Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 10 Ιουλίου 2012, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Ιουνίου 2012 και ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο αναπεμφθείς νόμος κατατέθηκε στη Βουλή υπό τη μορφή πρότασης νόμου από τους βουλευτές Αβέρωφ Νεοφύτου, Ιωνά Νικολάου, Γεώργιο Γεωργίου, Τάσο Μητσόπουλο και Κυριάκο Χατζηγιάννη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου, ώστε η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου να καθοριστεί σε τριάντα μήνες αντί σε τρία χρόνια, όπως ισχύει σήμερα. Ο αναπεμφθείς νόμος προβλέπει επίσης ότι, κατ’ εξαίρεση, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων που θα διοριστούν στο διάστημα από τη λήξη της τρέχουσας θητείας των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων και μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας κυβέρνησης θα λήξει ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναδειχθεί στο αξίωμα αυτό κατά τις εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Περαιτέρω στον αναπεμφθέντα νόμο προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει εξήντα μήνες προηγούμενης συνολικής συνεχόμενης θητείας στη θέση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου τέτοιων νομικών προσώπων δε θα δικαιούνται επαναδιορισμό σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2012, αναφέρονται πιο κάτω αυτούσιοι:

«Με την τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 2 του νομοσχεδίου στο άρθρο 4 του νόμου μεταβάλλεται η περίοδος θητείας των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε περίοδο 30 μηνών, περίοδος που θεωρείται ότι δεν παραμένει επαρκές διάστημα στα διοικητικά συμβούλια για παραγωγή ικανοποιητικού έργου και ολοκλήρωση των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων τους.

Η σύντμηση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων που θα διορισθούν με την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου σε ολιγόμηνη διάρκεια καθιστά αδύνατο το διορισμό τους και ουσιαστικά για την περίοδο μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα στερούνται κάθε δυνατότητας προγραμματισμού δραστηριοτήτων και ανάληψης των τρεχουσών ευθυνών τους λόγω ανεπάρκειας χρόνου. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο λόγω της αδυναμίας διορισμού στη θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους διοικητικού συμβουλίου προσώπων που συμπλήρωσαν 60 μήνες προηγούμενης θητείας, αφού μεγάλος αριθμός των νυν υπηρετούντων δεν θα είναι δυνατό να διορισθούν έστω και για την ολιγόμηνη διάρκεια των διοικητικών συμβουλίων που θα διορισθούν.»

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εισηγήθηκε, σε περίπτωση που η Βουλή δεν αποδεχθεί την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να προστεθεί στον αναπεμθέντα νόμο πρόνοια με την οποία η απαγόρευση επαναδιορισμού σε διοικητικό συμβούλιο προσώπου που έχει συμπληρώσει προηγούμενη συνολική συνεχιζόμενη θητεία διάρκειας εξήντα μηνών σε θέση προέδρου, αντιπροέδρου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου να μην εφαρμοστεί για τα πρόσωπα τα οποία θα διοριστούν στο διάστημα από τη λήξη της τρέχουσας θητείας των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων και η θητεία των οποίων θα λήξει ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναδειχθεί στο αξίωμα αυτό κατά τις εκλογές του ερχόμενου Φεβρουαρίου. Ο σκοπός της πιο πάνω εισήγησης, όπως έχει αναλυθεί από τον ίδιο το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, είναι να επιτραπεί ο επαναδιορισμός των υφιστάμενων διοικητικών συμβουλίων αφού, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, το μικρό διάστημα που θα απομείνει μέχρι τη λήξη της ολιγόμηνης θητείας των νέων διοικητικών συμβουλίων συνεπάγεται στέρηση κάθε δυνατότητας προγραμματισμού δραστηριοτήτων και ανάληψης των τρέχουσων ευθυνών τους λόγω ανεπάρκειας χρόνου.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτές είχαν εκφραστεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών πριν από την ψήφιση του αναπεμφθέντος νόμου και οι οποίες ταυτίζονται με τους λόγους αναπομπής που αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και, αφού διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενο του αναπεμφθέντος νόμου, αποφάσισαν να εισηγηθούν την απόρριψη της αναπομπής, υποστηρίζοντας τον αναπεμφθέντα νόμο, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εμμένοντας στην αρχική τους τοποθέτηση επί του θέματος, τάχθηκαν εναντίον του νόμου, όπως αυτός ψηφίστηκε από την ολομέλεια του σώματος, και συναφώς ψηφίζουν υπέρ της αποδοχής της αναπομπής.

 

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων