Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου «Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, αναπλ. πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Τάσος Μητσόπουλος Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Δαμιανού Σωτήρης Σαμψών
Νικόλας Παπαδόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Σωτήρη Σαμψών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2012.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του άρθρου 75 του περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου, ώστε να παραταθεί για επιπλέον ένα έτος η τελευταία αναστολή της έναρξης της ισχύος ορισμένων διατάξεών του, που αφορούν την εφαρμογή κάποιων από τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτό προληπτικά μέτρα ασφάλειας για την αντιμετώπιση της βίας στους αθλητικούς χώρους, τα οποία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου, η προτεινόμενη συνέχιση της αναστολής της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις πιο πάνω διατάξεις καθίσταται αναγκαία για τους ίδιους λόγους που επέβαλαν πριν από ένα περίπου χρόνο την τελευταία αναστολή, που έληξε την 31η Μαΐου 2012.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η τελευταία περίοδος αναστολής σε σχέση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις αποτελεί συνέχεια της αρχικής τριετούς μεταβατικής περιόδου, που είχε δοθεί το 2008 κατά τη θέσπιση του νόμου και έληγε την 1η Αυγούστου 2011, εντός της οποίας οι αρμόδιοι φορείς, δηλαδή ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής κάθε αθλητικού χώρου, με τη συνδρομή και του ΚΟΑ, δεν μπόρεσαν, ως όφειλαν, να συμμορφωθούν προς όλες τις υποχρεώσεις σε σχέση με τις οποίες δόθηκε η μεταβατική περίοδος, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους που συνεπάγετο η υλοποίηση και εφαρμογή των σχετικών προνοιών του νόμου. Ως εκ τούτου, αλλά και ένεκα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, τον Ιούλιο του 2011 με σχετική τροποποίηση του νόμου αναστάληκε η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή των αγώνων πρωταθλήματος της περιόδου 2011-2012 στα στάδια που δεν είχαν πλήρως συμμορφωθεί. Η ίδια κατάσταση υφίσταται και σήμερα και γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση για την αντιμετώπισή της, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη διεξαγωγής του πρωταθλήματος της περιόδου 2012-2013.

Σημειώνεται ότι πριν από την εξέταση της πιο πάνω πρότασης νόμου προηγήθηκε αυτεπάγγελτη εξέταση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συναφούς θέματος ύστερα από σχετική επιστολή της αστυνομίας, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2012, από την οποία η επιτροπή, μεταξύ άλλων, πληροφορήθηκε για τα ακόλουθα:

1. Όλα τα κλειστά γήπεδα καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και των άλλων ομαδικών αθλημάτων Α΄ κατηγορίας είναι ακατάλληλα, αφού κανένα από αυτά δε διαθέτει, μεταξύ άλλων, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 της υφιστάμενης νομοθεσίας, ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 38, και συναφώς δεν μπορεί να εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υφιστάμενης νομοθεσίας, αφού δεν πληρούνται οι πρόνοιες του εν λόγω άρθρου για τη διεξαγωγή αγώνων Α΄ κατηγορίας.

2. Για τους ίδιους λόγους, είναι ακατάλληλα τα ανοικτά στάδια “Αμμόχωστος” στη Λάρνακα και “Μακάρειο” στη Λευκωσία.

3. Σε κανένα κλειστό και ανοικτό γήπεδο ή στάδιο παγκύπρια δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι πρόνοιες του άρθρου 38 της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορούν τα ηλεκτρονικά συστήματα έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, επειδή δεν έχουν ακόμα προωθηθεί στη Βουλή οι σχετικοί κανονισμοί για τους επιτηρητές των σταδίων, οι οποίοι θα εφαρμόσουν τα όσα αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, καθώς και άλλες πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 75(2) της υφιστάμενης νομοθεσίας, όλα τα κλειστά γήπεδα ή ανοικτά στάδια ή γήπεδα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή αγώνων Α΄ κατηγορίας έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στον Αρχηγό Αστυνομίας και στην οικεία πολεοδομική αρχή πριν τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των ομάδων μέχρι την 1η Αυγούστου 2012 πιστοποιητικό ασφάλειας που θα ισχύει για ένα χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση τα στάδια αυτά θα θεωρούνται ακατάλληλα για χρήση, αφού θα θεωρείται ότι δεν κατέχουν το προβλεπόμενο ετήσιο πιστοποιητικό ασφάλειας.

Η εξέταση του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος από την επιτροπή πραγματοποιήθηκε σε συνεδρία της στις 4 Ιουλίου 2012, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας (ΚΟΚ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ), της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ), καθώς και ο πρόεδρος του σταδίου ΓΣΠ, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές σταδίων και εκπρόσωποι αθλητικών ομάδων.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη κατά την πιο πάνω συνεδρία η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς για το βαθμό υλοποίησης των προνοιών της νομοθεσίας και κυρίως των προνοιών για τις οποίες είχε δοθεί αναστολή, καθώς και για την αδυναμία συμμόρφωσης με τις εν λόγω πρόνοιες, όπως αναφέρεται και στην επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας για την οποία έχει γίνει αναφορά πιο πάνω. Συναφώς, η επιτροπή ζήτησε γραπτώς όπως της κοινοποιηθούν τα ετήσια πιστοποιητικά ασφάλειας που έχουν εξασφαλιστεί για κάθε ανοικτό στάδιο, καθώς και όπως ενημερωθεί για ποια στάδια εκκρεμεί η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών και σε ποιο σημείο βρίσκεται η σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της οποίας έτυχε στη βάση των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε να διαλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. Αναστολή της υποχρέωσης παρουσίασης ετήσιου πιστοποιητικού ασφάλειας από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μόνο κλειστών σταδίων ή γηπέδων μέχρι την 31η Μαΐου 2014.

2. Αναστολή της υποχρέωσης ελέγχου εισιτηρίων σε αθλητικούς χώρους, όπως αυτή διαλαμβάνεται στο άρθρο 38 της υφιστάμενης νομοθεσίας, καθόσον αφορά ανοικτά και κλειστά στάδια ή γήπεδα μέχρι την 31η Μαΐου 2014.

3. Αναστολή της υποχρέωσης εγκατάστασης τηλεοπτικού συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης μέχρι την 31η Μαΐου 2014, καθόσον αφορά κλειστά γήπεδα χωρητικότητας άνω των 2 000 θέσεων στα οποία δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο κατάλληλο τηλεοπτικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του υφιστάμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο όπως αυτή διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω, υπογραμμίζοντας τη θέση της ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην ολότητά της η ισχύουσα νομοθεσία, καλώντας παράλληλα τους εμπλεκόμενους φορείς όπως για το σκοπό αυτό προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων