Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος

Κυριάκος Χατζηγιάννης

Αντρέας Καυκαλιάς

Ευθύμιος Δίπλαρος

Αντρέας Φακοντής

Σοφοκλής Φυττής

Γεώργιος Τάσου

Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιουνίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων και εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών, του Συνδέσμου Εξόρυξης και Επεξεργασίας Κυπριακής Πέτρας, του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική,Παναγροτικός Σύνδεσμος και Ευρωαγροτικός”. Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ), παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων βασικού νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμών, ώστε να επιτευχθούν ορισμένες βελτιώσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την παραχώρηση της δυνατότητας στους αιτητές ανανέωσης άδειας επισκόπησης, αφού καταβάλουν τα σχετικά τέλη, να ζητούν την ανανέωση της εν λόγω άδειας για μικρότερη ενιαία περιοχή, η οποία βρίσκεται εντός της περιοχής που καλύπτεται από την άδεια που ήδη κατέχουν.

2. Την παραχώρηση της δυνατότητας στον Επιθεωρητή Μεταλλείων, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αυξομειώνει κατά καιρούς και σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις τις ελάχιστες δαπάνες στις οποίες υποχρεούται να προβαίνει ο κάτοχος άδειας επισκόπησης μεταλλευμάτων ή λατομικών υλικών, χωρίς όμως να δύναται να υπερβεί το ύψος που καθορίζεται στους υφιστάμενους κανονισμούς. Περαιτέρω, η ίδια δυνατότητα γίνεται εισήγηση όπως παραχωρηθεί στον επιθεωρητή σε σχέση με την καταβολή των ελάχιστων δικαιωμάτων που απαιτείται να καταβάλλονται για τα λατομικά υλικά που παράγονται στη Δημοκρατία, η αυξομείωση των οποίων θα αποφασίζεται ανάλογα με τη ζήτηση των λατομικών υλικών και των προϊόντων τους.

3. Την προσθήκη υποχρέωσης, ώστε τα τέλη και μισθώματα που απαιτείται να καταβάλλονται στην περίπτωση που μετά την εκπνοή της ισχύος της άδειας επισκόπησης παραχωρηθεί άλλη άδεια στο ίδιο πρόσωπο, του ίδιου τύπου και για την ίδια περιοχή ή μέρος αυτής να καταβάλλονται επίσης στις περιπτώσεις που η νέα άδεια παραχωρείται σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από το πιο πάνω αναφερόμενο πρόσωπο ή σε πρόσωπο που ελέγχει ή ελέγχεται από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων επισήμανε ότι η ανάγκη για τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών προέκυψε τόσο από την πρακτική εφαρμογή των υφιστάμενων κανονισμών όσο και από την εξέλιξη των επισκοπήσεων με νέες μεθόδους και διαφάνηκε ότι τα ποσά που απαιτείται να καταβάλλονται για κάθε τύπο άδειας επισκόπησης είναι υπερβολικά. Επιπρόσθετα, η οικονομική κατάσταση στο νησί και κυρίως η κρίση που ταλανίζει την οικοδομική βιομηχανία έχει μειώσει τη ζήτηση των λατομικών υλικών σε τέτοιο βαθμό που αυτή δε συνάδει με τις ελάχιστες ποσότητες αυτών των υλικών, όπως καθορίζονται στους υφιστάμενους κανονισμούς για σκοπούς καταβολής δικαιωμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξόρυξης και Επεξεργασίας Κυπριακής Πέτρας διαφώνησε με τις προτεινόμενες πρόνοιες, αφού, όπως υποστήριξε, τα τέλη και δικαιώματα θα έπρεπε να υπολογίζονται ανάλογα με την παραγωγή των λατομικών υλικών.

Όλοι οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών και υπερθεμάτισαν για την ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων, τα οποία θα συμβάλουν στην οικονομική ελάφρυνση των υφιστάμενων μεταλλείων και λατομείων. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Σκυροποιών, τόσο προφορικά ενώπιον της επιτροπής όσο και με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε σε αυτήν, έθεσε το ζήτημα επιβίωσης των μονάδων των σκυροποιών, καθώς, όπως υποστήριξε, ως απόρροια της οικονομικής κρίσης οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί κατά 50% έως 75% σε παγκύπρια βάση.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της επιτροπής απασχόλησαν μεταξύ άλλων ζητήματα που αφορούν την παραχώρηση της προρρηθείσας δυνατότητας αυξομείωσης των τελών και δικαιωμάτων σένα μόνο πρόσωπο ή σε μια επιτροπή. Περαιτέρω η επιτροπή κάλεσε την αρμόδια κυβερνητική υπηρεσία όπως καταθέσει ενώπιόν της στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των μεταλλείων, την έκταση για την οποία έχουν αδειοδοτηθεί και τα ποσά των ελάχιστων δικαιωμάτων που απαιτείται να καταβάλλουν.

Στη συνέχεια της συζήτησης των κανονισμών ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μεταλλείων υποστήριξε την ανάγκη για ευελιξία στο θέμα της λήψης αποφάσεων που θα λαμβάνονται αναφορικά με την αυξομείωση των τελών και δικαιωμάτων των μεταλλείων και λατομείων και κατέθεσε στην επιτροπή ενημερωτικό πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα πιο πάνω ζητηθέντα στοιχεία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε όπως τροποποιήσει τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε η γνωστοποίηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, όπως αναφέρεται πιο πάνω, να εκδίδεται από αυτόν, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων