Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Κυπριακών Αερογραμμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας πρόσθετων πιστώσεων ύψους €5.034.000 για κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές, λόγω της απαγόρευσης χρήσης του εναέριου χώρου της Τουρκίας από τα αεροσκάφη της εταιρείας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, όπως είναι γνωστό, μετά την τουρκική εισβολή το 1974, οι κυπριακοί αερομεταφορείς δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τους τουρκικούς αεροδιαδρόμους. Η απαγόρευση αυτή των πτήσεων πάνω από την Τουρκία επηρεάζει αρνητικά τους κυπριακούς αερομεταφορείς, οι οποίοι επωμίζονται αυξημένο κόστος, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι αρνητικές συνέπειες είναι ακόμα πιο έντονες μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού οι κυπριακοί αερομεταφορείς δραστηριοποιούνται πλέον σε ένα πλήρως ελευθεροποιημένο περιβάλλον ανοικτών ουρανών και βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων αεροπορικών εταιρειών οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιο περιορισμό.

Σημειώνεται ότι στο παρόν στάδιο η μόνη αεροπορική εταιρεία που κατέχει άδεια αερομεταφορέα και είναι σε θέση να επιτελέσει πτητικό έργο είναι οι Κυπριακές Αερογραμμές.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2011, αποφάσισε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Να εγκρίνει σχέδιο αποζημίωσης προς τους κυπριακούς αερομεταφορείς στους οποίους απαγορεύεται η χρήση του εναέριου χώρου της Τουρκίας και οι οποίοι λόγω του έντονου ανταγωνισμού βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων αεροπορικών εταιρειών, εφόσον οι πτήσεις τους κοστίζουν περισσότερο λόγω μεγαλύτερης διάρκειας και μακρύτερων δρομολογίων.

2. Να εξουσιοδοτήσει τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων να κοινοποιήσει το Σχέδιο Αποζημίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση κατ’ επίκληση του άρθρου 107, παράγραφος 2, στοιχείο (β) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προνοεί για τις «ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για υλοποίηση του σχεδίου και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους €20 εκατομ. για έγκριση, με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης για αποζημίωση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές για το έτος 2011.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου βασίστηκε, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχετική μελέτη που ετοίμασαν οι Κυπριακές Αερογραμμές (Δημόσια) Λτδ αναφορικά με την απαγόρευση που επιβάλλει η Τουρκία στην πραγματοποίηση πτήσεών τους πάνω από τον εναέριο χώρο της.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, οι Κυπριακές Αερογραμμές σε πολλά δρομολόγιά τους, για να αποφύγουν τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, πραγματοποιούν πτήσεις μεγαλύτερης απόστασης και διάρκειας, οι οποίες έχουν αυξημένες δαπάνες λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων, αυξημένου κόστους συντήρησης, αυξημένων τελών υπερπτήσεων, αυξημένων επιδομάτων προσωπικού και μείωσης της αξίας των αεροσκαφών λόγω της αυξημένης χρήσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων το Μάρτιο του 2011 ψήφισε σε νόμο συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €20 εκατομ. με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης για αποζημίωση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές για την περίοδο 2004-2010 και συναφώς το Υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε το εν λόγω ποσό στην εταιρεία στις 9 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κατά τη συνεδρία, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο έφορος υπέβαλε στις 4 Φεβρουαρίου 2011 με σχετική προκοινοποίηση το Σχέδιο Αποζημίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς έγκριση. Στις 15 Νοεμβρίου 2011, και αφού προηγήθηκε σειρά επαφών και ανταλλαγή απόψεων με τους λειτουργούς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, το σχέδιο υποβλήθηκε επίσημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκδώσει ακόμη την απόφασή της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εφόρου όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση του θέματος, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να είναι θετική.

Περαιτέρω, οι Κυπριακές Αερογραμμές είχαν υποβάλει μαζί με τα σχετικά στοιχεία αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών για αποζημίωση ύψους €5.190.063 για το 2011, λόγω της απαγόρευσης των υπερπτήσεων στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Τα στοιχεία και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν για υπολογισμό της αποζημίωσης, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την περίοδο 2004-2010 και συμφωνήθηκαν με το Eurocontrol.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε για έλεγχο και επαλήθευση το αίτημα των Κυπριακών Αερογραμμών στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας πληροφόρησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι στους υπολογισμούς των αποζημιώσεων για το 2011 υπήρχε υπεραποζημίωση της τάξης του 3%, δηλαδή ποσό γύρω στις €155.000, το οποίο τελικά αφαιρέθηκε από το ποσό που ζήτησαν οι Κυπριακές Αερογραμμές.

Συναφώς, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, αποφάσισε να εγκρίνει την καταβολή ποσού ύψους €5.034.000 ως αποζημίωση για το έτος 2011 προς τις Κυπριακές Αερογραμμές, οι οποίες βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων αεροπορικών εταιρειών για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο πρόεδρος και μέλη της επιτροπής ζήτησαν να πληροφορηθούν για τους σχεδιασμούς και τις προοπτικές της εταιρείας, καθώς και για τις προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με την αναδιάρθρωσή της, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της.

Περαιτέρω, εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για αποφυγή επανάληψης του “φαινομένου της Eurocypria”, η οποία, όπως είναι γνωστό, έτυχε της στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας με ποσό μεγαλύτερο των €35 εκατομ., αλλά δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρά τις διαβεβαιώσεις των τότε αρμοδίων, και συνεπώς οδηγήθηκε στο κλείσιμο, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που επακολούθησαν.

Επ’ αυτού, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι βρίσκονται εν εξελίξει προσπάθειες και προτάσεις που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητας της εταιρείας.

Περαιτέρω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι οι μεσολαβητικές προτάσεις που εξετάζονται βελτιώνουν τη θέση της εταιρείας, αλλά χρήζουν περαιτέρω μελέτης και επεξεργασίας, ώστε να καταλήξουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, με απώτερο στόχο την εξυγίανση της εταιρείας και την εξεύρεση ενός σοβαρού και αξιόπιστου στρατηγικού επενδυτή.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών έκανε αναφορά στη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η εταιρεία, λόγω της κρίσης που πλήττει τον τομέα των αερομεταφορών παγκοσμίως, αλλά και στα ειδικότερα προβλήματα που πλήττουν τις Κυπριακές Αερογραμμές λόγω της απαγόρευσης των υπερπτήσεων πάνω από την Τουρκία.

Ο ίδιος αρμόδιος δήλωσε ότι ήταν παρών στις συζητήσεις με τους λειτουργούς της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα έχει αντιληφθεί, διαπίστωσαν σαφώς ότι υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού σε σχέση με τις υπερπτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών πάνω από τον εναέριο χώρο που ελέγχεται από την Τουρκία.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους στις Κυπριακές Αερογραμμές εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους για την παραχώρηση των πρόσθετων πιστώσεων ως αποζημίωση προς τις Κυπριακές Αερογραμμές και τόνισαν την αγωνία τους για το μέλλον του εθνικού αερομεταφορέα.

Εξέφρασαν επίσης την ετοιμότητά τους για “οδυνηρές παραχωρήσεις” εκ μέρους των εργαζομένων, κάτι που έγινε και στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των απολαβών τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν πρακτικό αποτέλεσμα και θετικό αντίκρισμα και θα οδηγήσουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου.

Συναφώς, το νομοσχέδιο υποβάλλεται για λήψη τελικής απόφασης στο στάδιο της συζήτησής του από την ολομέλεια του σώματος, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2012».

20 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων