Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Νυχτερίδων στην Ευρώπη (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Γιώργος Περδίκης Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 15 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Νυχτερίδων της Ευρώπης, που συνομολογήθηκε στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου το 1991.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η υπό κύρωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. την απαγόρευση σύλληψης, κατοχής ή σκόπιμης θανάτωσης των νυχτερίδων, εκτός εάν εκδοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή του κράτους,

2. τον προσδιορισμό των χώρων εντός του κράτους οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση των νυχτερίδων, τα καταφύγια και την προστασία τους,

3. τη λήψη κατάλληλων μέτρων με σκοπό την ενθάρρυνση της διατήρησης των νυχτερίδων και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σημασία της διατήρησής τους, καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία των πληθυσμών των νυχτερίδων που απειλούνται με αφανισμό,

4. τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε οι οικότοποι που προτείνονται για σκοπούς γενικής διατήρησης να περιλαμβάνουν και τους οικοτόπους που κρίνονται σημαντικοί για τις νυχτερίδες,

5. την ενθάρρυνση διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις νυχτερίδες και

6. τη σύγκληση συνεδριάσεων των μερών που συμμετέχουν στην εν λόγω συμφωνία και την υποβολή σε κάθε συνεδρία έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ίδια εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι σήμερα υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στην Κύπρο είκοσι είδη νυχτερίδων και άλλα τρία είδη βρίσκονται υπό εξέταση. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι στην Κύπρο παρατηρείται μικρός πληθυσμός φρουτονυχτερίδων, που δεν απαντούν αλλού στην Ευρώπη και για τις οποίες το κράτος έχει καθορίσει περιοχές προστασίας και έχει εκπονήσει σχέδιο διατήρησής τους στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος LIFE+.

Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση μελετών που έχουν εκπονηθεί για τις νυχτερίδες στην Κύπρο και εισηγήθηκε όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, αντιμετωπίσει το πρόβλημα της θανάτωσης των νυχτερίδων από κυνηγούς μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.

Συναφώς, η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε να καταθέσει τα πιο πάνω στοιχεία και συμφώνησε όπως το τμήμα της εξετάσει με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας την πιο πάνω εισήγηση.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα όπως τροποποιήσει το κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε η ετήσια έκθεση που απαιτείται να υποβάλλεται κατά τις συνεδρίες των μερών που μετέχουν στη συμφωνία να υποβάλλεται για ενημέρωση και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της Συμφωνίας για τη Διατήρηση των Νυχτερίδων στην Ευρώπη.

 

19 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων