Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άγγελος Βότσης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιαννάκης Γαβριήλ  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5, 12 και 19 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ) και ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί ευκολότερη η ειδοποίηση των μελών δημόσιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για σκοπούς πραγματοποίησης της γενικής της συνέλευσης.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου γίνεται εισήγηση όπως τροποποιηθεί η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 128 του βασικού περί Εταιρειών Νόμου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που πρόκειται να πραγματοποιήσει γενική συνέλευση, να ειδοποιεί τα μέλη της:

1. με επίδοση σε κάθε μέλος της εταιρείας με τον τρόπο που απαιτείται η επίδοση ειδοποιήσεων από τον Πίνακα Α (και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής η φράση «Πίνακας Α» σημαίνει εκείνο τον Πίνακα που εκάστοτε ισχύει),

2. μέσω ταχυδρομείου ή

3. μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της.

Στην ίδια παράγραφο γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί στην παράγραφο αυτή και επιφύλαξη βάσει της οποίας, ανεξαρτήτως του επιλεγέντος τρόπου ειδοποίησης, η εταιρεία να δημοσιεύει την ειδοποίηση για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης και στον ημερήσιο τύπο.

Όπως αναφέρεται και στη σχετική αιτιολογική έκθεση, με τις τροποποιήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα σε εταιρεία που πρόκειται να πραγματοποιήσει τη γενική της συνέλευση να ειδοποιεί τα μέλη της χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους ειδοποίησης, έτσι που να επιτυγχάνεται ευελιξία, καλύτερη πληροφόρηση, αλλά και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος από τους πιο πάνω τρόπους ειδοποίησης, μέσω επίδοσης ειδοποίησης, προνοείται και στον υφιστάμενο περί Εταιρειών Νόμο.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της πρότασης νόμου ο εισηγητής της δήλωσε ξεκάθαρα ότι σκοπός της πρότασης νόμου, που εισηγείται τη δυνατότητα εναλλακτικής ειδοποίησης σε περίπτωση πραγματοποίησης γενικής συνέλευσης, είναι η ρύθμιση του θέματος μόνο για τις δημόσιες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου εταιρείες. Ως εκ τούτου, ζήτησε όπως γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις επί του κειμένου της πρότασης νόμου, προκειμένου αυτό να συγκεκριμενοποιηθεί και να καταστεί σαφές.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δεν εξέφρασαν καμία ένσταση επί των εισηγήσεων της πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα εξέφρασε τις από νομοτεχνικής πλευράς επιφυλάξεις της επί του κειμένου του σχεδίου νόμου και επιφυλάχθηκε να μελετήσει το υπό αναφορά κείμενο και να τοποθετηθεί σε ευθετότερο χρόνο.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του επί του κειμένου της πρότασης νόμου, ενώ ανέφερε, στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης γύρω από τις πρόνοιές της, ότι το άρθρο 128 του βασικού περί Εταιρειών Νόμου αναφέρεται σε όλες τις εταιρείες, και τις ιδιωτικές και τις δημόσιες. Περαιτέρω δήλωσε ότι, εφόσον ξεκαθαρίστηκε από πλευράς του εισηγητή ότι η βούλησή του είναι η εν λόγω ρύθμιση να αφορά μόνο τις δημόσιες εταιρείες οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί γραπτώς επί της πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμφώνησε επί της ουσίας της πρότασης νόμου και εξέφρασε κάποιες παρατηρήσεις επί της διατύπωσης του κειμένου της.

Ο εκπρόσωπος του ΧΑΚ δήλωσε ότι δεν υπάρχει ένσταση επί της πρότασης νόμου. Δήλωσε επιπρόσθετα ότι στον υφιστάμενο περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο υπάρχει ήδη παρόμοια πρόνοια, που επιτρέπει στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δημόσιες εταιρείες να ειδοποιούν τα μέλη τους για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης μέσω της ιστοσελίδας τους υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου τοποθετήθηκε αρχικά υπέρ της πρότασης νόμου, αλλά σε επιστολή που κατέθεσε στην επιτροπή αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

1. O Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου υποστηρίζει την πρόταση νόμου και εισηγείται να επεκταθεί η πρόνοια σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες.

2. Για σκοπούς εναρμόνισης με συναφείς νομοθεσίες και κανονισμούς επί του θέματος πρέπει να προωθηθούν ανάλογες τροποποιήσεις.

3. Να διευκρινιστεί ότι η δημοσίευση στον τύπο δύναται να παραπέμπει τους μετόχους για οποιαδήποτε περαιτέρω συναφή επεξήγηση ή πληροφορία στην ίδια την εταιρεία ή στην ιστοσελίδα της και να διευκρινιστεί επιπρόσθετα ότι η τροποποίηση αφορά μόνο δημόσιες εταιρείες.

Ο εκπρόσωπος του CIPA ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση νόμου, νοουμένου ότι θα γίνει σαφής διευκρίνιση ότι αυτή θα αφορά μόνο τις δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεων, ετοιμάστηκε διαμορφωμένο κείμενο στο οποίο γίνεται σαφής διευκρίνιση ότι οι τροποποιήσεις του άρθρου 128 του βασικού νόμου αφορούν αποκλειστικά τις δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Συγκεκριμένα, η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 128 του βασικού νόμου παρέμεινε ως έχει και σε αυτή προστέθηκε επιφύλαξη στην οποία αναφέρεται ότι η ειδοποίηση για την πραγματοποίηση συνέλευσης δημόσιας εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δύναται να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της. Σε κάθε περίπτωση η δημόσια εταιρεία δημοσιεύει την εν λόγω ειδοποίηση και στον ημερήσιο τύπο. Τα μέλη της επιτροπής υιοθέτησαν επιπρόσθετα και την εισήγηση του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου η οποία αναφέρει ότι η δημοσίευση στον τύπο δύναται να παραπέμπει τους μετόχους για οποιαδήποτε περαιτέρω επεξήγηση ή πληροφορία στην ίδια την εταιρεία ή στην ιστοσελίδα της.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του διαμορφωμένου κειμένου της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

19 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων