Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Τάσος Μητσόπουλος Νίκος Νικολαΐδης
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου [Νόμος αριθμός 167(Ι) του 2006], ώστε ο καθορισμός του δημόσιου επιτοκίου υπερημερίας, που γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών το Δεκέμβριο κάθε έτους, σύμφωνα με τον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες σταθμικό μέσο όρο του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο ίσχυε στο τέλος κάθε μήνα, να τροποποιηθεί και εφεξής ο Υπουργός Οικονομικών να χρησιμοποιεί ως βάση για τον πιο πάνω καθορισμό το σταθμικό μέσο όρο του βασικού επιτοκίου που ίσχυε τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Περαιτέρω, προτείνεται η τροποποίηση της έννοιας του όρου βασικό επιτόκιο, το οποίο από την ημερομηνία εισαγωγής του ευρώ στην Κύπρο αντικαθίσταται με τα αντίστοιχα επιτόκια που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, προτείνεται η τροποποίηση της έννοιας του όρου δημόσιος τόκος υπερημερίας, ώστε να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση νόμου ο τόκος που προβλέπεται ως καταβλητέος, σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, ο περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμος αποσκοπεί στον καθορισμό, μέσω της έκδοσης διατάγματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον Υπουργό Οικονομικών, ενός επιτοκίου υπερημερίας, που θα επιβάλλεται στις καθυστερημένες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τα κυβερνητικά τμήματα ή στις οφειλές των κυβερνητικών τμημάτων προς τα πρόσωπα αυτά. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, το δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας υπολογίζεται με φόρμουλα, λαμβάνοντας ως βάση το κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες μέσο σταθμικό επιτόκιο (βασικό επιτόκιο) που ίσχυε στο τέλος κάθε μήνα και προστίθεται σε αυτό ένα ποσοστό αναπροσαρμογής μέχρι τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα πρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι με την υφιστάμενη ρύθμιση δε λαμβάνονται υπόψη οι οποιεσδήποτε αλλαγές του επιτοκίου που τυχόν γίνονται εντός του ίδιου μήνα, αφού λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιτόκιο που ισχύει την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Ως εκ τούτου, όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, ώστε για τον καθορισμό του δημόσιου επιτοκίου υπερημερίας να λαμβάνεται υπόψη ο σταθμικός μέσος όρος του βασικού επιτοκίου που ισχύει τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία συμφωνεί με την πιο πάνω ρύθμιση, εισηγήθηκε επιπρόσθετα την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του υπό συζήτηση νόμου του καταβαλλόμενου τόκου, που καθορίζεται με βάση τον περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο, δεδομένου ότι ο υπό τροποποίηση νόμος αφορά οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα στο οποίο προβλέπεται η καταβολή δημόσιων τόκων υπερημερίας από ή προς το κράτος.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, όλοι όσοι παρευρέθηκαν δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων