Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες׃

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Αθηνά Κυριακίδου

Πανίκκος Σταυριανός

Ρούλα Μαυρονικόλα

Χρήστος Στυλιανίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Ιουλίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών), του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Τελωνείων), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, το ΕΤΕΚ και η Παγκύπρια Οργάνωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας τόσο με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα όσο και με την τροποποίηση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων, που εξουσιοδοτούν τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για σκοπούς εφαρμογής Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εν λόγω διατάγματα δύνανται να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή και να επιβάλλουν ειδικούς όρους που αφορούν τη διάθεση μηχανημάτων με επικίνδυνα τεχνικά χαρακτηριστικά στην κυπριακή αγορά.

Ειδικότερα, όπως ο εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας εξήγησε, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται όπως εναρμονιστεί η Κύπρος με την Απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2012, Αρ. Αποφ. 2012/32/ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά κοπτικών εξαρτημάτων αρθρωτού τύπου που αποτελούνται από διάφορα συνδεδεμένα μεταλλικά μέρη για φορητές θαμνοκοπτικές μηχανές χειρός. Η εναρμόνιση της Κύπρου με την πιο πάνω Απόφαση γίνεται δυνάμει του άρθρου 9(1) της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ στο οποίο αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό ορισμένες προϋποθέσεις δύναται να ζητήσει από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά μηχανημάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν κίνδυνο. Ας σημειωθεί ότι η Κύπρος θα έπρεπε να είχε συμμορφωθεί με την πιο πάνω απόφαση μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, ενώ οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 31 Μαΐου 2012.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, η έκδοση της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2012 ήταν αποτέλεσμα σχετικής ενημέρωσης που είχε η Επιτροπή από τις Σουηδικές αρχές και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για την επικινδυνότητα πολλών κοπτικών εξαρτημάτων αρθρωτού τύπου για θαμνοκοπτικές μηχανές που αποτελούνταν από δύο ή περισσότερα μεταλλικά μέρη. Περαιτέρω, το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με θανατηφόρο ατύχημα που είχε προκληθεί από τα εξαρτήματα μηχανημάτων αυτού του τύπου.

Με την εν λόγω τροποποίηση η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορεί, κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδίδει τέτοια απαγορευτική απόφαση, να εναρμονίζεται με την έκδοση διατάγματος, χωρίς να χρειάζεται η τροποποίηση των κανονισμών.

Η επιτήρηση της εφαρμογής των προτεινόμενων κανονισμών και του διατάγματος θα γίνεται μέσω του υφιστάμενου συστήματος επιτήρησης της αγοράς που ανέπτυξε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, από την εναρμόνιση με την πιο πάνω απόφαση δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε επιπρόσθετο δημοσιονομικό κόστος.

Περαιτέρω, στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς αναφέρεται ότι η εν λόγω εναρμονιστική νομοθεσία παρουσιάστηκε σε συνάντηση/διαβούλευση που έγινε στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και στην οποία κλήθηκαν σύνδεσμοι καταναλωτών, οργανισμοί, εκπρόσωποι του εμποροβιομηχανικού τομέα και κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση ή επηρεάζονται από αυτήν, ενώ παράλληλα η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιήθηκε στα μέλη της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και ενημερώθηκε το ευρύ καταναλωτικό κοινό στις 7 Απριλίου 2012 και στις 3 Μαΐου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών, γι αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων