Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Ευθύμιος Δίπλαρος Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία.

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2012 για την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που απαιτείται, συνολικού ύψους €581.709, ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να μπορέσει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη της λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής. Ειδικότερα, το εν λόγω κονδύλι πρόκειται να κατανεμηθεί ως ακολούθως:

Δαπάνες Ποσό
Τρέχουσες €78.834
Λειτουργικές €50.000
Διαχειριστικά έξοδα €412.875
Κεφαλαιουχικές €40.000
Σύνολο €581.709

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την υλοποίηση του υπό εξέταση συμπληρωματικού προϋπολογισμού δε θα απαιτηθούν επιπρόσθετα κονδύλια αλλά θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά συμπληρωματικού προϋπολογισμού τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν προς τους αρμοδίους διευκρινιστικά ερωτήματα για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής τους σε σχέση κυρίως με τις τρέχουσες και λειτουργικές δαπάνες, τα διαχειριστικά έξοδα και τη δημιουργία νέων θέσεων ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο όπως της κατατεθούν επεξηγηματικά στοιχεία σε σχέση με την εξεύρεση του κονδυλίου που θα δοθεί για τις πρόσθετες ανάγκες για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το οποίο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θα εξασφαλιστεί από εξοικονομήσεις του υπουργείου.

Το αρμόδιο υπουργείο ανταποκρινόμενο στο αίτημα της επιτροπής απέστειλε επιστολή με ημερομηνία 20 Ιουνίου 2012 στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το υπουργείο προτίθεται να εξοικονομήσει το ποσό των €581.709 από το άρθρο 08041, που αφορά την ανέγερση σχολικών κτιρίων, του κεφαλαίου 20.01.11 (Διοίκηση-Τεχνικές Υπηρεσίες) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2012. Όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή, η εξοικονόμηση των κονδυλίων προέκυψε λόγω καθυστέρησης έργων σε σχέση με τα πιο πάνω.

Όλες οι πλευρές που εκπροσωπήθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί για το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

 

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων