Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων
Iωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος
Γεώργιος Γεωργίου Γεώργιος Προκοπίου
Τάσος Μητσόπουλος Ζαχαρίας Ζαχαρίου
Άριστος Δαμιανού Χάρης Γεωργιάδης
Γιώργος Γεωργίου Ανδρέας Μιχαηλίδης
Νικόλας Παπαδόπουλος Αντρέας Φακοντής
Αντώνης Αντωνίου Κώστας Κώστα
Νίκος Νικολαΐδης Χριστάκης Τζιοβάνης
  Νίκος Νικολαΐδης
  Μη μέλη της επιτροπής:
  Ζαχαρίας Κουλίας

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών και Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησαν τις προτάσεις νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου από τους βουλευτές κ. Ιωνά Νικολάου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Ζαχαρία Κουλία εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε κοινές συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 24 και την 31η Μαΐου 2012.

Σημειώνεται ότι η μελέτη των εν λόγω προτάσεων άρχισε από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω της λήξης της.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως αυτές αρχικά κατατέθηκαν, στοχεύουν στη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και στην υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας.

Ακολούθως, με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και λόγω ανεξαρτητοποίησης του βουλευτή κ. Ζαχαρία Κουλία προστέθηκαν ως συνεισηγητές στις εν λόγω προτάσεις εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος οι βουλευτές κ. Νικόλας Παπαδόπουλος και Αντώνης Αντωνίου. Περαιτέρω, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία κατάθεσής τους και λόγω αλλαγής των δεδομένων που αφορούν το ανησυχητικό φαινόμενο των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, κρίθηκε αναγκαίο από τους εισηγητές όπως αναθεωρήσουν τα κείμενα αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται, κατά το δυνατό, στις τρέχουσες εξελίξεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν με βάση τα στοιχεία που οι κυβερνητικοί αρμόδιοι κατέθεταν περιοδικά στις επιτροπές.

Με βάση τις εν λόγω αποφάσεις τους οι εισηγητές αναθεώρησαν τα κείμενα των προτάσεων νόμου και νέα διαμορφωμένα κείμενα τέθηκαν ενώπιον των μελών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι οποίες τα μελέτησαν στις κοινές συνεδριάσεις τους στις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Τμήματος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις των εισηγητών, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε, μεταξύ άλλων, να προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Να αντικατασταθεί η χρηματική ποινή των χιλίων λιρών (£1000), η οποία επιβάλλεται σε περίπτωση οδήγησης με ταχύτητα που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή περιουσία, με τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000).

2. Να καταστεί αδίκημα και να τιμωρείται με συγκεκριμένες ποινές η οδήγηση κατά παράβαση απόφασης δικαστηρίου που αποστερεί την ικανότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης, ρύθμιση η οποία υποδείχθηκε σε απόφαση δικαστηρίου..

3. Να διαφοροποιηθεί ο πίνακας στον οποίο καθορίζεται ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός βαθμών ποινής που δύναται να επιβάλει το δικαστήριο, σε περίπτωση υπέρβασης ορίου ταχύτητας ή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης ή άρνησης ή αποφυγής παροχής δείγματος εκπνοής. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται κατηγοριοποίηση των ποσοστών υπέρβασης ταχύτητας, καθώς και κατηγοριοποίηση της υπέρβασης των ορίων αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα και ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπέρβασης καθορίζονται οι βαθμοί ποινής.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου όπως αυτή διαμορφώθηκε είναι η τροποποίηση του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων:

1. να διαφοροποιηθούν οι χρηματικές ποινές και οι ποινές φυλάκισης που προβλέπονται για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, ανάλογα με το μέγεθος της υπέρβασης του καθορισμένου ορίου αλκοόλης,

2. να παρασχεθεί η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποστερεί τη δυνατότητα κατοχής ή λήψης άδειας οδήγησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο στις περιπτώσεις αυξημένης υπέρβασης,

3. να παρασχεθεί η δυνατότητα στο δικαστήριο να επιβάλλει, επιπρόσθετα με τις πιο πάνω ποινές, βαθμούς ποινής, όπως αυτοί καθορίζονται στο προτεινόμενο νομοθέτημα, και

4. να διαφοροποιηθεί η χρηματική ποινή και να καθοριστεί δυνατότητα του δικαστηρίου να επιβάλλει, επιπρόσθετα με τις άλλες προβλεπόμενες ποινές, βαθμούς ποινής στην περίπτωση άρνησης παροχής δείγματος εκπνοής για προκαταρκτική ή τελική εξέταση δειγμάτων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Σκοπός της τρίτης πρότασης νόμου όπως αυτή διαμορφώθηκε είναι η τροποποίηση του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να προνοούνται τα εξής:

1. Διαφοροποίηση αφενός του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται εξώδικα για το αδίκημα της παράβασης του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, και αφετέρου των βαθμών ποινής, ώστε να επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις αυξημένης υπέρβασης.

2. Εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, ανάλογα με την ποσότητα αλκοόλης που ανευρίσκεται στην εκπνοή ή στο αίμα, και σε περίπτωση αυξημένης ποσότητας επιβολή επιπρόσθετα βαθμών ποινής. Σημειώνεται ότι το εν λόγω αδίκημα θα επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση, νοουμένου ότι η παράβαση δεν υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο πέραν του οποίου αυτό θα τιμωρείται από το δικαστήριο.

3. Δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο να κατατίθενται τα έσοδα από ορισμένα εξώδικα πρόστιμα και τα ποσά αυτού να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τους εισηγητές των προτάσεων, η προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων επιβάλλεται, έπειτα από τη διαπίστωση της ανάγκης για άμεση λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή τροχαίων ατυχημάτων που οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι υφιστάμενες ποινές χρήζουν αναθεώρησης όχι τόσο ως προς το ύψος τους αλλά κυρίως ως προς την αναλογικότητα και την αμεσότητα στην επιβολή τους. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι απαιτούνται στοχευμένες ποινές, ανάλογες με τη σοβαρότητα της κάθε παράβασης, των οποίων οι συνέπειες να μπορούν να επιβληθούν αμέσως. Ιδιαίτερα, όπως τόνισαν οι ίδιοι, η λήψη των προτεινόμενων μέτρων θα συμβάλει επιπρόσθετα στην απόκτηση οδικής συνείδησης.

Στο στάδιο της μελέτης των προτάσεων νόμου από τις επιτροπές, τις τελευταίες απασχόλησαν κυρίως τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το προτεινόμενο ύψος των ποινών και οι διαβαθμίσεις υπέρβασης των ορίων ταχύτητας και αλκοόλης.

2. Η προτεινόμενη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο να κατατίθενται τα έσοδα από ορισμένα εξώδικα πρόστιμα, ώστε να χρησιμοποιούνται για σκοπούς πρόληψης τροχαίων αδικημάτων.

3. Οι περιπτώσεις στις οποίες θα επιβάλλονται οι βαθμοί ποινής, ο κατώτατος και ανώτατος αριθμός που θα επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση, καθώς και η ανάγκη συγκέντρωσης των ρυθμίσεων αυτών στο ένα από τα τρία νομοθετήματα για λόγους νομοτεχνικής ορθότητας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τη φιλοσοφία και τους σκοπούς των προτάσεων νόμου και εξέφρασαν τις επιμέρους απόψεις τους αναφορικά με τις κατηγοριοποιήσεις των παραβάσεων και τη διαβάθμιση των ποινών.

Όσον αφορά την προτεινόμενη δημιουργία ειδικού ταμείου, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη διαφωνία της, υποστηρίζοντας τη θέση ότι για λόγους διαφάνειας όλα τα έσοδα προς το κράτος πρέπει να εισέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως τόνισε η ίδια, ήδη γίνεται προσπάθεια, ώστε τα υφιστάμενα ειδικά ταμεία να καταργηθούν.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εξέφρασε την άποψη ότι η δημιουργία τέτοιων ταμείων αντιβαίνει στις πρόνοιες του συντάγματος και επιφυλάχθηκε να απαντήσει γραπτώς για τη συνταγματικότητα των υφιστάμενων ειδικών ταμείων.

Με βάση τα όσα διεμείφθησαν στις συνεδρίες των επιτροπών και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που κατατέθηκαν σε αυτές στα πλαίσια της μελέτης του όλου θέματος, οι επιτροπές κατέληξαν ομόφωνα στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Να διατηρήσουν τις διατάξεις για επιβολή βαθμών ποινής μόνο στις διατάξεις της πρώτης πρότασης νόμου και να διαγράψουν αυτές από τις υπόλοιπες για λόγους καθαρά νομοτεχνικής ορθότητας, ώστε η όλη ρύθμιση της επιβολής βαθμών ποινής να είναι συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο για το θέμα αυτό.

2. Να διαγράψουν τη διάταξη για την ίδρυση του ειδικού ταμείου.

3. Να κατηγοριοποιήσουν τα αδικήματα και να διαβαθμίσουν τις ποινές κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, με τις επιμέρους απόψεις των εμπλεκομένων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσαν τα κείμενα των προτάσεων νόμου στη βάση των πιο πάνω αποφάσεών τους και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», αντίστοιχα.

 

12 Ιουνίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων