Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012, Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Λουκαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, ώστε να θεσμοθετηθούν ρυθμίσεις με τις οποίες να διασφαλίζεται η επαρκής στελέχωση των σχολείων/σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες του επόμενου σχολικού έτους 2012-2013.

Όπως είναι γνωστό, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 είχε περιληφθεί διάταξη για την απαγόρευση πρόσληψης πρόσθετων έκτακτων υπαλλήλων, πρόσθετου έκτακτου προσωπικού για εποχικές ανάγκες σε αριθμό που υπερβαίνει τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού για εποχικές ανάγκες για το 2011 και πρόσθετων προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει κατ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες.

Ακολούθως η κυβέρνηση επανήλθε στη Βουλή ζητώντας εξαίρεση από την πιο πάνω απαγόρευση, η οποία ψηφίστηκε τελικά σε νόμο εντός του Φεβρουαρίου του 2012, με βάση τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης από την πιο πάνω απαγόρευση των διορισμών επί συμβάσει και των αναπληρωματικών διορισμών για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν αποκλειστικά σε σχέση με την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με άδεια ασθενείας ή με άδεια μητρότητας ή για κάθε άλλο νόμιμο λόγο ή για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν λόγω κένωσης μόνιμων θέσεων σε σχολικές μονάδες. Στην εν λόγω νομοθεσία είχε επίσης περιληφθεί πρόνοια για απαγόρευση πρόσληψης συμβασιούχων εκπαιδευτικών για σκοπούς αναπλήρωσης εκπαιδευτικών είτε μονίμων είτε συμβασιούχων που είναι αποσπασμένοι ή των οποίων έχουν παραχωρηθεί οι υπηρεσίες ή στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ειδικού συμβούλου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή και σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή υπηρεσία στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι στην εν λόγω τροποποιητική νομοθεσία, με τροπολογία που είχε κατατεθεί από βουλευτές, είχε θεσμοθετηθεί επίσης η υποχρέωση κατάθεσης από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού μηνιαίως ενημερωτικού καταλόγου στον οποίο να περιλαμβάνονται επακριβή στοιχεία για τις κενωθείσες θέσεις, για τη διάρκεια των αναγκών που προέκυψαν, όπως και για την ημερομηνία πρόσληψης και λήξης συμβολαίου που δίδεται σε συμβασιούχο εκπαιδευτικό ή σε εργοδοτούμενο καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών αυτών χωρίς αναφορά σε προσωπικά στοιχεία. Οι κενούμενες εντός του σχολικού έτους 2011-2012 θέσεις, για τις οποίες ο υπουργός έχει υποχρέωση να ενημερώνει την επιτροπή, αφορούν τις περιπτώσεις πρόσληψης συμβασιούχων εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών σε σχέση με ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες και για κάθε περίπτωση πρόσληψης εργοδοτουμένου καθορισμένης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με εκπαιδευτικούς ψυχολόγους.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις με σκοπό τα ακόλουθα:

1. Να είναι εφικτός ο διορισμός έκτακτων/επί συμβάσει εκπαιδευτικών για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 για την κάλυψη:

α. αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με άδεια ασθενείας ή με άδεια μητρότητας ή για κάθε άλλο νόμιμο λόγο,

β. αναγκών που προκύπτουν λόγω κένωσης μόνιμων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις,

γ. πρόσθετων αναγκών, πέραν των κενών μόνιμων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού σε όλες τις εκπαιδευτικές διευθύνσεις, που προκύπτουν για τη δημιουργία τμημάτων βάσει ειλημμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα ή για την εφαρμογή διάφορων εγκεκριμένων προγραμμάτων ή θεσμών ή για την αντικατάσταση αποσπασμένων εκπαιδευτικών κτλ.

2. Να διασφαλιστεί ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν ή των οποίων θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες ή στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013 δε θα υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί ή οι υπηρεσίες των οποίων έχουν παραχωρηθεί ή στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2011-2012.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, με το ίδιο νομοσχέδιο διασφαλίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν ή των οποίων θα παραχωρηθούν οι υπηρεσίες ή στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ειδικού συμβούλου ή συνδετικού λειτουργού ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το νέο σχολικό έτος 2012-2013 δε θα υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό του σχολικού έτους 2011-2012.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή γραπτώς ότι, σε περίπτωση που η Βουλή προχωρήσει σε παροχή δυνατότητας για την αντικατάσταση εκπαιδευτικών με την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για τη μοναδική περίπτωση που αφορά την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν με άδεια ασθενείας ή με άδεια μητρότητας ή των αναγκών που προκύπτουν λόγω κένωσης μόνιμων θέσεων, όπως ακριβώς έπραξε τον Ιανουάριο του 2012, όταν η κυβέρνηση είχε επανέλθει στη Βουλή ζητώντας εξαίρεση από τη θεσμοθετηθείσα απαγόρευση, θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα κατά το νέο σχολικό έτος 2012-2013, τα οποία ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

1. Η ΕΕΥ δε θα μπορεί να προσλάβει έκτακτους εκπαιδευτικούς έναντι πρόσθετων αναγκών που είναι δυνατό να προκύψουν είτε από την ανάγκη δημιουργίας νέων τμημάτων βάσει ειλημμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα είτε για την εφαρμογή διάφορων εγκεκριμένων προγραμμάτων ή θεσμών είτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

2. Η περιληφθείσα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 απαγόρευση, όπως και η θεσμοθέτηση ακολούθως σχετικής εξαίρεσης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφορά μόνο το οικονομικό έτος 2012 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος), καθ ην στιγμή οι προσλήψεις έκτακτων εκπαιδευτικών από την ΕΕΥ θα πρέπει να γίνονται για ένα σχολικό έτος, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι την 31η Αυγούστου 2013 με βάση τον αντίστοιχο κατάλογο που καταρτίζεται αρμοδίως και ο οποίος ισχύει για ένα σχολικό έτος. Συνεπώς, παρά την περιληφθείσα στον προϋπολογισμό επιφύλαξη για μη επηρεασμό των συμβολαίων υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων που έχουν ήδη συναφθεί, ενδέχεται να υφίσταται νομικό πρόβλημα για κάλυψη των παρουσιαζόμενων αναγκών με έκτακτους εκπαιδευτικούς, αφού δεν τίθεται θέμα ανανέωσης των συμβολαίων για ένα ακόμη σχολικό έτος των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

3. Η ΕΕΥ δε θα μπορεί να προσλάβει έκτακτους εκπαιδευτικούς για αναπλήρωση/αντικατάσταση εκπαιδευτικών που θα πρέπει να αποσπαστούν ή στους οποίους θα πρέπει να ανατεθούν καθήκοντα ειδικού συμβούλου/συνδετικού λειτουργού, δεδομένου ότι η υφιστάμενη διάταξη είναι απαγορευτική σε σχέση με το ειδικό αυτό ζήτημα.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένεται να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά το νέο σχολικό έτος 2012-2013. Ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προκύπτουν πρόσθετες ανάγκες που αναλύονται τόσο σε προσλήψεις εκτάκτων έναντι κενών θέσεων όσο και σε προσλήψεις εκτάκτων για κάλυψη της λειτουργίας νέων θεσμών που αποφασίζονται ή που βασίζονται σε ειλημμένες αποφάσεις.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι κληθέντες ενώπιον της επιτροπής κυβερνητικοί αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι κατ έτος καθορίζεται ανώτατος αριθμός εκπαιδευτικών για κάλυψη όλων των αναγκών παγκυπρίως, ο οποίος για το επόμενο σχολικό έτος ανέρχεται στις 12 000 εκπαιδευτικούς, και ακολούθως αφαιρείται ο αριθμός των μονίμων, ο οποίος ανέρχεται στις 10 993, με τον υπόλοιπο να καλύπτεται από συμβασιούχους. Για να διατηρείται ο αριθμός των 12 000, πρέπει να διορίζονται αντικαταστάτες για έκτακτες ανάγκες, οι οποίοι όμως ως προς το καθεστώς εργοδότησής τους διαφέρουν από τους συμβασιούχους, αφού δεν πληρώνονται για τα Σαββατοκύριακα και κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, ενώ δεν έχουν δικαίωμα σε άδεια ανάπαυσης. Σημειώνεται ότι με βάση τους αρμοδίους οι πρόσθετες ανάγκες ανέρχονται σε 1 213 εκπαιδευτικούς, αριθμός όμως που δεν περιλαμβάνει τους αντικαταστάτες.

Σύμφωνα με τους ίδιους αρμοδίους, η πρόσληψη αντικαταστατών καλύπτει επίσης πρόωρες αφυπηρετήσεις, ενώ είναι δυνατό ένα άτομο να αντικαθιστά δύο εκπαιδευτικούς, συνεπώς, εφόσον οι ανάγκες του επόμενου σχολικού έτους πρέπει να καθοριστούν από τώρα και οι ανάγκες σε άτομα δεν είναι δυνατό να προκαθορισθούν, προκύπτει ανάγκη προώθησης και ψήφισης του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουλίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων