Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Ιουνίου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, καθώς και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 57Α(1) του περί Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμου, είναι η παροχή της δυνατότητας στο ΣΕΚΠ να μειώσει το κόστος μισθοδοσίας από εθελοντική αφυπηρέτηση υπαλλήλων του, ούτως ώστε να λειτουργήσει ως αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και να πωλεί υπηρεσίες προς τους παραγωγούς σε ανταγωνιστικές τιμές.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προέκυψε με τον τερματισμό της κρατικής χορηγίας προς το ΣΕΚΠ την 31η Αυγούστου 2010 και από το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό το συμβούλιο να πωλεί υπηρεσίες έναντι αμοιβής προς τους κυβερνητικούς οργανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των κανονισμών, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΚΠ θα έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση μόνιμου υπαλλήλου κατόπιν αίτησης η οποία θα υποβάλλεται γραπτώς από τον υπάλληλο στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει κατά την απόλυτη κρίση του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα κοινοποιείται στον υπάλληλο το συντομότερο δυνατό μετά τη λήψη της.

Σημειώνεται ότι, για να δικαιούται πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση, ο υπάλληλος του ΣΕΚΠ πρέπει:

1. να έχει ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του ΣΕΚΠ και

2. να έχει συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας του.

Περαιτέρω, οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν ότι σε υπάλληλο στον οποίο το ΣΕΚΠ θα επιτρέψει την πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση θα καταβάλλεται, επιπροσθέτως οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος αυτός δικαιούται δυνάμει των σχεδίων σύνταξης, χαριστική, “ex gratia”, αποζημίωση, το ύψος της οποίας θα είναι το μικρότερο από τα πιο κάτω προβλεπόμενα ποσά ως ακολούθως:

1. Ποσό ίσο με τόσους μηνιαίους μισθούς όσα είναι τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας του υπαλλήλου στο ΣΕΚΠ πολλαπλασιαζόμενο επί 1,7. Μηνιαίος μισθός θα θεωρείται ο μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του για πρόωρη αφυπηρέτηση, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας του 13ου μισθού.

2. Ποσό που αντιπροσωπεύει το ογδόντα δύο τοις εκατό (82%) της διαφοράς μεταξύ του συνόλου των μισθών που θα λάμβανε ο υπάλληλος, αν παρέμενε στην υπηρεσία του ΣΕΚΠ μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των εξήντα τριών ετών, (δώδεκα μηνιαίους μισθούς ετησίως) υπολογιζόμενο με βάση το μισθό του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του για πρόωρη αφυπηρέτηση, και της υπολογιζόμενης σύνταξης που θα λάβει ο υπάλληλος μέχρι την ηλικία των εξήντα τριών ετών.

3. Ποσό €150.000.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το ποσό της χαριστικής, “ex gratia”, αποζημίωσης για πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση θα καταβάλλεται εφάπαξ στον υπάλληλο κατά την αφυπηρέτησή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων