Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Άριστος Δαμιανού Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14 και 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών, ώστε να θεσμοθετηθούν ορισμένα αιτήματα των εθελοντών πενταετούς υποχρεώσεως (ΕΠΥ), τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του 2007, και να ρυθμιστούν ορισμένα κενά και ασάφειες που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών, καθώς και ορισμένα άλλα θέματα των οποίων κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση σε αυτό το στάδιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι κυριότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς είναι οι ακόλουθες:

1. Προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο στρατό ως ΕΠΥ δε θα είναι πλέον μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες.

2. Προβλέπεται ότι οι ΕΠΥ θα συνεχίσουν να υπηρετούν στο στρατό μέχρι την ηλικία αφυπηρέτησής τους μετά την ανανέωση της πρώτης πενταετούς περιόδου υπηρεσίας τους και όχι της τρίτης, όπως ισχύει τώρα.

3. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες που αφορούν τη σύνθεση και σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσεων, έτσι ώστε αυτό να συνέρχεται για τις κρίσεις των ΕΠΥ σε σύνοδο μια φορά το χρόνο, αντί για δύο, όπως ισχύει τώρα.

4. Αυξάνεται ο χρόνος άδειας ανάπαυσης των ΕΠΥ, έτσι ώστε η άδεια που δικαιούνται να είναι στο ελάχιστο επίπεδο των υπόλοιπων εργαζομένων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται οι ΕΠΥ να δικαιούνται άδεια ανάπαυσης είκοσι εργάσιμων ημερών κάθε έτος σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, αντί δεκαοκτώ που δικαιούνται τώρα, και είκοσι τεσσάρων εργάσιμων ημερών σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας, αντί είκοσι δύο που δικαιούνται τώρα. Γίνεται επίσης πρόβλεψη οι πρόνοιες αυτές να έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012. Επιπλέον, καθορίζεται ότι δε θα απαιτείται η συμπλήρωση υπηρεσίας έξι τουλάχιστον μηνών, για να παραχωρείται άδεια σε ΕΠΥ.

5. Αναθεωρούνται οι πρόνοιες που αφορούν την άδεια ασθένειας η οποία παραχωρείται στους ΕΠΥ. Συγκεκριμένα, η άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές αυξάνεται από είκοσι οκτώ σε τριάντα ημέρες ανά έτος και η παράταση της άδειας ασθένειας με πλήρεις απολαβές από δεκατέσσερις ημέρες σε δύο μήνες.

6. Περιλαμβάνεται πρόνοια, σύμφωνα με την οποία, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της κάθε υπόθεσης, θα δύναται να χορηγείται φιλοδώρημα σε ΕΠΥ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τον τερματισμό της σύμβασης, όταν μεταξύ άλλων ο ΕΠΥ εκπέσει από το βαθμό του ή υποβιβαστεί, όταν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή για αδίκημα λιποταξίας, όταν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων κ.λπ.

7. Καθιερώνεται η απονομή βαθμού στους ΕΠΥ που πεθαίνουν ή καθίστανται ανάπηροι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και προβλέπεται η χορήγηση αυξημένου φιλοδωρήματος.

8. Επεκτείνεται το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των ΕΠΥ από το πεντηκοστό στο πεντηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Όπως είναι γνωστό, για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή σχετική πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» από το μέλος της επιτροπής κ. Σωτήρη Σαμψών. Ειδικότερα, σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να εισαχθούν σε αυτόν διατάξεις με τις οποίες να ρυθμιστούν νομοθετικά τα αιτήματα των ΕΠΥ τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και να βελτιωθούν ορισμένες άλλες πρόνοιες που τους αφορούν. Επισημαίνεται ότι η πιο πάνω πρόταση νόμου συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας αρχικά στις 24 Μαΐου 2012. Το Υπουργείο Άμυνας είχε συναφώς δεσμευτεί ότι θα ετοίμαζε και θα κατέθετε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς με ανάλογο με την πρόταση νόμου περιεχόμενο, γι’ αυτό και στη συνέχεια το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε το θέμα και έλαβε υπόψη τις θέσεις που εκφράστηκαν ενώπιον της επιτροπής στις 24 Μαΐου 2012, καθώς και τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση την οποία είχαν εγκριθεί ορισμένα αιτήματα των ΕΠΥ, ετοίμασε και κατέθεσε στη Βουλή τους υπό αναφορά τροποποιητικούς κανονισμούς. Επισημαίνεται επίσης ότι η πιο πάνω πρόταση νόμου έτυχε παράλληλης εξέτασης με τους εν λόγω τροποποιητικούς κανονισμούς από την επιτροπή, στη συνέχεια όμως η επιτροπή επικεντρώθηκε στη μελέτη των τροποποιητικών κανονισμών.

Στα πλαίσια της πιο πάνω μελέτης, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς δήλωσε ότι οι απόψεις της Εθνικής Φρουράς σε σχέση με το θέμα έχουν αποτυπωθεί στο κείμενο των εν λόγω κανονισμών και ότι στο παρόν στάδιο ένα μέρος μόνο των υφιστάμενων κανονισμών τροποποιείται. Σύντομα όμως έπεται και νέα αναθεώρησή τους. Όπως ειδικότερα επισήμαναν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, η συνολική αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών θα προωθεί σύντομα, μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες περίπου, και στα πλαίσιά της θα επέλθει μια πιο ολοκληρωμένη ρύθμιση.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών από την επιτροπή καταβλήθηκε προσπάθεια μέσα σε παραγωγικό και συναινετικό κλίμα από πλευράς όλων των εμπλεκόμενων μερών να επέλθουν ορισμένες βελτιωμένες διαφοροποιήσεις στις πρόνοιές τους.

Ειδικότερα, εκτός από τις επουσιώδεις αλλαγές που κρίθηκαν σκόπιμες για σκοπούς λεκτικής και νομοτεχνικής βελτίωσης του κειμένου των κανονισμών, η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων ενώπιον της επιτροπής επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανάγκη να επέλθουν στο κείμενο των κανονισμών οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Προσθήκη πρόνοιας που να προβλέπει ότι, στα πλαίσια της προκήρυξης θέσεων για πρόσληψη ΕΠΥ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια το κατά πόσο η συγκεκριμένη θέση απασχόλησης θα απαιτεί την κατάληψή της μόνο από άντρα. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε από τους αρμοδίους, στην Εθνική Φρουρά υπάρχουν ανάγκες για πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων απασχόλησης που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, όπως για παράδειγμα ο χειρισμός οπλικών συστημάτων, στις οποίες δε θα μπορούσε να ανταποκριθεί μια γυναίκα λόγω των ιδιαιτεροτήτων της φύσης τους, γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο, με τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας, να επέλθει η αναγκαία προσαρμογή στο κείμενο των κανονισμών, αφού στο εξής, με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση στους κανονισμούς, οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο στρατό ως ΕΠΥ θα είναι και γυναίκες. Ειδικότερα, η υποχρέωση για πρόσληψη και γυναικών, όπως είναι γνωστό, απορρέει από την αρχή της ισότητας και το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο ενσωματώθηκε ήδη στο εθνικό μας δίκαιο. Επισημαίνεται ότι η διατύπωση της νέας πρόνοιας που ενσωματώνεται στο κείμενο των κανονισμών δε συγκρούεται με αυτή την υποχρέωση.

2. Υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο κείμενο των κανονισμών συγκεκριμένης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου του 1996, που αφορά το ειδικό μηνιαίο επίδομα που λαμβάνουν οι ΕΠΥ με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους ΕΠΥ από την 1η Ιανουαρίου του 1997, παρ’ όλο που δεν είχε περιληφθεί η σχετική πρόνοια για το ειδικό αυτό επίδομα στους κανονισμούς. Αντίθετα, στους υφιστάμενους βασικούς κανονισμούς περιλαμβανόταν άλλη πρόνοια η οποία ήταν ανενεργός και της οποίας προτείνεται η κατάργηση με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Συναφώς, με τη νέα πρόνοια που ενσωματώνεται στο κείμενο των κανονισμών καθορίζεται ρητά το κατώτατο ειδικό μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους ΕΠΥ.

3. Βελτίωση της προτεινόμενης τροποποίησης που αφορά τις άδειες ανάπαυσης των ΕΠΥ, ώστε αυτές να αυξηθούν περαιτέρω και, εάν είναι εφικτό, να υιοθετηθεί ό,τι ισχύει για τους μόνιμους υπαξιωματικούς. Το Υπουργείο Οικονομικών όμως, για λόγους που επεξήγησε, διαφώνησε με αυτό, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η ενδεχόμενη αύξηση των αδειών ανάπαυσης θα συνεπάγεται έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και επομένως είναι αντισυνταγματική. Επιπρόσθετα, όπως επισημάνθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, στους υφιστάμενους κανονισμούς δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, ώστε να καθορίζεται με σαφήνεια η πενθήμερη και εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. Το Υπουργείο Άμυνας στο σημείο αυτό δήλωσε ότι, παρ’ όλο που δεν προβλέπεται καθορισμένο ωράριο εργασίας στο στρατό, εντούτοις υπάρχει σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης εξαήμερη εβδομάδα εργασίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, δεν πρέπει να γίνει τέτοια ρύθμιση που να εξισώνει και να αντιμετωπίζει επί ίσοις όροις τους μόνιμους στρατιωτικούς με τους ΕΠΥ. Ως εκ τούτου, με βάση τα πιο πάνω, δεν ενσωματώθηκε νέα πρόνοια που να αυξάνει περαιτέρω τις άδειες ανάπαυσης.

4. Καλύτερη ρύθμιση τόσο του υφιστάμενου κανονισμού όσο και της προτεινόμενης διάταξης που αφορά την καταβολή των φιλοδωρημάτων, ώστε μεταξύ άλλων να προβλέπεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις λόγω τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης οι ΕΠΥ δε δικαιούνται φιλοδώρημα.

5. Βελτίωση της προτεινόμενης διατύπωσης που περιλαμβάνεται στο νέο κανονισμό που αφορά την απονομή βαθμού σε ΕΠΥ που αποβιώνει κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του και καταβολή σχετικού φιλοδωρήματος. Ειδικότερα, έγινε εισήγηση, ώστε να θεωρείται θάνατος, ενώ διατελεί στην υπηρεσία του, και ο θάνατος ενός ΕΠΥ που επέρχεται συνεπεία ασθενείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και όχι μόνο συνεπεία τραύματος, όπως προβλέπεται στο νέο αυτό κανονισμό. Παρά το σοβαρό προβληματισμό που επικράτησε για το θέμα αυτό, η εισήγηση τελικά δεν υιοθετήθηκε, αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας και των άλλων αρμοδίων.

6. Βελτίωση της προτεινόμενης τροποποίησης που αφορά την επέκταση της ηλικίας αφυπηρέτησης των ΕΠΥ με ενδεχόμενο αυτή να παραταθεί πέραν του πεντηκοστού πέμπτου έτους ηλικίας ή να παραμείνει, όπως προτείνεται, στα πενήντα πέντε και να γίνεται πρόβλεψη ότι θα λαμβάνουν και πλήρη οικονομικά ωφελήματα. Οι αρμόδιοι διαφώνησαν με τη δυνατότητα επέκτασης της ηλικίας αφυπηρέτησης των ΕΠΥ πέραν του 55ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και με την εισήγηση για καταβολή ωφελημάτων, αφού με τέτοιου είδους ρυθμίσεις επιχειρείται η εξίσωση των μόνιμων στρατιωτικών με τους ΕΠΥ. Όπως επισημάνθηκε από το Υπουργείο Άμυνας, το θέμα της ηλικίας αφυπηρέτησης θα τύχει συλλογικής αντιμετώπισης για όλες τις κατηγορίες των στρατιωτικών.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας, αφού ήλθε σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία, ετοίμασε διαδοχικά δύο διαμορφωμένα κείμενα των κανονισμών στα οποία ενσωματώνονται οι συμφωνηθείσες βελτιωτικές αλλαγές.

Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, το Υπουργείο Άμυνας προωθεί ήδη γενική αναθεώρηση των υφιστάμενων κανονισμών και αναμένεται ότι το νέο κείμενό τους θα κατατεθεί με τη νέα σύνοδο της Βουλής, οπότε οποιαδήποτε κενά και αδυναμίες ενδεχομένως προκύψουν κατά την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι θα έχουν εν τω μεταξύ εγκριθεί από τη Βουλή, θα εντοπιστούν, ώστε να επέλθει καλύτερη ρύθμιση.

Το τελικά διαμορφωμένο κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών με όλες τις βελτιωτικές τροποποιήσεις του διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη της επιτροπής. Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφωθούν έγκαιρα οι τελικές θέσεις όλων των πλευρών που εκπροσωπούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος, στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για τους υπό αναφορά κανονισμούς.

 

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων