Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Χάρης Γεωργιάδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Δαμιανού Γιώργος Περδίκης
Ειρήνη Χαραλαμπίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας και του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που ετοιμάστηκαν με βάση τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν για τις αναθέτουσες αρχές της κεντρικής κυβέρνησης (ΚΔΠ 201/2007) και οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 60 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011, είναι η κανονιστική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν όλες τις αναθέτουσες αρχές και όλους τους αναθέτοντες φορείς, όταν συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η έγκριση των εν λόγω προτεινόμενων κανονισμών είναι απαραίτητη, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 [Ν. 173(Ι)/2011], που μεταφέρει στο κυπριακό δίκαιο το κοινοτικό κεκτημένο όπως αυτό διαμορφώθηκε με την εισαγωγή της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου της Γενικής Λογιστού της Δημοκρατίας, το Γραφείο του οποίου λειτουργεί ως η αρμόδια αρχή δημόσιων συμβάσεων, παρουσιάζοντας τους προτεινόμενους κανονισμούς ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι απώτερος σκοπός των εν λόγω κανονισμών είναι ο καθορισμός κατά κύριο λόγο των διαδικασιών τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, όταν συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος πρόσθεσε, οι εν λόγω προτεινόμενοι κανονισμοί ετοιμάστηκαν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με βάση τους κανονισμούς που εγκρίθηκαν για τις αναθέτουσες αρχές της κεντρικής κυβέρνησης.

Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας και του ΚΕΒΕ δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ, παρ’ όλο που δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, με σχετική επιστολή τους διαβίβασαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους.

  

 

25 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων