Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10 Νοεμβρίου 2011 και 14 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στους υγειονομικούς επιθεωρητές του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, ώστε και οι υγειονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας να έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στην έκδοση ειδοποιήσεων εξώδικων προστίμων, σε περίπτωση παραβάσεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, όπως ισχύει για τα μέλη της αστυνομίας και τους υγειονομικούς επιθεωρητές των δήμων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με βάση την κείμενη νομοθεσία παρέχεται στο Υπουργείο Υγείας μόνο η δυνατότητα λήψης δικαστικών μέτρων εναντίον των παραβατών και η ποινή που δύνανται να επιβάλλουν τα δικαστήρια ανέρχεται μέχρι τα δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). Συναφώς, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν περαιτέρω στην ίση μεταχείριση των πολιτών, δεδομένου ότι το εξώδικο πρόστιμο που επιβάλλεται στις υπό αναφορά περιπτώσεις από τα άλλα εξουσιοδοτημένα για την εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας πρόσωπα ανέρχεται στα ογδόντα πέντε ευρώ (€85).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, αμέσως μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο θα προωθηθεί από το Υπουργείο Υγείας η νενομισμένη διαδικασία για την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να προστεθεί στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία πίνακας στον οποίο θα καθορίζονται τα αδικήματα για τα οποία θα επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα οι υγειονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου απασχόλησε την επιτροπή η ανάγκη καθορισμού σε αυτό των αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού για τα οποία θα έχουν οι υγειονομικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Υγείας την εξουσία να εκδίδουν ειδοποιήσεις εξώδικων προστίμων με τη συμπερίληψη στο νομοσχέδιο πρόνοιας η οποία θα εισαγάγει στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία το σχετικό πίνακα, αντί ο εν λόγω καθορισμός να γίνεται με την έκδοση διατάγματος από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επιπρόσθετα, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου εισηγήθηκε την τροποποίηση του ορισμού του όρου “υγειονομικός επιθεωρητής”, ώστε αυτός να σημαίνει και υγειονομικό επιθεωρητή δήμου αντί μόνο υγειονομικό επιθεωρητή του Υπουργείου Υγείας.

Αναφορικά με τον πιο πάνω προβληματισμό της επιτροπής και ειδικότερα με το κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτό ο εν λόγω πίνακας να εισαχθεί στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία με την προσθήκη σχετικής πρόνοιας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε γραπτώς τις πιο κάτω απόψεις του Γραφείου:

1. Με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η οποία παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη δυνατότητα να προσθέτει σε αυτόν πίνακες στους οποίους προβλέπονται τα αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση, καταδεικνύεται ότι η βούληση του νομοθέτη ήταν να μη γίνεται τροποποίηση της εν λόγω βασικής νομοθεσίας με τη συνήθη διαδικασία προσθήκης πινάκων, δηλαδή μέσω σχεδίων νόμου.

2. Ωστόσο, η ακολουθούμενη διαδικασία δεν προσδίδει ασφάλεια δικαίου στους πολίτες, επειδή η προσθήκη ενός πίνακα με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου δημιουργεί αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση, χωρίς να είναι δυνατό να φαίνεται από την πρώτη ματιά η τροποποίηση της εν λόγω βασικής νομοθεσίας.

3. Συναφώς, γίνεται εισήγηση να αφαιρεθεί από την αναφερόμενη πιο πάνω διάταξη η δυνατότητα προσθήκης πινάκων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου και να δοθεί η δυνατότητα αυτή στη νομοθετική εξουσία.

Σε σχέση με την πιο πάνω αναφερόμενη εισήγηση του εκπροσώπου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, λόγω του ότι θα οδηγούσε σε διπλή ρύθμιση της εξουσίας των υγειονομικών επιθεωρητών των δήμων να εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα, δεδομένου ότι με βάση συγκεκριμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας ήδη παρέχεται σε αυτούς η εξουσία να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων που προβλέπονται στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο και στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

19 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων