Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 2011» και τους κανονισμούς «Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς αυτούς σε εφτά συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2011, την 21η και στις 28 Μαΐου 2012, την 11η Ιουνίου, καθώς και στις 18 και 25 Ιουνίου και στις 9 Ιουλίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εργασίας, καθώς και με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμου του 1997 [Ν. 8(Ι)/1997], του οποίου η εφαρμογή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσχερής και ο οποίος παρουσιάζει πολλά κενά, ασάφειες και αδυναμίες, και η εισαγωγή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών από τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας, στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχό τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και στη μεγαλύτερη δυνατή προστασία των συναλλασσομένων με αυτά.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι με το νομοσχέδιο εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας τόσο με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά όσο και με το γενικό νόμο περί της Ελεύθερης Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών [Ν. 76(Ι)/2010], ο οποίος μετέφερε τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, και αφού οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας παρουσίασαν τις βασικές πρόνοιες και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής επισήμαναν ότι από παράλειψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η προτεινόμενη νομοθεσία δεν τέθηκε ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος (ΕΣΣ) για απόψεις, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για την παράλειψη αυτή και ζήτησαν όπως η εν λόγω νομοθεσία τεθεί ενώπιον του ΕΣΣ.

Στην ίδια συνεδρία οι εκπρόσωποι των δύο ενδιαφερόμενων συνδέσμων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων Ιδιωτικών Γραφείων Εξευρέσεως Εργασίας, εξέφρασαν τη διαφωνία τους με επιμέρους διατάξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας και κυρίως με την πρόνοια του νομοσχεδίου που θέτει ως απαραίτητο προσόν του υπεύθυνου για τη λειτουργία τέτοιου γραφείου την κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου.

Υπό το φως των πιο πάνω αντιδράσεων, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από το υπουργείο να παραπέμψει την προτεινόμενη νομοθεσία στο ΕΣΣ για απόψεις και ακολούθως να επανέλθει ενώπιον της επιτροπής.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρέπεμψε την προτεινόμενη νομοθεσία ενώπιον του ΕΣΣ και, αφού υπήρξε περαιτέρω διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους συνδέσμους ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, ετοίμασε αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, τα οποία απέστειλε στην επιτροπή στις 27 Απριλίου 2012.

Το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, επί του οποίου ουσιαστικά άρχισε η συζήτηση ενώπιον της επιτροπής, προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Για τη λειτουργία ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας (στο εξής γραφείου) ή παραρτήματός του απαιτείται η προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Εργασίας. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για την έκδοση ή μη άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μία φορά για περίοδο σαράντα πέντε ημερών, μετά από δέουσα αιτιολόγηση που κοινοποιείται στον αιτητή πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της πιο πάνω προθεσμίας, η άδεια δε θεωρείται χορηγηθείσα.

2. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για άδεια λειτουργίας γραφείου ή παραρτήματος, ο αιτητής μπορεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος μπορεί να επικυρώσει ή ακυρώσει ή τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση.

3. Η άδεια λειτουργίας γραφείου ή παραρτήματος εκδίδεται σε καθορισμένο τύπο, που περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους κανονισμούς, δεν είναι μεταβιβάσιμη και ισχύει για περίοδο τριών χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

4. Από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι σχετικές υπηρεσίες εφημερίδας ή άλλου συναφούς εντύπου, οι υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης μεταβατικά θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται από τον υπό κατάργηση νόμο για τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας, το Νόμο αρ. 8(Ι) του 1997, μέχρι την ψήφιση χωριστού ειδικού νόμου για τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, που θα εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2008/104/ΕΚ σχετικά με την παροχή εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης. Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η μέχρι σήμερα κοινή νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης στον υπό κατάργηση νόμο υπήρξε προβληματική, δεδομένης της διαφορετικής φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις αυτές. Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης παραχωρούν δικό τους προσωπικό σε τρίτους εργοδότες με αμοιβή, ενώ τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας περιορίζονται στη σύζευξη υποψηφίων με κενές θέσεις εργασίας χωρίς τα ίδια να είναι εργοδότες.

5. Ο υπεύθυνος λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας πρέπει να είναι:

α. κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε συγκεκριμένο αντικείμενο στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στα νομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην ψυχολογία, στα οικονομικά, στην κοινωνιολογία, στις δημόσιες σχέσεις, στις πολιτικές επιστήμες, στις εργασιακές σχέσεις, στην αγορά εργασίας και στις πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού ή σε κλάδο των επιστημών αυτών που είναι σχετικός με τα θέματα του τομέα εργασίας· ή

β. κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από τα προαναφερόμενα και επιπρόσθετα να έχει:

(i) μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα από τα προαναφερόμενα αντικείμενα· ή

(ii) αποδεδειγμένη διετή σχετική επαγγελματική πείρα.

6. Το ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας πρέπει να απασχολεί εκτός από τον υπεύθυνο λειτουργίας και ένα πρόσωπο γραμματειακής υποστήριξης ως ελάχιστο ανθρώπινο δυναμικό.

7. Ο υπεύθυνος λειτουργίας παραρτήματος αρκεί να έχει απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και διετή σχετική επαγγελματική πείρα.

8. Σε περίπτωση λειτουργίας γραφείου ή παραρτήματος από φυσικό πρόσωπο και σε περίπτωση λειτουργίας γραφείου από νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμό, το φυσικό πρόσωπο, οι διευθυντές ή οι συνέταιροι, αντίστοιχα, καθώς και ο υπεύθυνος λειτουργίας του γραφείου πρέπει:

α. να μην έχουν καταδικαστεί σε συγκεκριμένα αδικήματα, που καθορίζονται στο νομοσχέδιο·

β. να μην έχουν υπηρετήσει κατά την τελευταία, πριν τη χορήγηση της άδειας, διετία ως δημόσιοι υπάλληλοι σε συγκεκριμένα τμήματα και υπηρεσίες της κυβέρνησης·

γ. να μην ασκούν παράλληλα συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως είναι η λειτουργία καμπαρέ, μπυραρίας, πρακτορείου στοιχημάτων, γραφείου συνοικεσίων και καλλιτεχνικού πρακτορείου.

9. Το γραφείο πρέπει να πιστοποιηθεί ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού, όπως αυτές ειδικότερα ρυθμίζονται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

10. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία από πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος.

11. Εισάγονται ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για τον κάτοχο άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας. Συγκεκριμένα, ο κάτοχος άδειας απαγορεύεται:

α. να προωθεί αιτητές για απασχόληση χωρίς να έχει προηγουμένως έγγραφη εντολή από τον εργοδότη·

β. να παραποιεί ή να δίνει εν γνώσει του λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και σε σχέση με τα προσόντα του αιτητή·

γ. να προωθεί αιτητή για εκτέλεση εργασίας σε τόπο όπου εν γνώσει του υπάρχει σε εξέλιξη απεργία ή ανταπεργία·

δ. να προωθεί σε εργασία πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

12. Ενισχύονται, σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, τα εποπτικά καθήκοντα της αρμόδιας αρχής και οι αρμοδιότητές της για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων. Καθορίζονται οι εξουσίες των επιθεωρητών που ορίζει η αρμόδια αρχή για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιτόπιων ελέγχων σε γραφεία και παραρτήματα, για την αποτελεσματική εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου και των κανονισμών. Παράλληλα, προβλέπεται ότι πρόσωπο το οποίο εκούσια καθυστερεί ή παρεμποδίζει επιθεωρητή ή αστυνομικό κατά την άσκηση των εξουσιών του διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

13. Προβλέπεται ποινικό αδίκημα για πρόσωπο που λειτουργεί γραφείο χωρίς την προηγούμενη εξασφάλιση άδειας ή που παραβιάζει συγκεκριμένες διατάξεις του προτεινόμενου νόμου και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

14. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει σε γραφείο ή παράρτημα που λειτουργεί κατά παράβαση των όρων της άδειάς του διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500) ή/και να αναστείλει τη λειτουργία τέτοιου γραφείου ή παραρτήματος. Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικών κυρώσεων επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15. Καθορίζονται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας.

16. Εισάγεται υποχρέωση των γραφείων και των παραρτημάτων τους να συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή και να παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που αυτή κρίνει αναγκαία για τη συστηματική παρακολούθηση της εγχώριας αγοράς εργασίας και της δραστηριότητας των ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, την τεκμηρίωση νέων πολιτικών απασχόλησης και την προώθηση της έρευνας στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, το γραφείο οφείλει να τηρεί στοιχεία, μεταξύ άλλων, και για τον αριθμό εργοδοτουμένων για την τοποθέτηση των οποίων αυτό μεσολάβησε και για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων εργοδοτών στους οποίους εξασφάλισε εργοδοτουμένους κατά το προηγούμενο έτος, ανά κλάδο δραστηριότητας.

17. Εισάγονται μεταβατικές πρόνοιες για τα γραφεία που λειτουργούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, που προβλέπουν ότι τα γραφεία αυτά θα δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, εφόσον αποδείξουν στην αρμόδια αρχή εντός δύο ετών ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών, διαφορετικά η άδεια του γραφείου θα παύει να ισχύει.

Το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών ρυθμίζει τις λεπτομέρειες ως προς τα ακόλουθα θέματα:

1. Τις προδιαγραφές κτιριακής υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού για χορήγηση άδειας.

2. Τους τύπους αίτησης για έκδοση και για ανανέωση άδειας γραφείου, καθώς και τον τύπο της άδειας.

3. Τις εξουσίες του κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου των γραφείων και παραρτημάτων.

4. Το περιεχόμενο και τον τρόπο τήρησης αρχείου.

5. Το Μητρώο Αδειούχων Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας που τηρεί η αρμόδια αρχή.

6. Τα πληρωτέα τέλη ως ακολούθως:

α. Για έκδοση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας πεντακόσια ευρώ (€500).

β. Για ανανέωση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας τριακόσια ευρώ (€300).

γ. Για κάθε αντίγραφο άδειας γραφείου εκατόν ευρώ (€100).

Στη συνεδρίαση που ακολούθησε της κατάθεσης των αναθεωρημένων κειμένων του νομοσχεδίου και των κανονισμών οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τα προτεινόμενα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, καθώς και οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Εγγεγραμμένων Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας εξέφρασαν έντονα τη διαφωνία τους σε σχέση με αρκετές από τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και των κανονισμών, πρόνοιες που υπήρχαν και στα αρχικά κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών.

Οι θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και των δύο επηρεαζόμενων συνδέσμων, οι οποίες διατυπώθηκαν και γραπτώς σε σειρά επιστολών τους, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Η άδεια ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας πρέπει να καλύπτει όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας και δεν πρέπει να εκδίδεται χωριστή άδεια για κάθε παράρτημα γραφείου.

2. Διαφωνούν με τις πρόνοιες για πιστοποίηση γραφείου ή παραρτήματος σε σχέση με τις ελάχιστες προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικού εξοπλισμού.

3. Θεωρούν το χρονικό διάστημα των τριών μηνών το οποίο δίδεται στην αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας γραφείου υπερβολικό και θεωρούν ότι σε περίπτωση μη έκδοσης άδειας εντός του χρονικού αυτού διαστήματος η άδεια πρέπει να θεωρείται χορηγηθείσα.

4. Διαφωνούν με την περιορισμένη χρονική διάρκεια της άδειας των τριών χρόνων και με την υποχρέωση ανανέωσης της άδειας.

5. Διαφωνούν με τα απαιτούμενα προσόντα του υπεύθυνου λειτουργίας και θεωρούν ότι το απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης είναι επαρκές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

6. Διαφωνούν με την πρόνοια του νομοσχεδίου που υποχρεώνει το γραφείο να απασχολεί πέρα από τον υπεύθυνο λειτουργίας και ένα πρόσωπο γραμματειακής υποστήριξης.

7. Διαφωνούν με την υποχρέωση του εργοδότη να δίδει γραπτές εντολές προς το γραφείο για την προώθηση αιτητών για απασχόληση και διαφωνούν επίσης με την απαγόρευση που τίθεται σε γραφείο να αποστέλλει προσωπικό σε χώρο όπου υπάρχει σε εξέλιξη απεργία ή ανταπεργία.

8. Διαφωνούν με την εξουσία της αρμόδιας αρχής για την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων/προστίμων, καθώς και με την εξουσία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας γραφείου.

9. Θεωρούν ότι οι προτεινόμενες στο νομοσχέδιο ποινές είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα των αξιόποινων πράξεων.

10. Διαφωνούν με την υποχρέωση των γραφείων να υποβάλλουν αριθμητικά και άλλα στοιχεία προς την αρμόδια αρχή.

11. Θεωρούν ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία των υφιστάμενων ιδιωτικών γραφείων εξεύρεσης εργασίας, στα οποία πρέπει να δοθεί μια μεταβατική περίοδος, για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας.

12. Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας διαφώνησε επιπλέον με την υποχρέωση καταβολής τελών και με την τήρηση αρχείου.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης του νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τις θέσεις των εργοδοτικών οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων συνδέσμων, με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Νομικής Υπηρεσίας, εισηγήθηκαν την τροποποίηση ορισμένων από τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων για τροποποιήσεις ετοιμάστηκε δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και των κανονισμών που τροποποιεί το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο ως εξής:

1. Διαγράφονται οι πρόνοιες του νομοσχεδίου και των κανονισμών που θεσπίζουν σύστημα αδειοδότησης της λειτουργίας παραρτήματος και εισάγεται νέα πρόνοια, σύμφωνα με την οποία το αδειούχο γραφείο ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για τη λειτουργία παραρτήματός του, παρέχοντας στοιχεία για τη διεύθυνση της έδρας του παραρτήματος και τον υπεύθυνο λειτουργίας του. Τα μέλη της επιτροπής έκριναν ότι η απαίτηση για προηγούμενη εξασφάλιση έγκρισης/άδειας για τη λειτουργία παραρτήματος ήταν υπερβολική, δεδομένου του ότι σχετική διάταξη του γενικού εναρμονιστικού νόμου, που τιτλοφορείται «Ο περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμος» [Ν. 76(Ι)/2010], προβλέπει ότι η εκδιδόμενη άδεια πρέπει να επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, εκτός αν επιτακτικός λόγος δημόσιου συμφέροντος δικαιολογεί την έκδοση ιδιαίτερης άδειας για κάθε επιμέρους εγκατάσταση.

2. Η αίτηση για έκδοση άδειας γραφείου εξετάζεται από την αρμόδια αρχή, η οποία αποφασίζει για την έκδοση ή μη της άδειας εντός τριών (3) μηνών από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μόνο μία φορά για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών και όχι σαράντα πέντε (45) ημερών, όπως προέβλεπε το πρώτο αναθεωρημένο κείμενο. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας αυτής, η άδεια δε θα θεωρείται χορηγηθείσα, ο αιτητής όμως θα μπορεί μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω μη απάντησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Ο υπουργός μεριμνά για άμεση απάντηση στην αίτηση.

3. Σε σχέση με τα απαραίτητα προσόντα του υπευθύνου λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας, τα μέλη της επιτροπής έκριναν ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στα νομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην ψυχολογία, στα οικονομικά, στην κοινωνιολογία, στις δημόσιες σχέσεις, στις πολιτικές επιστήμες, στις εργασιακές σχέσεις, στην αγορά εργασίας και στις πολιτικές απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού ή σε κλάδο των επιστημών αυτών που είναι σχετικός με τα θέματα του τομέα της εργασίας.

β. Πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) και μεταπτυχιακού τίτλου σε αντικείμενο που αναφέρεται στην παράγραφο (α).

γ. Πρέπει να είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διπλώματος, πτυχίου, μεταπτυχιακού ή τίτλου πανεπιστημίου σε αντικείμενο άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή διοργανώνει τα μαθήματα αυτά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όποτε κριθεί σκόπιμο, ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων προσώπων.

δ. Πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης και να έχει παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή, και να έχει επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις. Η αρμόδια αρχή διοργανώνει τα μαθήματα αυτά και τις εξετάσεις τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή όποτε κριθεί σκόπιμο, ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Σε περίπτωση που γραφείο παρέχει υπηρεσίες τοποθέτησης επιστημονικού και διευθυντικού προσωπικού, ο υπεύθυνος λειτουργίας του εν λόγω γραφείου πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) και, σε περίπτωση που εμπίπτει στην παράγραφο (δ), πρέπει να αποδείξει επιπρόσθετα ότι διαθέτει σχετική τριετή επαγγελματική πείρα.

4. Τα μέλη της επιτροπής τροποποίησαν τις μεταβατικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

α. Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας ή παράρτημα που λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να δικαιούται να συνεχίσει τη λειτουργία του, εφόσον αποδείξει στην αρμόδια αρχή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και των κανονισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια του γραφείου παύει να ισχύει.

β. Γραφείο το οποίο λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, του οποίου ο υπεύθυνος λειτουργίας είναι κάτοχος απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, συνεχίζει τη λειτουργία του, νοουμένου ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του θα παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων σχετικών με τον τομέα της απασχόλησης και την εργατική νομοθεσία, τα οποία καθορίζει η αρμόδια αρχή και διοργανώνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, χωρίς να απαιτείται να παρακαθίσει ή να επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις.

5. Επίσης, τα μέλη της επιτροπής έκριναν τις προβλεπόμενες στο νομοσχέδιο ποινές ως ιδιαίτερα υψηλές και μη αναλογικές και τις τροποποίησαν, έτσι ώστε:

α. το αδίκημα της εκούσιας καθυστέρησης ή παρεμπόδισης επιθεωρητή ή αστυνομικού κατά την άσκηση των εξουσιών του να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και

β. το αδίκημα της λειτουργίας γραφείου χωρίς άδεια ή της λειτουργίας γραφείου κατά παράβαση των διατάξεων του προτεινόμενου νόμου να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

6. Τα πληρωτέα τέλη στους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιήθηκαν, έτσι ώστε:

α. για την υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας να καταβάλλεται τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ στο αρχικό κείμενο δεν προβλεπόταν τέλος για την υποβολή της αίτησης,

β. για την έκδοση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας να καταβάλλεται τέλος ύψους τριακοσίων ευρώ (€300) αντί πεντακοσίων ευρώ (€500), όπως προέβλεπε το αρχικό κείμενο, και

γ. για την ανανέωση άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας και για αντίγραφο άδειας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας τα τέλη να παραμείνουν ως έχουν στο αρχικό κείμενο, δηλαδή τριακόσια ευρώ (€300) και εκατόν ευρώ (€100), αντίστοιχα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 2012» και «Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Κανονισμοί του 2012».

  

 

 

10 Ιουλίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων