Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011» και για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Κυριάκος Χατζηγιάννης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 22ας Μαρτίου 2011 και 10ης Ιουλίου 2012, και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Ιουλίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω σχεδίων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας ΦΠΑ του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΠΑΣΥΜΕ), του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛΚ), καθώς και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, πρακτική που εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές δημιουργούν δυσχέρειες ρευστότητας, προσθέτουν οικονομικό κόστος, περιορίζουν τις ευκαιρίες επενδύσεων και επιτείνουν την αβεβαιότητα για πολλές επιχειρήσεις-πιστωτές. Το αποτέλεσμα είναι να διακυβεύεται συχνά η ανταγωνιστικότητα και η πιστωτική επιφάνεια.

Ειδικότερα, με την παρούσα πρόταση νόμου σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. H αντιμετώπιση των οφειλετών με μέτρα τα οποία θα τους αποθαρρύνουν από την καθυστέρηση των πληρωμών.

2. Η πρόβλεψη μέτρων για τους πιστωτές τα οποία θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να ασκούν πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, σε περίπτωση καθυστέρησης των πληρωμών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, στις πρόνοιες του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Η ρύθμιση των όρων που πρέπει να διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

2. Ο ορισμός των περιπτώσεων στις οποίες ο πιστωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας.

3. Η πρόνοια η οποία αναφέρει ότι η προθεσμία πληρωμής που καθορίζεται στη σύμβαση δεν υπερβαίνει τις εξήντα ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν ρητά συμφωνήθηκε διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

4. Η πρόνοια που αναφέρει ότι η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται στη σύμβαση δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλης ισοδύναμης αίτησης για πληρωμή.

5. Η ρύθμιση της αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης την οποία δικαιούται να λάβει ο πιστωτής.

6. Ο ορισμός των περιπτώσεων όπου οι όροι της συναλλαγής θεωρούνται κατάφωρα καταχρηστικοί για τον πιστωτή και των μέσων καταπολέμησης των καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Στα έγγραφα που συνοδεύουν το πιο πάνω νομοσχέδιο, και τα οποία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Πολλές πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων ή μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών γίνονται αργότερα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση ή που καθορίζεται στους γενικούς εμπορικούς όρους. Παρά το γεγονός ότι τα αγαθά έχουν παραδοθεί ή οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί, πολλά από τα αντίστοιχα τιμολόγια πληρώνονται πολύ αργότερα από την προθεσμία πληρωμής τους. Αυτού του είδους οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τη ρευστότητα και περιπλέκουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων. Επηρεάζουν επίσης την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητά τους, όταν ο πιστωτής υποχρεώνεται να ζητήσει εξωτερική χρηματοδότηση λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών. Ο κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων αυξάνεται κατά πολύ σε περιόδους οικονομικής κάμψης, όταν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δυσκολότερη.

2. Σύμφωνα με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, Οδηγία 2011/7/EE, τα κράτη μέλη πρέπει να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες αυτές μέχρι τις 16 Μαρτίου 2013.

3. Όλα τα άμεσα ενδιαφερόμενα υπουργεία και τμήματα ήταν ενήμερα για την πρόοδο των εργασιών σε όλη τη διάρκεια ετοιμασίας του νομοσχεδίου.

4. Με την ψήφιση της παρούσας νομοθεσίας αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

5. Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφορά τις πληρωμές όλων των εμπορικών συναλλαγών είτε αυτές γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων είτε αυτές γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών.

6. Δεν αναμένεται οποιαδήποτε επίπτωση στις δημόσιες δαπάνες. Σε περιπτώσεις όμως που το δημόσιο (ως οφειλέτης) δε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως ορίζει η παρούσα νομοθεσία, ο πιστωτής δικαιούται σε τόκο υπερημερίας. Σε τέτοια περίπτωση και εφόσον καθίσταται απαιτητός τόκος υπερημερίας, ο πιστωτής δικαιούται τα ακόλουθα:

(α) Να λάβει από τον οφειλέτη τουλάχιστον το σταθερό ποσό των σαράντα ευρώ. Το ποσό αυτό είναι απαιτητό ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης του πιστωτή, χωρίς να απαιτείται όχληση.

(β) Να απαιτήσει από τον οφειλέτη εύλογη αποζημίωση για όλα τα σχετικά έξοδα είσπραξης που οφείλονται στην καθυστερημένη πληρωμή του οφειλέτη.

Ας σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της εξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου, της οποίας η κατάθεση στη Βουλή είχε προηγηθεί του νομοσχεδίου, και η οποία σκοπό έχει τη ρύθμιση των ίδιων θεμάτων που επιδιώκει να ρυθμίσει και το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι θα ετοιμαζόταν σχετικό νομοσχέδιο από την εκτελεστική εξουσία, το οποίο σκοπό θα έχει την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2011/7/ΕΕ.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων που παρευρεθήκαν ενώπιον της επιτροπής εξέφρασαν αριθμό απόψεων αναφορικά με τo υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Επιπρόσθετα, την επιτροπή απασχόλησε ο ορισμός του όρου νόμιμος τόκος υπερημερίας, ο οποίος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σημαίνει τον απλό τόκο για την καθυστερημένη πληρωμή σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν οκτώ επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες και ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και το ύψος της αποζημίωσης για τα έξοδα είσπραξης, η οποία, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 8, ανέρχεται στα σαράντα τουλάχιστον ευρώ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενος επί των πιο πάνω ζητημάτων, δήλωσε ότι οι πιο πάνω πρόνοιες αποτελούν αντιγραφή των σχετικών προνοιών της σχετικής Οδηγίας με την οποία επιδιώκεται η εναρμόνιση. Σε ό,τι αφορά δε συγκεκριμένα το ποσό των σαράντα ευρώ ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης, δήλωσε ότι αυτό αφορά κάθε τιμολόγιο ξεχωριστά και ότι αυτό είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι οι πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, εφόσον αυτό ψηφιστεί σε νόμο, πρώτη φορά θα εφαρμοστούν σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης, έγινε εισήγηση για διαγραφή της λέξης τουλάχιστον που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 και αφορά το ύψος της αποζημίωσης των σαράντα ευρώ για τα έξοδα είσπραξης. Η εν λόγω εισήγηση έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και υιοθετήθηκε και από την επιτροπή, αφού κρίθηκε ότι η φράση τουλάχιστον σαράντα ευρώ δημιουργεί ασάφειες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω και τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, αποφάσισε όπως προωθήσει για ψήφιση στην ολομέλεια το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, οι πρόνοιες του οποίου υπερκαλύπτουν τις πρόνοιες της πιο πάνω πρότασης νόμου, και διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της συζήτησής του ενώπιον της επιτροπής, σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου.

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων