Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Φόρους, Δασμούς και Άλλα Μέτρα Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου και 11 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας αρ. 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα εξής:

α. Κατάργηση και αντικατάσταση του περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και άλλα Μέτρα Νόμου [Νόμος αρ. 197(Ι) του 2004], με τον οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1976, η οποία αντικαταστάθηκε με την Οδηγία 2008/55/ΕΚ με ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, και η κατάργηση των περί Αμοιβαίας Συνδρομής για την Είσπραξη Απαιτήσεων Σχετικών με Ορισμένες Εισφορές, Δασμούς, Φόρους και άλλα Μέτρα Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 512/2004).

β. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2012.

Με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπείται η καλύτερη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών και της ουδετερότητας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους και δασμούς οι οποίες δεν καλύπτονται ακόμη από αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη, η οποία καθίσταται αποδοτικότερη και ουσιαστικότερη και διευκολύνεται στην πράξη.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με το εν λόγω νομοσχέδιο καθορίζονται σαφέστεροι κανόνες για τη διευκόλυνση της ευρύτερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, την κάλυψη όλων των νομικών και φυσικών προσώπων στην Κοινότητα και των απαιτήσεων των δημόσιων αρχών σχετικά με φόρους, δασμούς, εισφορές, επιστροφές και παρεμβάσεις, περιλαμβανομένων όλων των χρηματικών απαιτήσεων κατά του οικείου φορολογουμένου ή κατά τρίτου, που υποκαθιστούν την αρχική απαίτηση και τον καλύτερο προσδιορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Σημειώνεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

1. Ως αρμόδια αρχή ορίζεται η αρχή στη Δημοκρατία ή η αρχή ενός άλλου κράτους μέλους που, σύμφωνα με την ισχύουσα στην κάθε περίπτωση νομοθεσία, είναι αρμόδια για την είσπραξη των προβλεπόμενων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα απαιτήσεων και ενεργεί ως αιτούσα ή λαμβάνουσα την αίτηση αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.

2. Ως αιτούσα αρχή ορίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, το κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, το γραφείο διασύνδεσης ή το τμήμα διασύνδεσης στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος που υποβάλλει αίτηση συνδρομής σχετική με προβλεπόμενη απαίτηση.

3. Προβλέπεται διαδικασία για την παροχή της αιτούμενης συνδρομής και τη διαβίβαση στο αιτούν κράτος μέλος των εισπραχθέντων ποσών, καθώς και το διακανονισμό των εξόδων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και των μελών της βουλευτών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων