Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Δαμιανού
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Λουκαΐδης
Τάσος Μητσόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το άρθρο 19 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για σκοπούς εναρμόνισης του κυπριακού δικαίου με την Οδηγία 2009/110/ΕΚ κατατέθηκε στη Βουλή άλλο νομοσχέδιο, το οποίο σημειώνεται ότι ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο με τίτλο «Ο περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμος του 2012». Ωστόσο, λόγω του ότι η Οδηγία αυτή τροποποιεί μεταξύ άλλων την Οδηγία 2005/60/ΕΚ, που αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η πλήρης μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο θα ολοκληρωθεί μέσω περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεων σε άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο διαλαμβάνονται πρόνοιες που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την παραπομπή στις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται σ’ αυτόν, για να προσδιοριστεί ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει οριστεί ως εποπτική αρχή για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που κατέχουν σχετική άδεια λειτουργίας σε σχέση με τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον εν λόγω νόμο.

2. Την προσθήκη στις αρμοδιότητες του Εφόρου της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών της εποπτείας υποκαταστημάτων ή αντιπροσώπων συνεργατικών εταιρειών που κατέχουν άδεια λειτουργίας από αρμόδια αρχή κράτους μέλους.

3. α. Την αύξηση του μέγιστου ορίου για μη επαναφορτιζόμενο μέσο ηλεκτρονικού χρήματος μέχρι του οποίου, σύμφωνα με το βασικό νόμο, δεν απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη. Συγκεκριμένα, προτείνεται αύξηση από το ποσό των €150 στο ποσό των €250 για πράξεις πληρωμών εκτός της Δημοκρατίας και στο ποσό των €500 για πράξεις πληρωμών εντός της Δημοκρατίας.

β. Την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2012 που αφορούν την απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος υπέρ ή υπό το άρτιο, καθώς και την εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος σε σχέση με επαναφορτιζόμενο μέσο ηλεκτρονικού χρήματος.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Η επιτροπή, μετά από διευκρινίσεις που έλαβε από τους αρμοδίους, επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνική άποψη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω.

 

 

18 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων