Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών για τους κανονισμούς «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Δημοτικοί) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας
Ειρήνη Χαραλαμπίδου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Φεβρουαρίου και στις 12 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Το ΕΤΕΚ, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, που αφορούν τους δήμους, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 89 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 [Ν. 12(Ι)/2006], είναι η κατάργηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων βασικών περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Δημοτικών) Κανονισμών του 2004, επειδή ο νόμος με βάση τον οποίο οι εν λόγω κανονισμοί εκδόθηκαν έχει αντικατασταθεί από νεότερο νόμο.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, που αφορούν τους οργανισμούς δημόσιου δικαίου και τις κοινότητες, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση το άρθρο 89 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2006 [Ν. 12(Ι)/2006], είναι η κατάργηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων βασικών περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών του 2004, επειδή αυτοί έχουν εκδοθεί με βάση νόμο που έχει αντικατασταθεί από νεότερο νόμο.

Η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας, το γραφείο της οποίας λειτουργεί ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι και οι δύο προτεινόμενοι κανονισμοί, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των τελευταίων χρόνων και τις απόψεις αρμόδιων φορέων, παρουσιάζουν βελτίωση σε σύγκριση με τους προηγούμενους κανονισμούς ως προς τη λειτουργικότητά τους και αναβαθμίζουν, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες των προσφορών. Επιπρόσθετα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγονται πρόνοιες που διευκολύνουν τη σύναψη συμφωνιών πλαισίου, καθώς και πρόνοιες που προβλέπουν τη χρήση ανταγωνιστικού διαλόγου, εκεί όπου δεν μπορεί να εφαρμοστούν οι συνήθεις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού. Περαιτέρω, όπως η ίδια πρόσθεσε, οι κανονισμοί αυτοί στοχεύουν στον καθορισμό των οργάνων τα οποία θα έχουν την αρμοδιότητα και εξουσία να χειρίζονται διαγωνισμούς που οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων και ταυτόχρονα στις διαδικασίες που αφορούν την προκήρυξη διαγωνισμών, την υποβολή, την παραλαβή και την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση των συμβάσεων, έτσι ώστε η διαχείριση των συμβάσεων αυτών να γίνεται πιο ευέλικτα και μέσα στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτημένου.

Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, εφόσον αυτοί διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια και διευκολύνουν τις διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης συμβάσεων.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνεί, αφού το γραφείο της προέβη στη νομοτεχνική επεξεργασία επί των κειμένων των υπό συζήτηση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας υπέβαλε ενώπιον της επιτροπής ορισμένες εισηγήσεις επί ειδικότερων, νομικών κυρίως, σημείων που αφορούν και στους δύο κανονισμούς και, όπως δήλωσε, με την τυχόν υιοθέτησή τους αναμένεται να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα των κανονισμών. Μεταξύ άλλων εισηγήσεων για την τροποποίηση ορισμένων από τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, ήταν και το ειδικότερο θέμα που αφορά τις εξουσίες των αρμόδιων οργάνων και κυρίως την εξουσία για επανεξέταση των λόγων που αφορούν σε ακύρωση διαγωνισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, στο στάδιο της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών και λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του εκπροσώπου της Γενικής Ελεγκτού της Δημοκρατίας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ενώπιόν της, ζήτησε όπως οι εν λόγω τροποποιήσεις τεθούν πρώτα ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ένα συμφωνημένο κείμενο από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Στη συνέχεια το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με σχετική επιστολή του ημερομηνίας 7 Μαΐου 2012 προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, απέστειλε τις συμφωνημένες τροποποιήσεις επί ορισμένων διατάξεων των υπό εξέταση κανονισμών, αφού προηγουμένως έτυχαν της σχετικής νομοτεχνικής επεξεργασίας από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, όσον αφορά τις εξουσίες των αρμόδιων οργάνων που αφορούν τους λόγους ακύρωσης διαγωνισμών, η ρύθμιση η οποία συμφωνήθηκε ήταν να διαγραφούν οι λόγοι ακύρωσης διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο αρχικό κείμενο του Κανονισμού 32(5) και του Κανονισμού 20(3) του πρώτου και του δεύτερου υπό συζήτηση κανονισμών αντίστοιχα και να αντικατασταθούν από μια πανομοιότυπη πρόνοια και στους δύο προτεινόμενους κανονισμούς που να αναφέρει ειδικότερα τα εξής: «Η απόφαση για ακύρωση της διαδικασίας ενός διαγωνισμού πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να συνάδει με τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων». Προς υποστήριξη της εν λόγω ρύθμισης το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανέφερε συγκεκριμένα ότι θεωρήθηκε σκόπιμο να τροποποιηθούν οι πιο πάνω κανονισμοί με τη διαγραφή και την αντικατάσταση της εν λόγω διάταξης από το ίδιο λεκτικό και στις δύο περιπτώσεις, έτσι ώστε να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο με το οποίο διασφαλίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώσει τη διαδικασία ενός διαγωνισμού για διάφορους λόγους, ακόμη και για λόγους που εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα ή υπαιτιότητα, με την προϋπόθεση ότι η απόφαση υπόκειται στους θεμελιώδεις κανόνες του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Αιτιολογώντας τη θέση του αυτή, ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί συγκεκριμένων υποθέσεων που έχουν αχθεί ενώπιόν του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών, και αφού στη συνέχεια επέφερε σ’ αυτούς ορισμένες επιπρόσθετες τροποποιήσεις, νομοτεχνικής κυρίως φύσεως, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

18 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων