Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τα νομοσχέδια «Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Γιώργος Περδίκης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 10 Ιουλίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας τόσο με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας όσο και με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου.

Σκοπός του δεύτερου υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με:

1. την Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς, καθώς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμό 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και

2. την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι σε σχέση με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο υιοθετούνται οι διατάξεις:

1. του άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία έχουν οριστεί οι ζώνες, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση των οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και

2. του άρθρου 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου, που καθορίζει τη διαδικασία που απαιτείται για κάθε σχέδιο ή έργο το οποίο δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής που εμπίπτει σε ειδική ζώνη διατήρησης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδίων ή έργων σε τέτοιες περιοχές, έχοντας υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής και της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης και τη δημόσια γνώμη για τα σχέδια ή έργα.

Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο υιοθετούνται οι διατάξεις:

1. του άρθρου 32 της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ, ώστε η διοχέτευση ρευμάτων διοξιδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχεδιασμούς, οι οποίοι για φυσικούς λόγους είναι μόνιμα ακατάλληλοι για άλλους σκοπούς, να εξαιρείται από την απαίτηση για καταρτισμό προγράμματος μέτρων μεταξύ άλλων για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων και την πρόληψη και τον περιορισμό της διοχέτευσης ρύπων στα υπόγεια ύδατα,

2. του άρθρου 10 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την καθιέρωση ή/και εφαρμογή ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, στην περίπτωση διάχυτων επιπτώσεων και

3. του άρθρου 16 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών για καθορισμό ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων για τις ουσίες προτεραιότητας, τα οποία αφορούν όλα τα επιφανειακά ύδατα που επηρεάζονται από την απόρριψη των ουσιών αυτών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων επισήμανε ότι η ανάγκη τροποποίησης των πιο πάνω νομοθεσιών προέκυψε μετά από επιστολή, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2012, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”, με την οποία ζητούνταν διευκρινίσεις αναφορικά με την ορθή μεταφορά της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά διαμορφώθηκαν από νομοτεχνικής άποψης.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων