Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της εν λόγω συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ωστόσο, η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών απέστειλε επιστολή στην επιτροπή, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, στην οποία αναφέρει ότι δε φέρει καμία ένσταση στην ψήφιση των προτεινόμενων νόμων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Τη συγκρότηση τριμελούς ανεξάρτητης Επιτροπής Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΔΝΑΣ) και υπηρεσίας η οποία θα επικουρεί αυτή στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

2. Τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της ΕΔΝΑΣ και της υπηρεσίας της.

3. Τη διερεύνηση από την ΕΔΝΑΣ ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων.

4. Τις υποχρεώσεις των εχόντων την εκμετάλλευση πλοίων που εμπλέκονται σε ναυτικά ατυχήματα/συμβάντα.

5. Τα ποινικά αδικήματα και την εξουσία της ΕΔΝΑΣ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου.

Σκοπός του δεύτερου και του τρίτου νομοσχεδίου είναι η κατάργηση από τις ισχύουσες νομοθεσίες περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) και περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία Πλοίων) αντίστοιχα των άρθρων που αφορούν διερεύνηση ατυχημάτων λόγω ρύθμισης του θέματος αυτού από το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων από την επιτροπή, την τελευταία απασχόλησαν ζητήματα που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απαραίτητων για τη στελέχωση της υπηρεσίας που θα επικουρεί την ΕΔΝΑΣ.

2. Την εφαρμογή του νόμου σε ναυτικά ατυχήματα ή συμβάντα τα οποία αφορούν άλλα ουσιαστικά συμφέροντα της Δημοκρατίας.

3. Τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας στα ταχύπλοα σκάφη.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι με βάση το άρθρο 8 της υπό αναφορά Οδηγίας η επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη και να έχει οργάνωση, νομική δομή και διαδικασία λήψης αποφάσεων ανεξάρτητη από οποιοδήποτε μέρος του οποίου τα συμφέροντα θα συγκρούονταν ενδεχομένως με τα καθήκοντα που θα του ανατίθενται. Αυτό, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων στην υπηρεσία της ΕΔΝΑΣ, που δε θα έχουν οποιαδήποτε σχέση με τις υφιστάμενες θέσεις του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας. Επειδή όμως η δημιουργία αυτών των νέων θέσεων στο παρόν στάδιο δεν είναι εφικτή, η επιτροπή θα επικουρείται για ένα μεταβατικό στάδιο από την υπηρεσία, η οποία θα στελεχώνεται με αποσπάσεις προσωπικού από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Σχετικά με την αναφορά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σε ναυτικά ατυχήματα ή συμβάντα τα οποία αφορούν άλλα ουσιαστικά συμφέροντα της Δημοκρατίας, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι πρόκειται για διερεύνηση ατυχημάτων ή συμβάντων που λαμβάνουν χώρα εκτός των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα σε πλατφόρμα ή σε πλοίο ξένης σημαίας με επιβάτες ή πλήρωμα Κυπρίους πολίτες.

Τέλος, αναφερόμενοι στη μη εφαρμογή της νομοθεσίας στα ταχύπλοα σκάφη οι ίδιοι δήλωσαν ότι η εν λόγω εξαίρεση εμπεριέχεται στην Οδηγία, αλλά, αν η επιτροπή επιθυμεί διαφορετική ρύθμιση, δεσμεύονται να εξετάσουν το όλο ζήτημα και να επανέλθουν σε μεταγενέστερο στάδιο για ενδεχόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011. Λόγω της μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις πιο πάνω δεσμεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σε αυτήν αιτιολογημένη γνώμη για την παράβαση με αρ. 2011/0700, με βάση την οποία απαιτούσε όπως η μεταφορά των διατάξεων της πιο πάνω Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Μαΐου 2012. Ωστόσο, τα υπό αναφορά νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 7 Ιουνίου 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

19 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων