Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Χάρης Γεωργιάδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και την 31η Μαΐου και στις 7 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), του Συνδέσμου Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ), του Συνδέσμου Επιστημόνων Μηχανικών Κύπρου (ΣΕΜ) και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου. To Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ο Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στην επιτροπή ταυτόχρονα με τους περί Δεοντολογίας των Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Κανονισμούς, των οποίων η έγκριση θα ακολουθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, καθότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο περιλαμβάνει εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση των εν λόγω κανονισμών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΕΤΕΚ και την εισηγητική και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο αποσκοπεί ειδικότερα στην παροχή της δυνατότητας σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και να ασκήσουν το επάγγελμα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης να εγγραφούν στο μητρώο του ΕΤΕΚ, νοουμένου ότι πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην περαιτέρω οργάνωση των γραφείων μελετών και των λοιπών γραφείων παροχής υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους έναντι ξένων οίκων οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. Τέλος, με το εν λόγω νομοσχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση της πειθαρχικής λειτουργίας του ΕΤΕΚ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου από καθαρά νομοτεχνικής άποψης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

18 Ιουνίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων