Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος  (Αρ. 4) του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 12 Ιουλίου 2012, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων, ύψους €31.330.000, από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και η διάθεσή τους για κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για συμμετοχή της κυβέρνησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ”.

Όπως είναι επίσης γνωστό, στο κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου ενσωματώθηκε αριθμός άρθρων τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό νομοσχέδιο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, τα οποία προβλέπουν μεταξύ άλλων όπως το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εφαρμόζει πολιτική “ανοικτών ουρανών για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίες επιθυμούν να περιλάβουν στο πτητικό τους πρόγραμμα δρομολόγια προς τρίτες χώρες.

Οι λόγοι της αναπομπής όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, οι οποίοι παρατίθενται αυτούσια, είναι οι ακόλουθοι:

«Η Δημοκρατία εφαρμόζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική των ανοικτών ουρανών”, αφού με την ένταξή της στην ΕΕ έχει καθιερώσει καθεστώς πλήρους ελευθεροποίησης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των αερομεταφορέων και στη συχνότητα πτήσεων. Η ελευθεροποίηση αυτή καλύπτει περίπου το 81% της επιβατικής κίνησης των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση στον καθορισμό των ναύλων ούτε διακρίνει μεταξύ ναυλωμένων και δρομολογημένων πτήσεων.

Η ελευθεροποιημένη αγορά επεκτείνεται και στις τρίτες χώρες μέσω των τριών πυλώνων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, της δημιουργίας δηλαδή του κοινού αεροπορικού χώρου με γειτονικές χώρες (Ανατολική Ευρώπη, Κεντρική Ασία, Μέση Ανατολή, Μεσόγειος), των συμφωνιών ανοικτών ουρανών με τις μεγάλες παγκόσμιες αγορές (Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ΗΠΑ), με τις οποίες ήδη εφαρμόζεται η συμφωνία, και των οριζόντιων συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Οριζόντια συμφωνία είναι εκείνη η οποία τυγχάνει διαπραγμάτευσης από την ΕΕ εκ μέρους των κρατών μελών, με σκοπό την εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο όλων των διμερών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών και μίας τρίτης χώρας.

Σε διμερές επίπεδο οι σχέσεις στον τομέα των αερομεταφορών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών διέπονται από διμερείς αεροπορικές συμφωνίες, στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη καθορίζουν το καθεστώς που θα διέπει τις σχέσεις τους στον τομέα αυτό, σύμφωνα με το πλαίσιο πολιτικής που ακολουθείται από κάθε χώρα, και όχι μονομερώς ή με νομοθετική ρύθμιση.

Σε αριθμό διμερών συμφωνιών της Κύπρου με τρίτες χώρες προβλέπονται αρκετοί περιορισμοί σε σχέση με τον αριθμό των αερομεταφορέων, τη συχνότητα των πτήσεων, καθώς και το δικαίωμα προσγείωσης καθοδόν προς τον τελικό προορισμό σε άλλη χώρα και λήψης πρόσθετων επιβατών. Ορισμένες τρίτες χώρες δεν αποδέχονται τις τυποποιημένες ρήτρες τις οποίες επιβάλλει η ΕΕ στα κράτη μέλη να προβλέπουν στις αναθεωρήσεις διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες που διασφαλίζουν τα δικαιώματα κοινοτικών αερομεταφορέων οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη. Σε περίπτωση που τρίτη χώρα δεν αποδέχεται τις τυποποιημένες ρήτρες που επιβάλλει η ΕΕ, παραμένει σε ισχύ η προηγούμενη συμφωνία με όσα δικαιώματα και υποχρεώσεις προβλέπονται με αυτήν.

Το άρθρο 9(β) του αναπεμπόμενου νόμου, το οποίο καθορίζει τις υποχρεώσεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, περιέχει πρόνοιες που αφορούν καθορισμό κυβερνητικής πολιτικής, αρμόδια για τη διαμόρφωση της οποίας είναι η εκτελεστική εξουσία και όχι η νομοθετική εξουσία.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι ο εν λόγω νόμος συγκρούεται με τις πρόνοιες του συντάγματος οι οποίες αναφέρονται στη διάκριση των εξουσιών και οι οποίες είναι αντίθετες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του αναπεμφθέντος νόμου ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η πολιτική “ανοικτών ουρανών” εφαρμόζεται για αερομεταφορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως η εν λόγω πολιτική δεν είναι δυνατό να επιβληθεί κατά τη σύναψη διμερών συμφωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτες χώρες, εφόσον οι τρίτες χώρες δικαιολογημένα επιθυμούν να διασφαλίζουν την προστασία των δικών τους αερομεταφορέων και των συμφερόντων τους κατά τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω, ο ίδιος δήλωσε ότι το κράτος προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, ώστε η πολιτική ανοικτών ουρανών να εφαρμόζεται, όπου είναι δυνατό, και για αερομεταφορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Συναφώς, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων εισηγήθηκε όπως από το κείμενο του νόμου απαλειφθεί η υπό αναφορά διάταξη, θέση την οποία εξέφρασε και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της επιτροπής.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος μέλη της επιτροπής τόνισαν ότι η εν λόγω διάταξη απορρέει από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών, ο οποίος είναι δεσμευτικός για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Επ’ αυτού ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με άλλες σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το κοινοτικό κεκτημένο και συναφώς δεν κρίνεται απαραίτητη η συμπερίληψη της εν λόγω διάταξης στον υπό συζήτηση νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αποφάσισε να μην εμμείνει στην αρχική απόφασή της σε σχέση με την περίληψη της υπό αναφορά διάταξης στον ψηφισθέντα νόμο, αποδεχόμενη την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

27 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων