Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και τους κανονισμούς «Οι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιαννάκης Γαβριήλ

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου και στις 5 και 12 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου, του ΠΑΣΥΞΕ και του ΣΤΕΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών Νόμου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση ορισμένων ζητημάτων που προβλέπονται στο βασικό νόμο και τα οποία χρήζουν τροποποίησης, για να συνάδουν με τον περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο [αρ. 76(Ι) του 2010].

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που αντικαθιστούν τους περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμούς του 1980, είναι η θέσπιση νέων κανονισμών για τη ρύθμιση των εντύπων των αιτήσεων, καθώς και των δικαιωμάτων για έκδοση και ανανέωση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας γραφείου και άδειας ξεναγών, όπως και ο καθορισμός πειθαρχικής διαδικασίας για ξεναγούς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το ποσό της εγγύησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου, που ανέρχεται στο ποσό των €30.000, και αναγνωρίζεται η εγγυητική που κατέχει αιτητής που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει γραφείο στη Δημοκρατία προσωρινά. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι για ξεναγό ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά το επάγγελμα αυτό στη Δημοκρατία ισχύουν οι πρόνοιες του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008. Επίσης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνεται η παράταση της ισχύος της άδειας λειτουργίας γραφείου και της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού από ένα σε δύο χρόνια και εξαλείφονται οι γλωσσικές απαιτήσεις για το διευθυντή του γραφείου. Καταργείται επιπλέον η απαίτηση για έγκριση από τον ΚΟΤ του διαφημιστικού υλικού του γραφείου. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι με κανονισμούς που θα εκδίδονται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου θα καθορίζονται τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τα δικαιώματα για την έκδοση και την ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου και άδειας ξεναγού, όπως και η πειθαρχική διαδικασία για τους ξεναγούς.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς καταργούνται οι περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμοί του 1980. Οι κυριότερες πρόνοιες των υπό εξέταση κανονισμών αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την έγκριση άδειας.

2. Την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων στον οργανισμό για την αλλαγή έδρας ή διεύθυνσης ή διευθυντή ή ονόματος γραφείου.

3. Εισαγωγή αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν αναγγελλόμενη απαίτηση.

4. Υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του επιχειρηματία επί των εντύπων.

5. Εισαγωγή βασικών υποχρεώσεων του γραφείου και βασικών υποχρεώσεων του επιχειρηματία/διευθυντή γραφείου.

6. Εισαγωγή βασικών υποχρεώσεων και καθηκόντων των ξεναγών και των περιπτώσεων όπου η συνοδεία ξεναγού δεν είναι υποχρεωτική.

7. Εισαγωγή άρθρου για τα πειθαρχικά αδικήματα, τις ποινές και την πειθαρχική διαδικασία εναντίον ξεναγών.

Με βάση το Ερωτηματολόγιο Ανάλυσης Αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα επηρεαστούν τα τοπικά και ευρωπαϊκά γραφεία τουρισμού και ταξιδιών, οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι ξεναγοί και οι διευθυντές τέτοιων γραφείων.

Από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί ο δημόσιος τομέας.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναθεωρούνται τα δικαιώματα ρύθμισης και λειτουργίας γραφείου ή υποκαταστήματός του, αναθεωρούνται τα ποσά για την έκδοση ή ανανέωση άδειας ξεναγού και αυξάνεται το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταθέσουν τα γραφεία στις €30.000 (αντί των £12.000 που απαιτείται σήμερα), με την παράλληλη κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης επιπρόσθετης εγγύησης για εκτέλεση προγραμμάτων οργανωμένων εκδρομών στο εξωτερικό, για τα οποία απαιτείται σήμερα η κατάθεση επιπρόσθετης εγγύησης ύψους £12.000.

Η άδεια λειτουργίας γραφείου και η άδεια ξεναγού θα εκδίδεται για δύο χρόνια αντί του ενός, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για τη διαμόρφωση των σχεδίων νόμου διεξήχθη κοινωνικός διάλογος, που είχε ως αποτέλεσμα αλλαγές στα σχετικά κείμενα.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις απασχόλησε το περιεχόμενο και η διατύπωση της επιφύλαξης στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 14 του νομοσχεδίου, όπου γίνεται εισήγηση το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ να έχει εξουσία να μην επιμείνει στην εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου, που αναφέρεται στις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση άδειας ή την ανανέωση άδειας ξεναγού, εάν ικανοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο για το χαρακτήρα και την εντιμότητα του αιτητή, και ότι λόγω των ειδικών συνθηκών της περίπτωσης και του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε και της διαγωγής που επέδειξε στο διάστημα αυτό θα ήταν εύλογο να μην επιμένει στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη υπάρχει και στον υφιστάμενο νόμο.

Στη συνέχεια, τοποθετούμενη επί του πιο πάνω ζητήματος, η Νομική Υπηρεσία σε νέα συνεδρία που πραγματοποιήθηκε για την περαιτέρω εξέταση των πιο πάνω σχεδίων νόμου κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο για την εν λόγω επιφύλαξη, όπου αναφέρονται κατά λέξη τα ακόλουθα:

«Νοείται ότι το διοικητικό συμβούλιο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου καθόσον αφορά καταδίκη προσώπου για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα ο οργανισμός ή/και για παράβαση του περί Διακίνησης Κεφαλαίων Νόμου, δύναται να μην επιμένει στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, εφόσον ικανοποιηθεί διαφορετικά ως προς το χαρακτήρα και την εντιμότητα του προσώπου του αιτητή και ένεκα των ειδικών συνθηκών της περίπτωσης και του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε και της διαγωγής που επέδειξε στο διάστημα αυτό θα ήταν εύλογο να μην επιμείνει στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών.».

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των πιο πάνω σχεδίων νόμου. Σημειώνεται ότι ο ACTA, με σχετική επιστολή που απέστειλε προς την επιτροπή, εξέφρασε και γραπτώς τη σύμφωνη γνώμη του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των εν λόγω σχεδίων νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων