Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων των Οργάνων Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Παγκύπριας Οργάνωσης Νεφροπαθών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών και του Συνδέσμου Μεταμοσχευμένων Κύπρου. Η Παγκύπρια Ένωση Αιμοδιαλυόμενων Νεφροπαθών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατάργηση του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου και η θέσπιση νέας νομοθεσίας, η οποία εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων, στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7 Ιουλίου 2010 σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζονται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.

2. Καθιδρύεται Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων, το οποίο θα αποτελεί ανεξάρτητο ελεγκτικό και ρυθμιστικό φορέα στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και θα είναι αρμόδιο για οποιεσδήποτε εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει του προτεινόμενου νόμου.

3. Θεσμοθετείται ο ρόλος των συντονιστών μεταμόσχευσης, οι οποίοι συντονίζουν τις διαδικασίες χαρακτηρισμού, αφαίρεσης, συντήρησης και διακομιδής οργάνων και ιστών με σκοπό τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων.

4. Παρέχεται η εξουσία στην αρμόδια αρχή να εγκρίνει για λόγους δημοσίου συμφέροντος και έπειτα από θετική σύσταση του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων τη λειτουργία κέντρων μεταμόσχευσης.

5. Προβλέπεται η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των οργάνων που αφαιρούνται, διατίθενται και μεταμοσχεύονται στην Κύπρο, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων.

6. Καθορίζονται οι αρχές που θα διέπουν τη δωρεά και τις αφαιρέσεις ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση.

7. Προβλέπεται ο καταρτισμός μητρώου πτωματικών δοτών, μητρώου ζώντων δοτών, μητρώου μεταμοσχευμένων, μητρώου πιθανών ληπτών μοσχευμάτων και μητρώου δυνητικών δοτών.

8. Ποινικοποιούνται ορισμένες συμπεριφορές σε σχέση με την αφαίρεση και μεταμόσχευση οργάνου και καθορίζονται οι σχετικές ποινές με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας οργάνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η ετοιμασία νέας, ολοκληρωμένης και εκσυγχρονισμένης νομοθεσίας που θα διέπει τον τομέα των μεταμοσχεύσεων στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, η προθεσμία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία λήγει την 27η Αυγούστου 2012.

Στα πλαίσια της συνεδρίας της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής, κατέθεσαν ενώπιόν της αναθεωρημένο κείμενο, με το οποίο επήλθαν περιορισμένες νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο προτεινόμενο κείμενο του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα για τα οποία ζητήθηκαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους περαιτέρω διευκρινίσεις. Ειδικότερα, τέθηκαν μεταξύ άλλων ερωτήματα σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Τη δυνατότητα προσθήκης στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου σχετικής πρόνοιας αναφορικά με την επέκταση του χρονικού διαστήματος για το οποίο παρέχεται σχετική αποζημίωση από το κράτος στους δότες οργάνων, δεδομένου ότι οι επιπλοκές που προκύπτουν για αυτούς από την αφαίρεση οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση ενδέχεται να συνεχιστούν για διάστημα πέραν αυτού που προβλέπει το νομοσχέδιο.

2. Τη δυνατότητα προσθήκης στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου σχετικής πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα έξοδα νοσηλείας δυνητικού πτωματικού δότη που προκύπτουν εν αναμονή της ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας αφαίρεσης οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση θα καλύπτονται από το κράτος.

3. Την πρόνοια του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου που προβλέπει τη συμμετοχή του εκάστοτε διευθυντή του κρατικού μεταμοσχευτικού κέντρου ως αντιπροέδρου στο Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων.

4. Την πρόνοια του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου που προβλέπει το χειρισμό από τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων ως απορρήτου κάθε ζητήματος που εγείρεται ή συζητείται σε συνεδρίαση ή σε άλλη εργασία του εν λόγω συμβουλίου και κάθε πληροφορίας που περιέρχεται σε γνώση τους.

5. Την πρόνοια του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου που προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής των μόνιμων νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μητρώο δυνητικών δοτών, σε αντιδιαστολή με την πρόνοιά του που προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής όλων των μόνιμων νόμιμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξαιρουμένων αυτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, στο μητρώο πιθανών ληπτών μοσχευμάτων.

6. Τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου με τις οποίες καθορίζονται οι ποινές που επισύρει η διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος.

Αναφερόμενοι στα πιο πάνω θέματα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή ότι δεν ενίστανται σε τροποποίηση των προνοιών του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου, κατά τρόπο ώστε αυτό να διαλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που στους δότες οργάνων συνεχίζονται οι επιπλοκές από την αφαίρεση οργάνων τους με σκοπό τη μεταμόσχευση για χρονική περίοδο πέραν των τριών μηνών, το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων θα επανεξετάζει το ύψος της σχετικής αποζημίωσης, εφόσον λάβει σχετική γνωμάτευση ειδικού ιατροσυμβουλίου.

2. Τα έξοδα νοσηλείας δυνητικού πτωματικού δότη για το χρονικό διάστημα μεταξύ της διαπίστωσης του εγκεφαλικού θανάτου από τα πρόσωπα που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος και της αφαίρεσης των οργάνων προς μεταμόσχευση θα καλύπτονται από το κράτος.

3. Ο εκάστοτε διευθυντής του κρατικού μεταμοσχευτικού κέντρου θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων χωρίς να είναι ex officio αντιπρόεδρος αυτού. Τα μέλη θα εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιπρόεδρο του εν λόγω συμβουλίου.

4. Τα μέλη του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων θα χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτημα που εγείρεται ή συζητείται σε συνεδρίαση ή σε άλλη εργασία του συμβουλίου και κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση τους, μόνο εφόσον αυτά αναφέρονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα που τηρούνται από το εν λόγω συμβούλιο. Παράλληλα, το ύψος της χρηματικής ποινής στην οποία υπόκειται μέλος σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με την πρόνοια αυτή θα ανέρχεται στα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

5. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο πιθανών ληπτών μοσχευμάτων θα έχουν και δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο δυνητικών δοτών. Συναφώς, θα δύνανται να εγγράφονται στα υπό αναφορά μητρώα οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Οποιοδήποτε πρόσωπο κριθεί ένοχο ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στον προτεινόμενο νόμο θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, αντί σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο.

7. Το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων θα είναι επίσης αρμόδιο για τον καταρτισμό μητρώου ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων σε δότες που έχουν προβεί σε δωρεά οργάνου.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την αναφερόμενη πιο πάνω θέση που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο αυτού.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

  

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων