Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Τάσος Μητσόπουλος Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2012.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, τα οποία συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), με εξαίρεση τους έβδομους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα Τελωνεία (Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), ώστε η εν λόγω θέση να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού μόνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς συνέπειας προς την κυβερνητική πολιτική για αναστολή πλήρωσης των θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των τμημάτων/υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί άμεσα η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας όλων των θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που είναι στο βαθμό εισδοχής και που στα οικεία σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε οι θέσεις αυτές να καθοριστούν ως θέσεις πρώτου διορισμού μόνο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση διευρύνονται οι γλωσσικές απαιτήσεις σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε πέραν της αγγλικής γλώσσας να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, καθώς επίσης εμπλουτίζονται τα καθήκοντα και οι ευθύνες της εν λόγω θέσης, ώστε να αντικατοπτρίζουν τα σημερινά δεδομένα της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Επιμόρφωσης στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης), ώστε η εν λόγω θέση να μετατραπεί από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση πρώτου διορισμού μόνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς συνέπειας προς την κυβερνητική πολιτική για αναστολή πλήρωσης των θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των τμημάτων/υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί άμεσα η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας όλων των θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που είναι στο βαθμό εισδοχής και που στα οικεία σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε οι θέσεις αυτές να καθοριστούν ως θέσεις πρώτου διορισμού μόνο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην εν λόγω θέση διευρύνονται οι γλωσσικές απαιτήσεις σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε πέραν της αγγλικής γλώσσας να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λειτουργού Στατιστικής και Βοηθού Στατιστικής 1ης Τάξεως στη Στατιστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς συνέπειας προς την κυβερνητική πολιτική για αναστολή πλήρωσης των θέσεων στο βαθμό εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, αλλά και ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των τμημάτων/υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως προωθηθεί άμεσα η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας όλων των θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας που είναι στο βαθμό εισδοχής και που στα οικεία σχέδια υπηρεσίας καθορίζονται ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε οι θέσεις αυτές να καθοριστούν ως θέσεις πρώτου διορισμού μόνο. Μεταξύ των εν λόγω θέσεων περιλαμβάνεται και το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Στατιστικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στη Στατιστική Υπηρεσία.

Ως εκ τούτου, προτείνεται ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για την πιο πάνω θέση στο οποίο η θέση αυτή να καθορίζεται ως θέση πρώτου διορισμού και ταυτόχρονα διευρύνονται οι γλωσσικές απαιτήσεις σύμφωνα με την ακολουθούμενη τα τελευταία χρόνια γενική πολιτική, έτσι ώστε πέραν της αγγλικής γλώσσας να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ως αποτέλεσμα της μελέτης, οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας για διαχωρισμό των θέσεων Βοηθού Στατιστικής (Κλ. Α4 και Α7(ii)) για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2007 μεταφέρθηκαν στην επιστημονική δομή οι υπηρετούντες στην τεχνική πυραμίδα υπάλληλοι οι οποίοι κατείχαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Οι εναπομείνασες θέσεις Βοηθού Στατιστικής, οι οποίες κατέχονται από άτομα χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με θέσεις Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1, Α2 και Α5(ii)), ώστε να καταργηθεί σταδιακά εξ ολοκλήρου η πυραμίδα των θέσεων με διαζευκτικά προσόντα.

Ως εκ τούτου, με σκοπό την πλήρωση τεσσάρων κενών θέσεων από τις επτά εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό θέσεις Βοηθού Στατιστικής 1ης Τάξεως (Κλ. Α8 και Α9(i)), οι οποίες δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη ύπαρξης υποψηφίων που να κατέχουν την απαιτούμενη υπηρεσία, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Στατιστικής 1ης Τάξεως με τη συμπερίληψη σχετικής σημείωσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιταχυνθεί και η κατάργηση όλων των κατώτερων θέσεων Βοηθού Στατιστικής (Κλ. Α4 και Α7(ii)).

Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση έγινε και στα σχέδια υπηρεσίας των φθινουσών τεχνικών πυραμίδων στο Γενικό Λογιστήριο, στο Τμήμα Τελωνείων, στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Ανώτερου Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 1ης Τάξης στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ώστε για σκοπούς οργανωτικής δομής των επιθεωρητών του τμήματος να καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών, για τις οποίες δεν υπάρχουν υπάλληλοι που να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ασφαλιστικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωσή της, αφού στο παρόν στάδιο δεν υπάρχουν προσοντούχοι υποψήφιοι για προαγωγή στην εν λόγω θέση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση απαιτεί μεταξύ άλλων δεκαεξαετή τουλάχιστον συνολική πείρα στη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού ή/και στις προηγουμένως καλούμενες θέσεις Ασφαλιστικού Λειτουργού 2ης και 3ης Τάξης, από την οποία πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν το πιο πάνω προσόν, προτείνεται η προσθήκη στο σχέδιο υπηρεσίας των ακόλουθων σημειώσεων:

1. Να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με ενδεκαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού ή/και στις προηγουμένως καλούμενες θέσεις Ασφαλιστικού Λειτουργού ή/και Ασφαλιστικού Λειτουργού 2ης και 3ης Τάξης, με μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

2. Να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με ενδεκαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού ή/και στις προηγουμένως καλούμενες θέσεις Ασφαλιστικού Λειτουργού ή/και Ασφαλιστικού Λειτουργού 2ης και 3ης Τάξης.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και Διασωστών/Πληρώματος Ασθενοφόρων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία των οποίων προβλέφθηκε με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο του 2009 [Νόμος 51(ΙΙ) του 2009].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με σκοπό τη βελτίωση της προνοσοκομειακής φροντίδας και κατ’ επέκταση την καλύτερη περίθαλψη και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του το 2007 ενέκρινε την οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων σε ενιαία παγκύπρια βάση με δυνατότητα διεύθυνσης και συντονισμού της σε κεντρικό επίπεδο. Περαιτέρω, ενέκρινε τα ακόλουθα:

1. Τη λειτουργία ενιαίου Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων που να καλύπτει όλους τους σταθμούς παγκύπρια.

2. Τη δημιουργία και στελέχωση νέων σταθμών ασθενοφόρων σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

3. Την εισαγωγή του θεσμού του διασώστη (ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό) στο πλήρωμα των ασθενοφόρων και την εφαρμογή κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος.

4. Την ανανέωση του στόλου των ασθενοφόρων σε συστηματική βάση.

Η υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων έχει αρχίσει και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα καθορίζονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τον πιο πάνω προϋπολογισμό δημιουργήθηκε μία θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (Κλίμακα Α11(ii)), η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, και είκοσι τέσσερις θέσεις Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρων (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)), οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στις 3 Οκτωβρίου 2011 άρχισε η διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου”, διάρκειας δώδεκα μηνών, που οργανώνεται από το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο συμμετέχουν πενήντα πρόσωπα που επελέγησαν κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Ο θεσμός Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο θεσμό του ωρομίσθιου οδηγού ασθενοφόρου οχήματος, ο οποίος σταδιακά θα καταργηθεί. Σημειώνεται έτι περαιτέρω ότι σήμερα υπηρετούν στα κρατικά νοσηλευτήρια των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ογδόντα επτά ωρομίσθιοι οδηγοί ασθενοφόρου οχήματος και με την ολοκλήρωση του πιο πάνω εκπαιδευτικού προγράμματος οι ωρομίσθιες θέσεις θα καταργούνται με την κένωσή τους και θα αντικαθίστανται από τις θέσεις Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρων.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Διευθυντή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας καταρτίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου και έτυχε επεξεργασίας από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση τον πιο πάνω νόμο, το διοικητικό συμβούλιο του ΚΥΠΕ καθόρισε παράλληλα τους όρους εργασίας για την εν λόγω θέση.

Σκοπός των όγδοων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να αποφευχθούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του, σύμφωνα με σχετική επισήμανση της ΜΕΠ.

Σκοπός των ένατων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί και να αποφευχθούν προβλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του, σύμφωνα με σχετική επισήμανση της ΜΕΠ.

Σκοπός των δέκατων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογοθεραπευτή/τριας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση να περιληφθεί το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη λόγω της αναβάθμισης της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης από Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii) σε Κλίμακα Α8, Α10 και Α11.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, με εξαίρεση τους πέμπτους κανονισμούς, για τους οποίους το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

9 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων