Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 24 Μαΐου 2012, σε μία συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων ψηφισθεισών ρυθμίσεων οι διατάξεις του άρθρου 33 της βασικής νομοθεσίας, το οποίο προβλέπει για τις αρχές των εμπορικών συναλλαγών για σκοπούς καθορισμού της επιβλητέας φορολογίας εισοδήματος στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που ασκούνται στη Δημοκρατία, να μην εφαρμόζονται στις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ της μητρικής εταιρείας και της άμεσα εξ ολοκλήρου εξηρτημένης θυγατρικής της, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ίδιας νομοθεσίας για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, οι οποίοι παρατίθενται αυτούσια, είναι οι ακόλουθοι:

«Με την τροποποίηση που επιφέρει το άρθρο 7 του νομοσχεδίου στο άρθρο 33 του νόμου τίθενται περιορισμοί στην αποτροπή της καταστρατήγησης της φορολογικής νομοθεσίας και επιπρόσθετα δεν εξυπηρετείται η επιδίωξη που γίνεται με το νόμο για τόνωση της ανάπτυξης και για διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας. Η δε επίπτωση στα δημόσια έσοδα αναμένεται ότι θα είναι σημαντικά αρνητική, πέραν των άλλων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στον τροποποιητικό νόμο, οι οποίες έχουν επίσης άμεση αρνητική επίπτωση στα δημόσια έσοδα.

Η πιο πάνω ρύθμιση ουδέποτε αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στις σχετικές συναντήσεις με εκπροσώπους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο τμημάτων και υπουργείου αλλά ούτε και στις δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τις οποίες απασχόλησε μεταξύ άλλων ο υπό αναφορά τροποποιητικός νόμος.».

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νόμου, ο διευθυντής του ΤΕΠ κάλεσε την επιτροπή να αξιολογήσει εκ νέου το όλο ζήτημα, αναφέροντας ότι η θεσμοθέτηση της εν λόγω ρύθμισης αναμένεται να έχει αρνητική επίπτωση στα φορολογικά έσοδα συμβάλλοντας στην καταστρατήγηση της φορολογικής νομοθεσίας.

Συναφώς, ανέφερε ότι, παρά τις διαβουλεύσεις που έγιναν μεταξύ του αρμόδιου τμήματος και του ΣΕΛΚ για την προώθηση φορολογικών νομοσχεδίων με τα οποία παρέχονται κίνητρα για τόνωση της ανάπτυξης, τα οποία ψηφίσθηκαν σε νόμους, κρίθηκε τελικά ότι η εν λόγω διάταξη υπερβαίνει κατά πολύ τους τεθέντες στόχους, επιφέροντας πλήγμα στα φορολογικά έσοδα. Ο ίδιος αρμόδιος τόνισε επίσης ότι η πιο πάνω ρύθμιση επιτρέπει τη μεταφορά κερδών μέσω θυγατρικής εταιρείας υπό τη μορφή μερισμάτων χωρίς τη δυνατότητα επιβολής οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ δήλωσε από την πλευρά του ότι η ρύθμιση θεωρείται αναγκαία, διότι υπάρχουν εταιρείες που εγκαταλείπουν την Κύπρο και μεταφέρουν τις εργασίες τους στο Λουξεμβούργο, όπου υφίστανται ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση.

Η επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να διαβουλευθούν μεταξύ τους για την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης. Συναφώς, ο διευθυντής του ΤΕΠ πληροφόρησε αυθημερόν την επιτροπή ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για την απάλειψη της υπό αναφορά διάταξης από τον ψηφισθέντα νόμο και για ρύθμιση οποιωνδήποτε επιμέρους ζητημάτων εγείρονται κατά την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών που αφορούν το συμψηφισμό ζημιών μέσω της έκδοσης σχετικής εγκυκλίου εκ μέρους του διευθυντή του ΤΕΠ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού αποφάσισε ομόφωνα να μην εμμείνει στην αρχική απόφασή της σε σχέση με την περίληψη της υπό αναφορά διάταξης στον ψηφισθέντα νόμο, αποδεχόμενη την αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

 

19 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων