Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 17 Νοεμβρίου 2011 μέχρι τις 5 Ιουλίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματιών Τουριστικών Σκαφών και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11(β) των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων, είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμών με νέους κανονισμούς, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες που οι πρώτοι παρουσίαζαν κατά την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, οι εν λόγω κανονισμοί όπως αυτοί αρχικά κατατέθηκαν στη Βουλή ρυθμίζουν τις απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τεχνικές και κατασκευαστικές, καθώς και τις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σκαφών για σκοπούς ασφαλούς μεταφοράς επιβατών στις ακτές της Κύπρου με ακτοπλοϊκά και άλλα επιβατηγά σκάφη.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι τελευταίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τις λειτουργικές απαιτήσεις των σκαφών.

2. Την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση όλων των επιβαινόντων στα σκάφη.

3. Τη διαμόρφωση των χώρων επιβατών και χώρων υγιεινής με τρόπο που να διευκολύνεται η διακίνηση ατόμων με αναπηρίες.

4. Τις επιθεωρήσεις και την έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας.

5. Τα συστήματα προειδοποίησης, αναγγελιών και συναγερμού.

6. Την κατασκευαστική αντοχή.

7. Την πυροπροστασία, τις διόδους διαφυγής και τα μέσα πυρόσβεσης.

8. Τις ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού αγκυροβολίας.

9. Τις τεχνικές προδιαγραφές εκροής υδάτων.

10. Τις γενικές απαιτήσεις για μηχανήματα.

11. Τις γενικές απαιτήσεις ηλεκτρικής εγκατάστασης.

12. Τις γενικές απαιτήσεις σωστικών μέσων ναυσιπλοΐας και τηλεπικοινωνιών.

13. Τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις για συγκεκριμένους τύπους σκαφών.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των υπό αναφορά κανονισμών άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου, η οποία στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων τούς μελέτησε σε πολλές συνεδρίες της και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγήθηκε συγκεκριμένες τροποποιήσεις αυτών, οι πλείστες των οποίων αφορούσαν εισηγήσεις που προτάθηκαν από τους εκπροσώπους του ΚΥΣΟΑ αναφορικά με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στα σκάφη. Συναφώς, κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προχωρήσουν στην αναθεώρηση του κειμένου των κανονισμών και το νέο αναθεωρημένο κείμενο κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής για συνέχιση της συζήτησης.

Ακολούθως, το νέο κείμενο κατατέθηκε στην επιτροπή με τη νέα σύνθεσή της, αφού εν τω μεταξύ άρχισε η νέα βουλευτική περίοδος, και η όλη συζήτηση διαμείφθηκε επί του κειμένου αυτού. Οι κυριότερες τροποποιήσεις που ενσωματώθηκαν στο αναθεωρημένο κείμενο αφορούν τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν σκάφη μήκους είκοσι τεσσάρων μέτρων και άνω, που ναυπηγήθηκαν μετά τις 19 Ιουλίου 2002 για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, καθορίστηκαν προδιαγραφές που αφορούν τις ράμπες και τους κοινόχρηστους χώρους επιβατών και υγιεινής των σκαφών.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νέου κειμένου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τις προτεινόμενες τροπολογίες, δήλωσε πως αυτές δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθούν στους υπό συζήτηση κανονισμούς, καθότι δεν παρείχετο η ανάλογη εξουσιοδότηση από τον εξουσιοδοτικό νόμο για έκδοσή τους. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ορθό να προηγηθεί η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του νόμου, ώστε οι κανονισμοί να περιβληθούν με το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο και ακολούθως αυτοί να προωθηθούν στην ολομέλεια της Βουλής για έγκριση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο προς υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το οποίο παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία, αφού το εξέτασε, το προώθησε για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος. Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή στις 14 Ιουνίου 2012 και τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29 Ιουνίου 2012.

Ακολούθως, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού σύμφωνα με τα πιο πάνω ξεπεράστηκε το νομικό κώλυμα, συνέχισε τη μελέτη των κανονισμών στη βάση του αναθεωρημένου κειμένου, στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι κατέθεσαν εκ νέου τις απόψεις τους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΤ δήλωσε πως οι υπό αναφορά κανονισμοί περιέχουν πολύ σοβαρές διατάξεις για την ασφάλεια των επιβαινόντων στα σκάφη επιβατών, γι’ αυτό και πρέπει να προωθηθούν για έγκριση από την ολομέλεια του σώματος, ώστε να παύσει ο παράνομος απόπλους και οι επακόλουθες δυσμενείς συνέπειες ενδεχόμενων ατυχημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγήθηκαν συγκεκριμένες τροπολογίες στις διατάξεις των κανονισμών, που στοχεύουν στην περαιτέρω ασφάλεια όλων των επιβαινόντων στα σκάφη και αφορούν ειδικότερα τις πρόνοιες για την απαγόρευση του απόπλου χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας και για την παράνομη υπερφόρτωση των σκαφών.

Οι εκπρόσωποι του ΚΥΣΟΑ, με γραπτά υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγήθηκαν συγκεκριμένες τροπολογίες στις διατάξεις των κανονισμών, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

1. Τα μέσα ενημέρωσης κωφών στις περιπτώσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

2. Τα συστήματα προειδοποίησης, αναγγελιών και συναγερμού για τυφλούς και κωφούς.

3. Τις σημάνσεις σε πινακίδες, στις περιπτώσεις που τα σκάφη δεν παρέχουν διευκολύνσεις σε άτομα με αναπηρίες.

4. Τους χώρους επιβατών και χώρους υγιεινής, ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ατόμων με αναπηρίες.

5. Το μήκος (είκοσι τέσσερα μέτρα και άνω) των σκαφών που θα έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις.

Η επιτροπή, αφού διεξήλθε με ιδιαίτερη προσοχή τα πιο πάνω θέματα, καθώς και άλλα θέματα δευτερεύουσας σημασίας, τα οποία είχαν αναφυεί στα πλαίσια των συζητήσεων που διημείφθησαν, κατέληξε στις πιο κάτω ομόφωνες αποφάσεις:

1. Αποδοχή των προτεινόμενων προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Τρίτο Παράρτημα του κειμένου των αναθεωρημένων κανονισμών.

2. Τροποποίηση της σχετικής διάταξης για την υποχρέωση σκαφών να παρέχουν διευκολύνσεις σε άτομα με αναπηρίες, ώστε να μην απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση:

α. σκάφη που ναυπηγήθηκαν μετά τις 19 Ιουλίου 2002 και είναι μήκους είκοσι τεσσάρων μέτρων και άνω, καθώς και

β. σκάφη μήκους είκοσι μέτρων και άνω, τα οποία ναυπηγούνται κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών.

3. Αποδοχή των νομοτεχνικής φύσεως εισηγήσεων του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τροποποίηση των επιμέρους κανονισμών για σκοπούς καλύτερης και ορθότερης εφαρμογής αυτών.

4. Αποδοχή των εισηγήσεων του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών, που στοχεύουν στην ασφάλεια όλων των επιβαινόντων στα σκάφη ατόμων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις της.

 

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων