Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τις τρεις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νίκο Τορναρίτη, πρόεδρο της επιτροπής, και κ. Αθηνά Κυριακίδου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουλίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ), του Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΠΑΚ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σκοπός και των τριών προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση συγκεκριμένου άρθρου στους προϋπολογισμούς του 2012 του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αντίστοιχα, το οποίο αφορά την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής. Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο αυτό άρθρο των προϋπολογισμών του 2012 των τριών κρατικών πανεπιστημίων υπάρχει πρόνοια, σύμφωνα με την οποία το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση κατά την οποία έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και έχουν οριστεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου σώματος του πανεπιστημίου. Γι’ αυτό η προτεινόμενη τροποποίηση και στις τρεις προτάσεις νόμου προβλέπει τη διαγραφή της πρόνοιας αυτής, η οποία είναι διατυπωμένη υπό μορφή επιφύλαξης, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταχρηστικής χρήσης της.

Οι εισηγητές των τριών προτάσεων νόμου κ. Νίκος Τορναρίτης και κ. Αθηνά Κυριακίδου τόνισαν ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στην ύπαρξη περισσότερης διαφάνειας, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται η οικονομία του τόπου μας. Ειδικότερα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, εάν διαγραφεί η πιο πάνω επιφύλαξη από το συγκεκριμένο άρθρο, τότε πρέπει, με βάση την υπόλοιπη υφιστάμενη διατύπωση σε αυτό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας να ενημερώνεται από την εκτελεστική εξουσία και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της, προτού υλοποιηθεί η οποιαδήποτε απόφαση για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων.

Στα πλαίσια της εξέτασης των προτάσεων νόμου, τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν στη συνεδρία κατέθεσαν τις ακόλουθες θέσεις:

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αποτελούν διάκριση σε βάρος των τριών κρατικών πανεπιστημίων, διότι η συγκεκριμένη πρόνοια, της οποίας η διαγραφή προωθείται μέσω των εν λόγω προτάσεων νόμου, περιλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς όλων των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να επιχειρείται παράλληλα κάτι αντίστοιχο και γι’ αυτούς.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τη θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι πρυτάνεις και των τριών κρατικών πανεπιστημίων, παρ’ όλο που συμφώνησαν με την ανάγκη άσκησης αυστηρού κοινοβουλευτικού ελέγχου λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος μας, δε συμφώνησαν με την ανάγκη προώθησης των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν μεταξύ άλλων οι ίδιοι, ο τερματισμός της διαδικασίας πλήρωσης συγκεκριμένων κενών θέσεων, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση ορισμένων προγραμμάτων σπουδών και θα δημιουργήσει προβλήματα λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης ορισμένων τμημάτων και εργαστηρίων. Γι’ αυτό, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, δεν πρέπει να διαγραφεί η συγκεκριμένη πρόνοια από τους προϋπολογισμούς του 2012 των κρατικών πανεπιστημίων.

Επιπρόσθετα, οι πρυτάνεις ενημέρωσαν την επιτροπή για τον αριθμό περίπου των κενών θέσεων των οποίων η διαδικασία πλήρωσης έχει ξεκινήσει τόσο σε σχέση με το διοικητικό προσωπικό όσο και σε σχέση με το ακαδημαϊκό προσωπικό. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση αυτή δεν έγινε στη βάση αναλυτικών γραπτών στοιχείων, ώστε να δοθεί η ακριβής εικόνα του αριθμού των θέσεων που επηρεάζονται.

Επισημαίνεται επίσης ότι στο συγκεκριμένο άρθρο των προϋπολογισμών, όπου υπάρχει η επίμαχη πρόνοια, δεν προβλέπεται ρητά κατά πόσο η αναστολή πλήρωσης των κενών θέσεων αφορά τόσο το διοικητικό όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Οι εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού και των τριών κρατικών πανεπιστημίων διαφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επισημαίνοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν στην εύρυθμη λειτουργία των κρατικών πανεπιστημίων λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης σε προσωπικό. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΕΔΙΠΠΑΚ κατέθεσαν και γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή, επεξηγώντας τους λόγους της διαφωνίας τους. Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι, η διαδικασία πλήρωσης των επηρεαζόμενων από την πρώτη πρόταση νόμου κενών θέσεων έχει ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια και έχει στην ουσία ολοκληρωθεί. Επιπρόσθετα, το αρμόδιο σώμα του Πανεπιστημίου Κύπρου γνωρίζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και αυτό που αναμενόταν ήταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την πλήρωση των θέσεων. Γι’ αυτό, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, η ενδεχόμενη ψήφιση σε νόμο της πρότασης νόμου που τους αφορά θα δημιουργήσει σοβαρό προηγούμενο στις εργασιακές τους σχέσεις.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι η διαγραφή της συγκεκριμένης πρόνοιας μέσω των προτεινόμενων τροποποιήσεων ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα και κενά όσον αφορά την επαρκή στελέχωση τόσο σε διοικητικό όσο και σε ακαδημαϊκό προσωπικό, αφού στο συγκεκριμένο άρθρο δε γίνεται οποιοσδήποτε διαχωρισμός. Επιπρόσθετα, όπως μεταξύ άλλων επεξήγησε η ίδια, στις περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με βάση τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δημιουργείται προσδοκία από πλευράς του υποψηφίου για διορισμό, ο οποίος, εάν τερματιστεί η σχετική διαδικασία στο τελικό στάδιο, θα έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης σε νόμο και των τριών προτάσεων νόμου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διαφωνούν με την προώθηση της ψήφισης σε νόμο των τριών προτάσεων νόμου.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των τριών προτάσεων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Ιουλίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων