Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας πρόσθετων πιστώσεων ύψους €26.999.990 για την κάλυψη των δύο πρώτων δόσεων για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Όπως είναι γνωστό, στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρωζώνης, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010, αποφασίστηκε όπως δημιουργηθεί ένας μόνιμος ευρωπαϊκός μηχανισμός, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελεί τη συνέχιση των υφιστάμενων μηχανισμών EFSF και EFSM και θα ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΜΣ συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2011 και υπογράφθηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών στις Βρυξέλλες στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, αναμένεται η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης και έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι τον Ιούλιο του 2012.

Περαιτέρω, στη συνάντηση του Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012, συμφωνήθηκε ότι στα €500 δις, που ήταν η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα του ΕΜΣ, θα προστεθούν τα €200 δις που έχει ήδη δεσμεύσει σε δάνεια ο προσωρινός μηχανισμός EFS. Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει μέχρι τον Ιούλιο του 2013, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή η συνολική δυνατότητα χρηματοοικονομικής στήριξης θα περιοριστεί στη δυνατότητα στήριξης του μόνιμου μηχανισμού ύψους €500 δις.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το ποσοστό συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στο συνολικό κεφάλαιο του ΕΜΣ θα βασίζεται στην κλείδα καταβεβλημένου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τους ίδιους πιο πάνω εκπροσώπους, η συνεισφορά της Κύπρου στο συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται περίπου στα €1.373 δις, ενώ μέρος αυτού του ποσού πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις ως καταβληθέν κεφάλαιο και το υπόλοιπο θα έχει τη μορφή δεσμευμένου κεφαλαίου.

Συμπληρώνοντας οι ίδιοι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που αποφάσισε το Eurogroup στις 30 Μαρτίου 2012, πρέπει να καταβληθούν δύο δόσεις τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, δύο δόσεις το 2013 και μία δόση το 2014 και διευκρίνισαν ότι κάθε δόση που πρέπει να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανέρχεται περίπου στα €30 εκατομ.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή των δύο δόσεων προς τον ΕΜΣ θα καλυφθεί μέσω των πρόσθετων πιστώσεων που ζητούνται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και μέσω εξοικονόμησης πιστώσεων από άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού για το έτος 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων