Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Κυρωτικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της Συμφωνίας για Συμμετοχή της Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Ειδικότερα, στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει την εν λόγω συμφωνία μαζί με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με σκοπό την έκδοση χρεογράφων και την παροχή οικονομικής στήριξης που θα καλύπτονται από καταβεβλημένα και δεσμευμένα κεφάλαια από τα κράτη μέλη της Ζώνης του Ευρώ, με βάση τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών της Ευρωζώνης, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010, αποφασίστηκε όπως δημιουργηθεί ένας μόνιμος ευρωπαϊκός μηχανισμός, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτελεί τη συνέχιση των υφιστάμενων μηχανισμών EFSF και EFSM και θα ονομάζεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΜΣ συμφωνήθηκε από τους αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωζώνης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2011, και υπογράφτηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών στις Βρυξέλλες, στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει διαμορφωθεί, αναμένεται η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης και έναρξη της λειτουργίας του μηχανισμού μέχρι τον Ιούλιο του 2012.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στη συνάντηση του Eurogroup, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012, συμφωνήθηκε ότι στα €500 δις, που ήταν η συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα του ΕΜΣ, θα προστεθούν τα €200 δις, που έχει ήδη δεσμεύσει σε δάνεια ο προσωρινός μηχανισμός EFSF. Η διευθέτηση αυτή θα ισχύει μέχρι τον Ιούλιο του 2013, ενώ, πέραν της ημερομηνίας αυτής, η συνολική δυνατότητα χρηματοοικονομικής στήριξης θα περιοριστεί στη δυνατότητα στήριξης του μόνιμου μηχανισμού ύψους €500 δις.

Περαιτέρω, το ποσοστό συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στο συνολικό κεφάλαιο του ΕΜΣ θα βασίζεται στην κλείδα καταβεβλημένου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η συνεισφορά της Κύπρου στο συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται περίπου στα €1.373 δις. Ένα μέρος αυτού του ποσού πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις ως καταβληθέν κεφάλαιο, ενώ το υπόλοιπο θα έχει τη μορφή δεσμευμένου κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που αποφάσισε το Eurogroup στις 30 Μαρτίου 2012, θα καταβληθούν δύο δόσεις το 2012 (Ιούλιο και Οκτώβριο), δύο δόσεις το 2013 και μία δόση το 2014. Κάθε δόση που πρέπει να καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία θα ανέρχεται περίπου στα €30 εκατομ.

Σημειώνεται ότι ο ΕΜΣ θα μπορεί να παρέχει οικονομική στήριξη μέσω δανείων, να παρεμβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά κυβερνητικών ομολόγων, να παρέχει δάνεια για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζικών ιδρυμάτων και να παρέχει στήριξη στη βάση ενός προληπτικού προγράμματος.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, για να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω συμφωνία, πρέπει σε πρώτο στάδιο να προωθηθεί προς κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία τροποποιεί τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να θεσμοθετείται η νομική βάση για τη σύσταση του μηχανισμού. Συναφώς, για το σκοπό αυτό έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή και έχει εξεταστεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σχετικό νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων