Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιώργος Γεωργίου
Γεώργιος Τάσου Αντρέας Καυκαλιάς
Ευθύμιος Δίπλαρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γεώργιος Προκοπίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Νίκο Τορναρίτη και το μέλος της κ. Ευθύμιο Δίπλαρο, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαρτίου και στις 22 Μαΐου 2012. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να επέλθει βελτίωση συγκεκριμένης πρόνοιας στο άρθρο του 28Γ, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις των υποψήφιων για διορισμό εκπαιδευτικών που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης ή να αναλάβουν καθήκοντα λόγω μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση καθίσταται πιο σαφές ότι οι υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους είτε για μάστερ είτε για διδακτορικό δε θα διαγράφονται από τον οικείο πίνακα διοριστέων ούτε θα χάνουν τη σειρά προτεραιότητας για διορισμό και θα μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης την επόμενη ή μεθεπόμενη φορά που θα προσφερθεί αυτό ανάλογα με την περίπτωση.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αίρεται η αντίθεση που υφίσταται μεταξύ συγκεκριμένης διατύπωσης στο εδάφιο (1) του άρθρου 28Γ και συγκεκριμένης πρόνοιας στους κανονισμούς περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) σε σχέση με τη χορήγηση άδειας απουσίας σε εκπαιδευτικούς για λόγους σπουδών. Συγκεκριμένα, με τη νέα διατύπωση θα καθίσταται σαφές ότι στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αποδέχονται το διορισμό που τους προσφέρει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αλλά αδυνατούν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, είτε γιατί συνεχίζουν τις σπουδές τους που άρχισαν πριν από το μόνιμο διορισμό τους είτε γιατί αρχίζουν σπουδές κατά το σχολικό έτος του διορισμού τους, η άδεια απουσίας χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με βάση τους πιο πάνω κανονισμούς.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Νίκος Τορναρίτης και ο κ. Ευθύμιος Δίπλαρος, ως εισηγητές της πιο πάνω πρότασης νόμου, επισήμαναν την ανάγκη προώθησης της προτεινόμενης τροποποίησης, διότι θα συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση των διατάξεων του επίμαχου άρθρου 28Γ αίροντας τυχόν ερμηνευτικές ασάφειες και κενά. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Τορναρίτης επισήμανε ότι η παρούσα τροποποίηση βελτιώνει περαιτέρω παλαιότερη πρόταση νόμου του που ψηφίστηκε ήδη σε νόμο το 2008 και αφορούσε μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που λόγω σπουδών αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και κινδύνευαν να διαγραφούν από τον πίνακα διοριστέων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με το σκοπό του προτεινόμενου νόμου. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αφού δήλωσαν ότι συμφωνούν, παράλληλα επισήμαναν και την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του κειμένου της πρότασης νόμου. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εκπρόσωποι επισήμαναν ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και ορισμένες άλλες πρόνοιες, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες είτε λόγω σχετικής με το θέμα νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου είτε λόγω της υφιστάμενης ακολουθούμενης για το θέμα πρακτικής είτε λόγω της ανάγκης για απλούστευση ορισμένων διαδικασιών.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς και τη Νομική Υπηρεσία να συνεργαστούν για την αναγκαία διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου. Τα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της επιτροπής και απέστειλαν σ’ αυτή διαμορφωμένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο ρυθμίζει πιο ολοκληρωμένα το όλο θέμα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας με βάση τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της δήλωσε ότι υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, θα τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων