομοσχέδιο άρχισε από την επιτροπή πριν από την τυπική κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού στο σώμα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2012.

Στην πιο πάνω συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Σύνδεσμος Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου και η Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου με το άρθρο 20 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το πιο πάνω νομοσχέδιο επιφέρονται στο βασικό νόμο οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Απαλείφονται από το βασικό νόμο οι σχετικές με το ηλεκτρονικό χρήμα διατάξεις, οι οποίες είχαν περιληφθεί στο βασικό νόμο λόγω εναρμόνισης με τον ορισμό του όρου “πιστωτικό ίδρυμα” της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ο οποίος τροποποιήθηκε πλέον από το άρθρο 20.1.α της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, ώστε να μην περιλαμβάνει εννοιολογικά τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

2. Προστίθεται η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος στο παράρτημα του βασικού νόμου το οποίο παραθέτει κατάλογο των δραστηριοτήτων που δύναται να αναπτύξουν τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία απολαύουν αμοιβαίας αναγνώρισης στα πλαίσια διασυνοριακών δραστηριοτήτων προς εναρμόνιση με το άρθρο 20.2 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

3. Προστίθεται πρόνοια στο νομοσχέδιο στην οποία αναφέρεται ότι οι δραστηριότητες των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων που δυνατόν να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα θα διέπονται από τον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο [Νόμος αρ. 81(Ι) του 2012], ο οποίος αποτελεί την κύρια ημεδαπή νομοθετική πράξη μεταφοράς της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ.

4. Παρέχεται εξουσία στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών να εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στο άρθρο 45 του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου ή σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη του εν λόγω νόμου η οποία της παρέχει εξουσία να παρέχει οδηγίες.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση η οποία συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αιτιολογημένη γνώμη εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για μη υιοθέτηση της πιο πάνω Οδηγίας μέχρι την 30ή Απριλίου 2011 και η Δημοκρατία τελεί ήδη σε νομικώς καταδικαστέα παράβαση της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ. Με βάση την αιτιολογημένη γνώμη, η Δημοκρατία έπρεπε να συμμορφωθεί μέχρι τις 29 Ιουνίου 2012.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στις 18 Ιουλίου 2012 στάλθηκε σχετική επιστολή από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με την οποία μεταξύ άλλων καλείται η Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσει άμεσα το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο, έτσι ώστε να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το συντομότερο δυνατό προς αποφυγή οποιωνδήποτε νομικών μέτρων κατά της Δημοκρατίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω αναφερόμενου νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γιʼ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

27 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων