Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, για το οποίο είχε υποβληθεί στις 10 Μαΐου 2012 έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για ψήφισή του σε νόμο, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 11 Ιουνίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του φορέα για το έτος 2012.

Στο στάδιο της συζήτησης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την ολομέλεια του σώματος προέκυψε η ανάγκη διευκρίνισης ορισμένων σημείων επί του ευρύτερου θέματος που αφορά το σύνολο της αντιμισθίας του χρηματοοικονομικού επιτρόπου, καθώς και του προσωπικού που θα εργοδοτηθεί στον εν λόγω φορέα. Συναφώς, το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε εκ νέου στην επιτροπή με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2012.

Το κυριότερο σημείο το οποίο κρίθηκε ότι έχρηζε περαιτέρω συζήτησης αφορά κυρίως το ύψος των απολαβών του επιτρόπου και των υπαλλήλων του φορέα, οι οποίες κατά τη γενικότερη άποψη των μελών της επιτροπής χρήζουν επανακαθορισμού υπό το φως της παρούσας δημοσιονομικής κατάστασης.

Ειδικότερα, βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο καθορισμού των απολαβών των πιο πάνω, καθώς και συγκριτική κατάσταση με τις απολαβές άλλων αξιωματούχων και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής διατύπωσαν τη θέση ότι το ύψος των απολαβών θεωρείται υπερβολικά υψηλό στα πλαίσια της παρούσας δημοσιονομικής κατάστασης, όπως και δυσανάλογο σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ο φορέας με τη λειτουργία του.

Επ’ αυτού ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα, αναφερόμενοι σε σχετική επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του φορέα, η οποία είχε κατατεθεί στην επιτροπή με ημερομηνία 29 Μαΐου 2012, δήλωσαν ότι το ύψος των απολαβών τόσο του επιτρόπου όσο και του προσωπικού του φορέα θεωρείται δικαιολογημένο για τους ακόλουθους λόγους:

1. Ο χρηματοοικονομικός επίτροπος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου νομικών ή οικονομικών επιστημών, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και να έχει κατάλληλη πείρα στο χρηματοοικονομικό ή νομικό τομέα.

2. Η θέση του χρηματοοικονομικού επιτρόπου θα είναι πλήρους απασχόλησης και το πρόσωπο που θα κατέχει τη θέση δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, θα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα του επιτρόπου να εργοδοτείται ή να παρέχει υπηρεσίες ή να είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου χρηματοοικονομικής επιχείρησης για δύο χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Οι απολαβές του επιτρόπου πρέπει να συνάδουν με την υπόσταση και το κύρος που του αρμόζει, καθώς επίσης να μην τυγχάνει άνισης μεταχείρισης σε σχέση με άλλους επιτρόπους.

4. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του φορέα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και θα απαιτήσουν εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια από το χρηματοοικονομικό επίτροπο, ο οποίος θα αναλάβει εκ του μηδενός να κτίσει όλη την υποδομή, διαδικασίες, συστήματα, οργάνωση και στελέχωση του φορέα.

5. Παρά το ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό υπάρχει η πρόνοια για το συγκεκριμένο ύψος μισθού (€85.000) σε σχέση με το χρηματοοικονομικό επίτροπο, το ενδεχόμενο αυτό δεν αποκλείει το διορισμό προσώπου που θα πληρεί τα αναγκαία προσόντα με χαμηλότερο μισθό.

6. Αναφορικά με τις απολαβές του προσωπικού του φορέα, η πρόθεση του συμβουλίου είναι να μην ισχύουν μισθολογικές κλίμακες κατά το αντίστοιχο σύστημα που ισχύει στο δημόσιο τομέα, αλλά η αμοιβή του κάθε υπαλλήλου να ορίζεται βάσει του σχετικού συμβολαίου πρόσληψης. Κατά τον τρόπο αυτό ο φορέας θα αποφύγει να εγκλωβιστεί σε σύστημα μισθοδοσίας το οποίο θα εμπερικλείει κινδύνους αυξήσεων των απολαβών χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία του, ο φορέας δε χρηματοδοτείται από το δημόσιο αλλά σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ιδιωτικό τομέα μέσω των πάγιων ετήσιων εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από βουλευτές μέλη της επιτροπής, δήλωσε ότι η προτεινόμενη αντιμισθία του επιτρόπου (€85.000), με βάση τις κλίμακες της δημόσιας υπηρεσίας, προσομοιάζει με την Κλίμακα Α16. Πέραν αυτών, ο επίτροπος δικαιούται επιπρόσθετα ωφελήματα υπό τη μορφή επιδομάτων, τα οποία καλύπτουν έξοδα διακίνησης ύψους €1.000 και επίδομα εκτός έδρας ύψους €500 (αφορούν και λειτουργούς του φορέα), καθώς και έξοδα παραστάσεως (αποκλειστικά για τον επίτροπο) ύψους €4.260.

Αναφορικά με την αντιμισθία των λειτουργών του φορέα, οι οποίοι υπενθυμίζεται ότι στο σύνολό τους ανέρχονται σε τρεις, αυτή καθορίστηκε και προσομοιάζει με την Κλίμακα Α8 της δημόσιας υπηρεσίας (€26.000). Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι η αμοιβή του κάθε υπαλλήλου θα ορίζεται βάσει συμβολαίου πρόσληψης και δε θα ισχύουν κλίμακες, με σκοπό την αποφυγή του κινδύνου αύξησης των απολαβών τους χωρίς αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

Περαιτέρω, οι απολαβές του γραμματειακού προσωπικού του φορέα, που υπενθυμίζεται ότι αυτό ανέρχεται σε δύο, προσομοιάζουν με την Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii) της δημόσιας υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής διατύπωσαν την άποψη ότι το ύψος του μισθού δεν προσδίδει απαραιτήτως κύρος στη θέση, σημειώνοντας ότι με το ύψος του ποσοστού ανεργίας που δυστυχώς μαστίζει αυτή τη στιγμή την κυπριακή κοινωνία ο φορέας θα μπορούσε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να προσελκύσει αξιόλογα άτομα για τη θέση του επιτρόπου με πολύ χαμηλότερες απολαβές.

Περαιτέρω, δήλωσαν ότι πρόκειται για ένα νεοσύστατο φορέα ο οποίος δεν πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία του με τις υψηλότερες των απαιτήσεων από άποψη μισθολογική, καθώς επίσης ότι ο ρόλος του φορέα, ο οποίος θα είναι στην ουσία διαμεσολαβητικός και όχι “δικαστικός” ή “διαιτητικός”, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, δε δικαιολογεί το ύψος της αντιμισθίας που προτείνεται.

Συναφώς, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κατέληξε ότι η αντιμισθία του χρηματοοικονομικού επιτρόπου πρέπει να μειωθεί, ώστε να προσομοιάζει με τη μισθοδοσία που αντιστοιχεί στην αρχική Κλίμακα Α13 της δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή περίπου στις €52.000, και συνεπώς ζήτησε από τους αρμοδίους όπως για το σκοπό αυτό κατατεθεί νέο αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου στη βάση της εκφρασθείσας από την επιτροπή, σύμφωνα με τα πιο πάνω, θέσης.

Οι εκπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού δήλωσαν ότι το συμβούλιο θα σεβαστεί την οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν αυτή θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στελέχωσης του φορέα το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι το αρμόδιο υπουργείο, υλοποιώντας την πιο πάνω θέση της επιτροπής, απέστειλε στη Βουλή με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2012, νέο αναθεωρημένο κείμενο σχεδίου νόμου, με το οποίο οι απολαβές του χρηματοοικονομικού επιτρόπου μειώνονται στις €52.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της επανεξέτασης του νομοσχεδίου, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος, στην οποία υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για λήψη τελικής απόφασης.

 

 

12 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων