Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ), της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να καθιερωθείδιήμερο εκπαιδευτικού, με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το μήνα Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η επιμόρφωση θα είναι διάρκειας δύο ημερών, που μπορεί να είναι οποιεσδήποτε δύο μέρες από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή μετά την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η ευχέρεια στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να επιμορφώνει τους δασκάλους σε μικρότερες ομάδες (π.χ. κατά επαρχία) και να αξιοποιεί, εάν απαιτείται, τους ίδιους επιμορφωτές. Επιπρόσθετα, με βάση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, προβλέπεται ότι οι μαθητές θα αρχίζουν μαθήματα τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου και όχι την Πέμπτη μετά την πρώτη Δευτέρα, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα.

Στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς επισημαίνονται τα εξής:

1. Η ΠΟΕΔ είχε υποβάλει αίτημα για καθιέρωση διημέρου εκπαιδευτικού πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποδέχτηκε το αίτημα αυτό με απώτερο στόχο μέρος της επιμόρφωσης που τυγχάνουν οι δάσκαλοι κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να διεξάγεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων, κατά το διήμερο εκπαιδευτικού, ώστε:

(α) να ενημερώνονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί για τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς και για τις καινοτομίες που θα κληθούν να εισαγάγουν κατά τη διάρκειά της και

(β) να μην επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με την απουσία των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια και συνέδρια επιμόρφωσης.

2. Το περιεχόμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων συζητήθηκε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι δήλωσαν ότι συμφωνούν με αυτό.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ εισηγήθηκαν όπως επέλθει κάποια μικρή βελτίωση στη διατύπωση του κειμένου τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το ότι θα αφιερώνονται οι δύο ημέρες αποκλειστικά για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και το ότι οι υπόλοιπες μέρες θα παραμένουν για σκοπούς προγραμματισμού των εργασιών των σχολικών μονάδων. Η πιο πάνω εισήγηση τέθηκε και γραπτώς τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και ενώπιον του αρμόδιου υπουργείου με σχετική επιστολή της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έκρινε ότι η υιοθέτηση της εισήγησης της ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ θα συμβάλει θετικά στην επίτευξη του στόχου που προτείνεται από τους κανονισμούς, διαμόρφωσε αντίστοιχα το κείμενο των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

25 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων