Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Απριλίου, στις 17 και 23 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα τα Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται ότι σε πρώτο στάδιο οι πιο πάνω κανονισμοί εξετάστηκαν από κοινού από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ωστόσο, έπειτα από σχετική συνεννόηση των προέδρων και των μελών των δύο επιτροπών, η μελέτη τους συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 14 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να καθοριστεί ότι η πραγματική υπηρεσία σε μια θέση κρίνεται ανεξάρτητα από τον τρόπο κατοχής της δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, καθώς και ότι περιλαμβάνει υπηρεσία μετά από υπεράριθμο διορισμό ή προαγωγή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του πιο πάνω νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο Κανονισμός 14 των ισχυόντων περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, με βάση τον οποίο υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας ή πείρας, προνοεί ότι, όταν σε σχέδια υπηρεσίας απαιτείται ορισμένος χρόνος υπηρεσίας για σκοπούς προαγωγής, η υπηρεσία αυτή πρέπει να είναι πραγματική υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να αρθεί οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι το όλο θέμα έχει ήδη κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση που προτείνεται αποφασίστηκε στα πλαίσια σχετικής συνεδρίας της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Στα πλαίσια της περαιτέρω μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών ενώπιον της επιτροπής, τέθηκε ο προβληματισμός κατά πόσο οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί εκδίδονται καθ’ υπέρβασιν των διατάξεων του νόμου ο οποίος εξουσιοδοτεί την έκδοσή τους και για το ζήτημα αυτό ζητήθηκε σχετική γνωμάτευση από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο στους υπεράριθμους διορισμούς δεν πληρώνεται κενή μόνιμη θέση και συνεπώς αν οι εν λόγω κανονισμοί είναι ultra vires στο νόμο [άρθρο 43(2)].

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενη στα πιο πάνω, κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή τα ακόλουθα:

1. Το άρθρο 43 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ο οποίος εξουσιοδοτεί την έκδοση των υπό συζήτηση κανονισμών, παρέχει τη δυνατότητα υπεράριθμου διορισμού ή προαγωγής σε θέση κατώτερου επιπέδου και μισθού στον ίδιο κλάδο, ανάμεσα σ’ άλλα, αν η κενή θέση ανώτερου επιπέδου και μισθού δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου υποψηφίου ή έναντι κενής θέσης προαγωγής ανώτερου επιπέδου και μισθού στον ίδιο κλάδο η οποία υφίσταται κατά την ημερομηνία πλήρωσης της κενής θέσης κατώτερου επιπέδου και μισθού στον ίδιο κλάδο.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του ίδιου άρθρου, κάθε υπεράριθμος διορισμός ή προαγωγή γίνεται πάνω σε προσωρινή βάση και τερματίζεται το γρηγορότερο μετά την πλήρωση της θέσης έναντι της οποίας έγινε. Σε περίπτωση που υπάρχει κενή θέση στην οποία έγινε ο υπεράριθμος διορισμός ή προαγωγή, ο υπεράριθμος αυτός διορισμός ή η προαγωγή είναι δυνατό να συνεχιστεί μέχρις ότου η κενή αυτή θέση πληρωθεί.

3. Από τα πιο πάνω καταδεικνύεται αφενός ότι ο εξουσιοδοτικός νόμος ρυθμίζει τη δυνατότητα υπεράριθμου διορισμού ή προαγωγής σε θέση όπως αυτή ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του εν λόγω νόμου και αφετέρου ότι δίνει τη δυνατότητα ο υπεράριθμος διορισμός ή η προαγωγή να γίνεται σε θέση κατώτερου επιπέδου από την προκηρυχθείσα θέση, ανεξάρτητα αν η θέση αυτή είναι κενή ή όχι κατά τον υπεράριθμο διορισμό.

4. Επιπλέον, το άρθρο 21 του εξουσιοδοτικού νόμου προβλέπει ότι μια θέση είναι δυνατό να είναι μόνιμη ή προσωρινή και τέτοια θέση δημιουργείται με νόμο που καθορίζει τον τίτλο και το μισθό ή τη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης. Η κατώτερη θέση”, που αναφέρεται στο άρθρο 43, είναι θέση που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21, δηλαδή είναι θέση με συγκεκριμένο τίτλο και μισθό, ανεξάρτητα αν κατά τον ουσιώδη χρόνο είναι κενή ή όχι.

5. Η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του εξουσιοδοτικού νόμου με τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν άμεσα από τις διατάξεις του άρθρου 43 και συνεπώς δεν είναι ultra vires στον πιο πάνω νόμο.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης που διεξήχθη, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επιπρόσθετα με τα πιο πάνω εισηγήθηκε ότι θα ήταν ορθότερο να ρυθμιστεί ότι η πραγματική υπηρεσία θα περιλαμβάνει υπηρεσία μετά από υπεράριθμο διορισμό ή προαγωγή όχι μόνο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, αλλά και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, με τον οποίο ρυθμίζεται η αποκατάσταση υπαλλήλων των οποίων η προαγωγή ακυρώθηκε έπειτα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής συμφώνησαν με την πιο πάνω εισήγηση της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών στη βάση της πιο πάνω εισήγησης και κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγείται την έγκριση των κανονισμών αυτών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων