Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαΐδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10, 17, 24 και την 31η Μαΐου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αλιέων Πολυδύναμων Αδειών Αλιείας Κύπρου (ΣΑΠΑΑΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας), του Συνδέσμου Εμπόρων Ειδών Αλιείας Κύπρου, του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Όμιλος Ερασιτεχνικής Αλιείας με Σκάφος και η αγροτική οργάνωση Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 6 του περί Αλιείας Νόμου, όπως αρχικά κατατέθηκαν, είναι η τροποποίηση των περί Αλιείας Κανονισμών, ώστε να υπόκεινται στην υποχρέωση εγκατάστασης συσκευής δορυφορικού εντοπισμού (ΣΔΕ) όλα τα κυπριακά αλιευτικά σκάφη των οποίων το συνολικό μήκος υπερβαίνει τα δώδεκα μέτρα, καθώς και η ταυτόχρονη παραχώρηση δυνατότητας στο διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών να υποχρεώνει κυπριακά αλιευτικά σκάφη μικρότερου μήκους να εγκαθιστούν συσκευές εντοπισμού (ΣΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ΣΔΕ σε σκάφη που υπερβαίνουν τα δώδεκα μέτρα επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες, ώστε να επιτευχθεί μείωση του οικονομικού κόστους των δορυφορικών υπηρεσιών για τον ηλεκτρονικό έλεγχο της παράκτιας αλιείας και επίλυση του προβλήματος που παρουσιάζουν οι ΣΔΕ, όταν αυτές δεν έχουν επαφή με το δορυφόρο. Όπως επισημαίνεται στα ίδια στοιχεία, η εγκατάσταση ΣΔΕ ή ΣΕ οι οποίες να είναι καταλληλότερες για μικρά σκάφη, νεότερης και αποτελεσματικότερης τεχνολογίας, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, αναμένεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα στον έλεγχο της παράκτιας αλιείας και να συμβάλει στη μείωση των εξόδων του κράτους.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών επισήμανε ότι, λόγω της αναποτελεσματικότητας των ΣΔΕ που εφαρμόστηκαν στα κυπριακά αλιευτικά σκάφη το 2009, αποφασίστηκε η αφαίρεσή τους για όλα τα σκάφη που δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού που ρυθμίζει το θέμα αυτό και ο οποίος απαιτεί όπως ΣΔΕ εφαρμόζουν όλα τα σκάφη που έχουν μήκος πάνω από δώδεκα μέτρα. Όπως ο ίδιος διευκρίνισε, στην Κύπρο δεν εφαρμόζονται οποιοιδήποτε περιορισμοί στην παράκτια αλιεία και ως εκ τούτου τα μικρότερα σκάφη δεν είναι απαραίτητο να έχουν εγκατεστημένο ένα τέτοιο σύστημα εντοπισμού, γεγονός το οποίο επιβαρύνει το κράτος με σημαντικό κόστος αγοράς δορυφορικών υπηρεσιών.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων (Σύνδεσμος Παράκτιας Αλιείας) διαφώνησε με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η κυβέρνηση επιθυμεί να εγκαταστήσει τέτοιες συσκευές στα κυπριακά αλιευτικά σκάφη, τότε η υποχρέωση αυτή πρέπει να αφορά όλα τα σκάφη που απασχολούνται στον κλάδο της αλιείας για σκοπούς ελέγχου των αλιευτικών αποθεμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλιείας (Τρατάρηδες) τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της εγκατάστασης των ΣΔΕ, καθώς, όπως σημείωσε, αυτές κρίνονται σημαντικές για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων διαφώνησαν με τους προτεινόμενους κανονισμούς, αφού, όπως επισήμαναν, οι εν λόγω ρυθμίσεις αποτελούν μία πρόταση αποσπασματική, η οποία θα προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στους Κυπρίους αλιείς και ειδικότερα στον τρόπο αδειοδότησής τους. Συναφώς, οι ίδιοι εισηγήθηκαν όπως το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα επανέλθει με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εισηγήσεων ως προς το θέμα αυτό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κάλεσε το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως επανεξετάσει τις προτεινόμενες πρόνοιες και επανέλθει ενώπιον της επιτροπής με νέες, κοινά αποδεκτές εισηγήσεις.

Συνεπακόλουθα, στα πλαίσια της συνέχισης της εξέτασης των προτεινόμενων κανονισμών από την επιτροπή, ο διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών εισηγήθηκε τη διαγραφή της παραχωρούμενης σ’ αυτό από τους προτεινόμενους κανονισμούς δυνατότητας να υποχρεώνει αλιευτικά σκάφη με μήκος μικρότερο των δώδεκα μέτρων να εγκαθιστούν ΣΕ. Η εν λόγω εισήγηση, όπως επισήμανε, απορρέει από τις πρόσφατες γενικότερες εξελίξεις στον τομέα αυτό και στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και από τις τελευταίες επαφές που είχε με τα εμπλεκόμενα μέρη. Περαιτέρω, ο ίδιος σημείωσε ότι το τμήμα του βρίσκεται στο στάδιο αναθεώρησης του περί Αλιείας Νόμου στα πλαίσια της οποίας το όλο θέμα, καθώς και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους αλιείς του νησιού θα αντιμετωπίζονται ολοκληρωμένα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση του διευθυντή.

Επιπρόσθετα, στο κείμενο των κανονισμών πραγματοποιήθηκε αριθμός λεκτικών και νομοτεχνικών διορθώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών όπως ολοκληρώσει την πιο πάνω αναφερόμενη αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό, ώστε να υπάρξει σφαιρική επίλυση όλων των ζητημάτων που ταλανίζουν την κυπριακή αλιεία.

 

 

 

 

5 Ιουνίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων