Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμου, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Αύξηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου από δύο σε τέσσερα έτη.

2. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών σύμφωνα με τις οποίες θα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του οπτικού ή του τεχνικού οπτικού οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών, αντίστοιχα, μόνο εφόσον έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στο οικείο μητρώο, με την καταβολή σχετικού τέλους και την παρουσίαση στοιχείων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στο Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου.

3. Εκσυγχρονισμός των διατάξεών της με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της πειθαρχικής έρευνας, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Εισάγοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της δήλωσε πως οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό εξέταση πρότασης νόμου, δήλωσαν στην επιτροπή ότι το υπουργείο τους δεν ενίσταται στην προώθηση για ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, με εξαίρεση όμως τις πρόνοιές της με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που προβλέπουν τον τρόπο διεξαγωγής της πειθαρχικής έρευνας σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος από εγγεγραμμένο οπτικό ή εγγεγραμμένο τεχνικό οπτικό. Η διαφωνία του Υπουργείου Υγείας στην ψήφιση των αναφερόμενων πιο πάνω προνοιών, όπως ενημέρωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι την επιτροπή, έγκειται στο ότι αυτό θεωρεί απαραίτητη την εμπλοκή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στην όλη διαδικασία, για σκοπούς παροχής σχετικής γνωμοδότησης προς το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου και διατύπωσης της σχετικής πειθαρχικής κατηγορίας εναντίον προσώπου που έχει καταγγελθεί.

Πέραν των πιο πάνω, οι ίδιοι εκπρόσωποι διατύπωσαν επιφυλάξεις αναφορικά με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου που προβλέπουν αύξηση της διάρκειας της θητείας των μελών του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου από δύο σε τέσσερα έτη, καθώς και παρουσίαση στοιχείων συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης από τους εγγεγραμμένους οπτικούς ή εγγεγραμμένους τεχνικούς οπτικούς στο αναφερόμενο πιο πάνω συμβούλιο, για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής τους στα σχετικά μητρώα.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επέφερε στο κείμενο της πρότασης νόμου μεταξύ άλλων τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Διαμόρφωσε την πρόνοιά του σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της θητείας των μελών του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου καθορίζεται στα τέσσερα έτη κατά τρόπο, ώστε αυτή να είναι τριετής.

2. Διαμόρφωσε τις πρόνοιές του σύμφωνα με τις οποίες παρουσιάζονται στοιχεία συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης στο αναφερόμενο πιο πάνω συμβούλιο, για σκοπούς ανανέωσης της εγγραφής οπτικών ή τεχνικών οπτικών στο οικείο μητρώο, ώστε τα εν λόγω στοιχεία να αφορούν σεμινάρια που οι ενδιαφερόμενοι έχουν παρακολουθήσει κατά τα δύο τελευταία έτη.

3. Απάλειψε τις πρόνοιές του με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της πειθαρχικής έρευνας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων