Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου και στις 25 Ιουνίου 2012. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εσωτερικών και της αστυνομίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €2.785.994 για κάλυψη της δαπάνης που αφορά την πρόσληψη εκατόν (100) ειδικών αστυφυλάκων, ώστε να καταστεί δυνατή η στελέχωση και λειτουργία του χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών στη Μεννόγεια.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμόδιους εκπροσώπους ότι η παράδοση του χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών στη Μεννόγεια έγινε περί τα τέλη Νοεμβρίου 2011 και ότι για σκοπούς λειτουργίας του κέντρου έγιναν αρμοδίως μελέτες σε σχέση με την ανάθεση και φύλαξη του κέντρου είτε από ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας είτε από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους, οι σχετικές μελέτες έγιναν επί σχεδίων (προτού να είναι έτοιμο το κέντρο για παράδοση) και, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ιδιωτική εταιρεία θα χρειαζόταν για τη στελέχωση του κέντρου περίπου εκατόν πενήντα (150) άτομα, ενώ η αστυνομία, για να εκτελέσει τις αντίστοιχες εργασίες, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, θα χρειαζόταν περίπου διακόσια τέσσερα (204) μέλη. Συναφώς, το υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία του χώρου από ιδιωτική εταιρεία παρουσιάστηκε μειωμένο κατά τριάντα ποσοστιαίες μονάδες περίπου συγκριτικά με το κόστος που θα προέκυπτε από την ανάθεση του έργου στην αστυνομία.

Υπό το φως της πιο πάνω εξέλιξης και των συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς προχώρησαν σε επανεξέταση του ζητήματος και, αφού μελέτησαν επιτόπου τις ανάγκες του κέντρου, το οποίο στο μεταξύ παραδόθηκε στο κράτος, κατέληξαν στο ότι το προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο για τη στελέχωση του χώρου ανέρχεται συνολικά σε εκατό σαράντα ένα (141) μέλη.

Κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, βουλευτές μέλη της ζήτησαν από τους αρμοδίους την κατάθεση αναθεωρημένου πίνακα συγκρότησης προσωπικού στελέχωσης του χώρου, καθώς επίσης το υπολογιζόμενο κόστος λειτουργίας του κέντρου σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις.

Συναφώς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2012, ενημέρωσε την επιτροπή ότι κατά την επανεξέταση των αναγκών λειτουργίας του χώρου λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Η οικονομική κρίση και η ανάγκη για περιορισμό των δαπανών.

2. Η αλλαγή του ωραρίου καθηκόντων, ώστε κατά τη διάρκεια της ημέρας ο χώρος να λειτουργεί με αυξημένο προσωπικό (παραλαβές, απολύσεις, διοικητική μέριμνα), ενώ κατά τη διάρκεια της νύκτας το προσωπικό να περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο για σκοπούς ασφάλειας.

3. Ο αριθμός των βαθμούχων μελών, ώστε η κάθε αλλαγή να στελεχώνεται από έναν αξιωματικό και έναν υπαξιωματικό.

4. Η αναγκαιότητα για την άμεση λειτουργία του χώρου.

5. Η λήψη των απόλυτα αναγκαίων μέτρων ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, το ελάχιστο προσωπικό που κρίνεται αναγκαίο για τη στελέχωση του χώρου ανέρχεται στα εκατό σαράντα ένα (141) πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από πλευράς αστυνομίας στο αρχικό στάδιο υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του χώρου με εκατόν τριάντα μέλη (130) μέλη, συγκεκριμένα με εκατόν (100) ειδικούς αστυφύλακες, με είκοσι τρία (23) μέλη τα οποία ήδη υπηρετούν και θα μεταφερθούν από την Πτέρυγα 10 των Κεντρικών Φυλακών, της οποίας η λειτουργία θα τερματισθεί, με έξι (6) μέλη υφιστάμενης φρουράς και με έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό (Εξειδικευμένο Μέλος), που έχει ήδη τοποθετηθεί ως υπεύθυνος.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο πίνακα κόστους που έχει υποβληθεί σε σχέση με το εν λόγω προσωπικό, το συνολικό μέσο ετήσιο μακροχρόνιο κόστος ανέρχεται στα €4.986.283, ενώ το αντίστοιχο κόστος για τη στελέχωση του χώρου με εκατό σαράντα ένα μέλη (141) μέλη ανέρχεται σε €5.510.244.

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε στην επιτροπή ότι η αστυνομία, επανεξετάζοντας το θέμα και εφαρμόζοντας κατά προσέγγιση ένα μοντέλο ασφάλειας του χώρου παρόμοιο με αυτό που θα εφαρμοζόταν από την ιδιωτική εταιρεία, κατέληξε σε πολύ μειωμένες εκτιμήσεις σε σχέση με τις αρχικές όσον αφορά τη στελέχωση του χώρου, χωρίς στην πορεία να θυσιάζονται τα επίπεδα ασφάλειας, τα οποία, όπως διαβεβαίωσε την επιτροπή, θα διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

2. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Συναφώς, σύμφωνα με τις πιο πάνω θέσεις, το νομοσχέδιο υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης, αφού διαμορφωθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2012».

 

26 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων