Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τον αναπεμφθέντα νόμο «Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Χάρης Γεωργιάδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2012, επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, τον οποίο ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 17 Μαΐου 2012, ο οποίος αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και εκπρόσωπος του ίδιου τμήματος του υπουργείου αυτού, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, με τον αναπεμφθέντα νόμο σκοπείται η τροποποίηση του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2012, παρατίθενται αυτούσια και είναι οι ακόλουθοι:

«1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν περιέλαβε στο άρθρο 2 του βασικού νόμου τον ορισμό της έκρυθμης κατάστασης ούτε στο άρθρο 45 του βασικού νόμου την πρόνοια για την επαναφορά της εξουσίας του Εφόρου Μηχανοκίνητων Οχημάτων για την έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Η εξουσία αυτή είχε ενσωματωθεί στον Κανονισμό 43 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης Κανονισμών με την τροποποίηση που είχε επιφέρει η Κ.Δ.Π. 375/2003. Με τη θέση σε ισχύ του Ν. 94(Ι)/2001 την 1η Μαΐου 2004 ο εν λόγω Κανονισμός καταργήθηκε εκ παραδρομής. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προέβλεπε στο άρθρο 19(β) την επαναφορά της εξουσίας αυτής του Εφόρου με λεκτικό που ήταν παρόμοιο με τον καταργηθέντα Κανονισμό. Η θεσμοθέτηση της εξουσίας θα συμβάλει στην ασφάλεια δικαίου και στον καθορισμό διά νόμου της αρμόδιας εκδίδουσας αρχής.

2. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εισήγαγε στο άρθρο 21 του βασικού νόμου πρόνοια, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εκπαίδευση οδηγών. Το νομοσχέδιο που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε πρόνοια σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Η νέα αυτή ρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στα Παραρτήματα V και VI της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ, που καθορίζουν τον ελάχιστο χρόνο των επτά ωρών εκπαίδευσης μόνο για τις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο και το ρυμουλκούμενό του (ως σύνολο συζευγμένων οχημάτων) υπερβαίνουν τα 3.500 κιλά ή για τις μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α. Η επιβολή της υποχρέωσης εκπαίδευσης οδηγών για δέκα ώρες για όλες τις κατηγορίες οχημάτων βαίνει πέραν του ρυθμιστικού πεδίου της Οδηγίας 2006/126/ΕΚ. Περαιτέρω, η εφαρμογή μιας τέτοιας πρόνοιας απαιτεί τον καθορισμό του στόχου και του περιεχομένου των μαθημάτων, των προσώπων/οργανισμών που προσφέρουν την επιμόρφωση αυτή και των προϋποθέσεων λειτουργίας τους, καθώς και του τρόπου άσκησης εποπτείας επί αυτών.

3. Ο τρίτος λόγος της αναπομπής αφορά τη μη ψήφιση των νέων τελών για την έκδοση των διάφορων κατηγοριών αδειών και αντιγράφων τους. Η ψήφιση των τελών αποτελεί προϋπόθεση για την πρακτική εφαρμογή του Νόμου, για να καταστεί εφικτή η κάλυψη του κόστους που συνεπάγεται η έκδοση της άδειας οδήγησης σε ειδική πλαστική κάρτα.».

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος από την επιτροπή, τόσο ο πρόεδρος αυτής όσο και τα μέλη της επανέλαβαν τη θέση, όπως αυτή εκφράστηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ότι, λόγω των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στην Κυπριακή Δημοκρατία εξαιτίας της καθυστέρησης στην ψήφιση της υπό αναφορά νομοθεσίας, προωθήθηκε στην ολομέλεια του σώματος για ψήφιση μόνο το μέρος του νομοσχεδίου που αφορούσε εναρμόνιση με την προαναφερόμενη Οδηγία, ενώ τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία χρήζουν ενδελεχέστερης μελέτης, η επιτροπή επιφυλάχθηκε να τα συζητήσει σε μεταγενέστερη συνεδρία της το συντομότερο δυνατό. Συνεπώς, η αφαίρεση κάποιων προνοιών από το αρχικό νομοσχέδιο δε σημαίνει αυτοδικαίως ότι απορρίφθηκε, αλλά ότι η επιτροπή έκρινε ότι αυτές έχρηζαν περαιτέρω μελέτης. Επιπρόσθετα, επειδή εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στο νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόνοια της Οδηγίας για την υποχρέωση του ενδιαφερομένου για πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος να υποβάλλεται σε εκπαίδευση οδηγών για συγκεκριμένες ώρες, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ενσωματώσει αυτή στο νόμο που ψήφισε.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ανέλυσε τους λόγους της αναπομπής όπως αυτοί αναφέρονται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2012, και ζήτησε όπως αυτή τύχει αποδοχής. Για τον τρίτο λόγο της αναπομπής, που αφορά τη μη ψήφιση από τη Βουλή των νέων τελών όπως αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ο ίδιος εκπρόσωπος ζήτησε όπως συμπεριληφθούν στο νόμο και συναίνεσε όπως αυτά μειωθούν κατά τόσο ποσό, ώστε να μην είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με τα ισχύοντα. Επιπρόσθετα, δεσμεύτηκε να επαναφέρει το όλο θέμα στη Βουλή για συζήτηση, σε περίπτωση που το ύψος αυτών θα είναι διαφοροποιημένο μετά τις προσφορές που θα έχει ενώπιόν του το υπουργείο για το κόστος χορήγησης των διάφορων αδειών οδήγησης και αντιγράφων αυτών.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο δεύτερο λόγο της αναπομπής, ο οποίος αφορά την πρόνοια της Οδηγίας που εκ παραδρομής δεν είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, την οποία η επιτροπή περιέλαβε στον αναπεμφθέντα νόμο. Ο ίδιος δήλωσε ότι η δυσαρμονία της διάταξης του νόμου που ψήφισε η Βουλή με τη σχετική ρύθμιση της Οδηγίας αφορά όχι τη διάρκεια των ωρών εκπαίδευσης της οποίας οφείλει να τύχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος αλλά τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων που η εν λόγω διάταξη καλύπτει. Η Οδηγία, τόνισε, καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο εκπαίδευσης μόνο για τις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο και το ρυμουλκούμενό του (ως σύνολο συζευγμένων οχημάτων) υπερβαίνουν τα 3.500 κιλά ή για τις μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α και όχι για όλες τις κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως λανθασμένα διατυπώθηκε στη διάταξη του αναπεμφθέντος νόμου.

Ο διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών δήλωσε στην επιτροπή ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας της Οδηγίας, η οποία δεν περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, απαιτεί τον καθορισμό του στόχου και του περιεχομένου των μαθημάτων, των προσώπων/οργανισμών που θα προσφέρουν την επιμόρφωση αυτή και των προϋποθέσεων λειτουργίας τους, καθώς και του τρόπου άσκησης εποπτείας επί αυτών, ζητήματα τα οποία πρέπει να περιληφθούν σε νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ακόμη δεν έχει ετοιμαστεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εξέφρασε εκ προοιμίου τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς της για τη συνταγματικότητα του δικαιώματος του Προέδρου της Δημοκρατίας να αναπέμψει στη Βουλή νόμο για λόγους που αναφέρονται σε διατάξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον αναπεμφθέντα νόμο. Για το θέμα αυτό ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι το άρθρο 51.1 του συντάγματος παρέχει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τέτοιο δικαίωμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής, επιφέροντας παράλληλα στον αναπεμφθέντα νόμο τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

1. Αποδοχή του πρώτου και του δεύτερου λόγου αναπομπής, οι οποίοι αφορούν την εξουσία του Εφόρου για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου εκπαίδευσης για τον ενδιαφερόμενο για συμμετοχή σε πρακτική δοκιμασία μηχανοκίνητου οχήματος, αντίστοιχα, όπως αυτοί προτείνονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

2. Αποδοχή του τρίτου λόγου αναπομπής για τα τέλη έκδοσης των διάφορων κατηγοριών αδειών και αντιγράφων αυτών με μειωμένο το ύψος των προτεινόμενων τελών, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο γενικός διευθυντής του αρμόδιου υπουργείου.

Συναφώς, η επιτροπή διαμόρφωσε νέο κείμενο νόμου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο πάνω αποφάσεις της, και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής όπως αναλύθηκε πιο πάνω.

 

 

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων