Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Γεώργιος Προκοπίου

Όπως είναι γνωστό, για την πιο πάνω πρόταση νόμου έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 14 Ιουνίου 2012. Ωστόσο, στο στάδιο της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του θέματος μετά από αίτημα που υποβλήθηκε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, προκειμένου να διευκρινιστούν περαιτέρω ορισμένα σημεία αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Το εν λόγω αίτημα έγινε δεκτό από το σώμα και η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για μία εβδομάδα, ώστε να επανεξεταστεί από την επιτροπή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας επανεξέτασε την πρόταση νόμου στη σημερινή συνεδρία της. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, του Συνδέσμου Οπτικών Κύπρου, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Οπτομετρών Κύπρου και ομάδα επηρεαζόμενων αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου, οι απόψεις των ενδιαφερομένων, καθώς και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασης της πρότασης νόμου περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης της πρότασης νόμου η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση των προνοιών της με τις οποίες προτείνεται η τροποποίηση των προσόντων που απαιτούνται για την εγγραφή προσώπου από το Συμβούλιο Οπτικών Κύπρου στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών. Συγκεκριμένα, την επιτροπή απασχόλησε κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επηρεάζουν πρόσωπα των οποίων σχετικό αίτημα προς το αναφερόμενο πιο πάνω συμβούλιο είχε απορριφθεί στο παρελθόν και εκκρεμούν οποιεσδήποτε σχετικές με αυτό δικαστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στην επιτροπή ο δικηγόρος της ομάδας επηρεαζόμενων αποφοίτων των ΤΕΙ της Ελλάδας, οι οποίοι κατέχουν τίτλο σπουδών οπτικού, πριν από την κατάθεση της υπό εξέταση πρότασης νόμου στη Βουλή είχαν ήδη καταχωριστεί προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον του Συμβουλίου Οπτικών Κύπρου, λόγω απόρριψης της αίτησης των εν λόγω αποφοίτων να εγγραφούν στο Μητρώο Οπτικών. Όπως αναφέρεται στην υπό αναφορά επιστολή, με βάση την κείμενη νομοθεσία οι απόφοιτοι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο εν λόγω μητρώο, δεδομένου ότι αυτοί κατέχουν τίτλο στην οπτομετρία ο οποίος αναγνωρίστηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). Με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου προσθήκη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πρόνοιας η οποία καθορίζει ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών την κατοχή τίτλου που αναγνωρίστηκε από το ΚΥΣΑΤΣ ως αντίστοιχο προς τον τίτλο της οπτομετρίας προσόν, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ της Ελλάδας δε θα δύνανται να εγγραφούν στο εν λόγω μητρώο, αφού το ΚΥΣΑΤΣ δεν προβαίνει σε αναγνώριση αντιστοιχίας για τίτλους που απονέμονται από τα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, με την προτεινόμενη προσθήκη στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πρόνοιας που καθορίζει ως απαιτούμενο προσόν για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών την προϋπόθεση το πτυχίο του ενδιαφερόμενου αιτητή να αναγνωρίζεται στη χώρα στην οποία χορηγήθηκε ότι παρέχει ειδική επιστημονική κατάρτιση στον κλάδο της οπτομετρίας, η οποία αναγνωρίζεται ως αυτοτελές και ανεξάρτητο επάγγελμα, αποκλείεται η εγγραφή στο σχετικό μητρώο των πιο πάνω αναφερόμενων αποφοίτων, επειδή το επάγγελμα του οπτικού δεν έχει μέχρι σήμερα ρυθμιστεί νομοθετικά στην Ελλάδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αλλά και εν αναμονή της έκδοσης σχετικών δικαστικών αποφάσεων που εκκρεμούν, αποφάσισε να απαλείψει από το κείμενο της πρότασης νόμου τις πρόνοιες με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας που αφορούν τα προσόντα εγγραφής στο Μητρώο Οπτικών ή στο Μητρώο Τεχνικών Οπτικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο της πρότασης νόμου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

21 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων