Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Περδίκης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 10 Ιουλίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Green Dot Cyprus, των ατομικών συστημάτων για τη διαχείριση συσκευασιών και των εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων. To Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) και η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου, ώστε αφενός να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τα άρθρα 3, 12, 15 και 16 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και αφετέρου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση δημιουργίας βάσεων δεδομένων για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών.

2. Η δυνατότητα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να θεσπίζει σχέδια οικονομικών μέτρων με σκοπό την υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και κατ’ επέκταση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου.

3. Η υποχρέωση των οικονομικών παραγόντων να αναλαμβάνουν το κόστος της διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας για συσκευασίες δεκτικές διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες ισούνται ή υπερβαίνουν τους δύο τόνους ανά έτος.

4. Η υποχρέωση των οικονομικών παραγόντων και των διαχειριστών αποβλήτων συσκευασιών να υποβάλλουν στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στοιχεία σε σχέση με τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στη Δημοκρατία.

5. Τα αδικήματα και οι ποινές σε περίπτωση παράβασης του βασικού νόμου και ειδικότερα συγκεκριμένων διατάξεων αυτού.

6. Η δυνατότητα εξώδικης ρύθμισης ορισμένων ποινικών αδικημάτων.

7. Η επιβολή τελών για σκοπούς λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.

Σημειώνεται ότι στο υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνεται επιπρόσθετα διάταξη με την οποία γίνεται εισήγηση όπως η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ) συμπεριληφθεί ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) και περαιτέρω όπως ο αριθμός των μελών της που απαιτείται για σκοπούς απαρτίας αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

Σε σχέση με την πιο πάνω διάταξη, η επιτροπή στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος υπέδειξε στους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι η ΟΠΟΚ αποτελεί ήδη μέλος της ΣΕΔΑΣ, με βάση τις πρόνοιες της βασικής νομοθεσίας, και γι’ αυτό υποδείχθηκε όπως η συγκεκριμένη διάταξη διαγραφεί από το νομοσχέδιο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και παράλληλα εξέφρασαν επιμέρους απόψεις σε σχέση με αυτό.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας “BMS Metal Pipes Industries Ltd”, εκ των ατομικών συστημάτων διαχείρισης συσκευασιών, χωρίς να διαφωνεί με τις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τις αυστηρές ποινές που προβλέπει το νομοσχέδιο στις περιπτώσεις υπέρβασης των επιπέδων συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και άλλων επικίνδυνων χημικών στοιχείων που προβλέπει ο βασικός νόμος στις συσκευασίες ή στα στοιχεία των συσκευασιών.

Περαιτέρω, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης, εκπροσωπώντας και το ΚΕΒΕ, καθώς και οι εκπρόσωποι της εταιρείας “Barracuda Intertrade Ltd”, εκ των εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων, αφού συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, εισηγήθηκαν όπως περιληφθεί ως μέλος στη ΣΕΔΑΣ ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης ή των εταιρειών ανακύκλωσης που κατέχουν άδεια διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική τους άποψη σε θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Σχολιάζοντας τις θέσεις για τις αυστηρές ποινές, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι αυτές απαιτείται να είναι τέτοιες, ώστε να αποτρέπουν τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στο νόμο. Προσθέτοντας στα πιο πάνω, η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε ότι τα επιτρεπόμενα επίπεδα χημικών ουσιών που επιτρέπει ο νόμος στις συσκευασίες ή στα στοιχεία των συσκευασιών δε δύναται να τροποποιηθούν από το κράτος μέλος, αφού αυτά καθορίζονται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Επίσης, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, τοποθετούμενη αναφορικά με την εισήγηση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανακύκλωσης και της εταιρείας “Barracuda Intertrade Ltd” για συμμετοχή τους στη ΣΕΔΑΣ, δήλωσε ότι οι εισηγήσεις αυτές δεν είναι εφικτές, αφού αφενός ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανακύκλωσης εκπροσωπείται ήδη στη ΣΕΔΑΣ από το ΚΕΒΕ και αφετέρου η ενδεχόμενη συμμετοχή εταιρειών ανακύκλωσης στην εν λόγω επιτροπή ενδεχομένως να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων στα πλαίσια της συζήτησης αδειοδότησης ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης άλλων εταιρειών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών υπέβαλε σειρά εισηγήσεων για βελτίωσή του, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο αποστάλθηκαν γραπτώς από το Υπουργείο Εσωτερικών περαιτέρω εισηγήσεις, με επιστολή ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2012, οι οποίες όμως δεν υιοθετήθηκαν από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί το κείμενό του σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων