Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα
Χάρης Γεωργιάδης Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μια συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου (ΠΑΣΙΚΤΕΟ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/48/ΕΕ της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2010 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 2009/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τους τελευταίους προτείνεται η αντικατάσταση του Πέμπτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών με νέο παράρτημα, ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της προαναφερόμενης Οδηγίας, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μέθοδοι ελέγχου του κάθε σημείου τεχνικού ελέγχου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τους και τα σημεία υποχρεωτικού ελέγχου, περιλαμβανομένων των σύγχρονων ηλεκτρικών συστημάτων που διαθέτουν τα νέα οχήματα.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/47/ΕΕ της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2010 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 2000/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης που κυκλοφορούν στην κοινότητα.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τους τελευταίους προτείνεται η αντικατάσταση των Παραρτημάτων VI και VII των βασικών κανονισμών με νέα παραρτήματα, ώστε αυτά να συνάδουν με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας και έτσι να βελτιωθεί η διαδικασία οδικού τεχνικού ελέγχου, που ήδη διενεργείται, με την επαναδιατύπωση των κανόνων για τη διεξαγωγή δοκιμών ή/και τον έλεγχο των συστημάτων πέδησης και των εκπομπών καυσαερίων. Παράλληλα, αντικαθίσταται το υφιστάμενο υπόδειγμα έκθεσης οδικού τεχνικού ελέγχου στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των σημείων για έλεγχο. Απώτερος στόχος της εν λόγω τεχνικής προσαρμογής είναι η οδική ασφάλεια, η περιβαλλοντική προστασία και ο ισότιμος ανταγωνισμός.

Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή η τελευταία αποφάσισε όπως προβεί σε διαμόρφωση των δύο κανονισμών σε ενιαίο κείμενο καθότι πρόκειται για δύο προτεινόμενους κανονισμούς που τροποποιούν τον ίδιο βασικό κανονισμό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2010/48/ΕΕ και 2010/47/ΕΕ έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, ωστόσο οι πρώτοι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Μαΐου 2012 και οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις την 31η Μαΐου 2012.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και διαμόρφωσε τα δύο κείμενα των κανονισμών σε ένα ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους υπό τον τίτλο «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012».

11 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων