Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου «Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Νίκος Νικολαΐδης

Αβέρωφ Νεοφύτου

Γιώργος Περδίκης

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Κουτσού

Χάρης Γεωργιάδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Προκοπίου

Πάμπος Παπαγεωργίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 28 Ιουνίου 2012 από το βουλευτή κ. Νίκο Νικολαΐδη εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2012.

Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της ΠΑΣΥΔΥ, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλογου (ΠΙΣ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου, ώστε η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ιατρικού λειτουργού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα να επεκταθεί από το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας που ισχύει σήμερα, στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας.

Εισάγοντας την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, ο εισηγητής της δήλωσε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να αρθεί η άνιση μεταχείριση που υφίστανται οι ιατρικοί λειτουργοί που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Όπως ο ίδιος βουλευτής επεσήμανε, εφόσον οι ιατρικοί λειτουργοί εργοδοτούνται σε μεγάλη ηλικία λόγω των πολυετών σπουδών τους, δε συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό ετών για την καταβολή πλήρους σύνταξης κατά τη συνταξιοδότησή τους, δηλαδή τα 33,3 έτη. Ο ίδιος βουλευτής ανέφερε περαιτέρω ότι η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί επίσης στο να παράσχει τη δυνατότητα στο κράτος να επωφελείται των υπηρεσιών προσοντούχων ιατρικών λειτουργών, καθ’ ην στιγμή η ίδια ρύθμιση εναρμονίζει το ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης με το σημερινό προσδόκιμο ζωής.

Καταθέτοντας τις θέσεις του, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέφερε ότι έγιναν διαβουλεύσεις με τους κυβερνητικούς ιατρούς στο Υπουργείο Υγείας, όπου έγιναν εισηγήσεις για τη ρύθμιση του όλου ζητήματος, αλλά μέχρι στιγμής καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί. Ο ίδιος αρμόδιος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, αφού πρώτα μελετηθούν ενδεχόμενα ζητήματα συνταγματικότητας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, κληθείσα επίσης να καταθέσει τις θέσεις της επί της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι παρά το γεγονός ότι οποιαδήποτε επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης αναμένεται να επιλύσει τα προβλήματα στελέχωσης των νοσοκομείων, ταυτόχρονα θα δημιουργήσει άλλης φύσεως προβλήματα. Συναφώς, τόνισε ότι υπάρχουν συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της υγείας και συνεπώς θα πρέπει το κράτος να έχει τη δυνατότητα πρόσληψης νέων επιστημόνων με εξειδικευμένα προσόντα.

Ο εκπρόσωπος των Ιατρικών Υπηρεσιών από της πλευράς του ζήτησε περαιτέρω χρόνο για μελέτη του όλου ζητήματος.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ συμφώνησαν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφέροντας ότι με αυτές αίρεται η αδικία που υφίσταται εις βάρος των κυβερνητικών ιατρών, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα το όριο αφυπηρέτησης των κρατικών ιατρών είναι το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) της ηλικίας τους.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι το θέμα παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών ιατρών χρήζει περαιτέρω συζήτησης, αφού συναφή ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται στην ολότητά τους και όχι αποσπασματικά. Πάγια θέση της οργάνωσης είναι ότι για τέτοια ζητήματα θα πρέπει να προηγείται διάλογος στους μηχανισμούς συλλογικών διαπραγματεύσεων (Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού και Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα).

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΠΙ, από της πλευράς του τάχθηκε υπέρ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αναφέροντας ότι με αυτές αίρεται η υφιστάμενη αδικία, ενώ κατάθεσε εισήγηση για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των ιατρών του δημοσίου στο εξηκοστό πέμπτο της ηλικίας επί εθελοντικής και όχι επί υποχρεωτικής βάσης.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επεσήμανε την ανάγκη, όπως σε περίπτωση ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο οι ιατρικοί λειτουργοί που θα αφυπηρετούν στο εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, να επωφελούνται ταυτόχρονα των ωφελημάτων που παραχωρούνται στους δημόσιους λειτουργούς από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την αφυπηρέτησή τους με βάση το ισχύον καθεστώς, δηλαδή στο εξηκοστό τρίτο έτος. Επεσήμανε περαιτέρω ότι για λόγους αρχής, η πάγια θέση της κυβέρνησης είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε επέκταση των υφιστάμενων ορίων αφυπηρέτησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της αποφάσισε να επιφυλάξει τις θέσεις όλων των πλευρών της κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων