Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 21 Μαΐου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Εφόρου Ασφαλίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣΕΠΕΥ) και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τους ανοικτού τύπου οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες με νέα νομοθεσία, ώστε αφενός να επιτευχθεί εναρμόνιση με:

1. την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και

2. τα άρθρα 11 και 13 της Οδηγίας 2010/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των Οδηγιών 1998/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών)

και αφετέρου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη εφαρμογή:

1. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της 1ης Ιουλίου 2010 της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω διαδικτυακού τόπου και

2. του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της 1ης Ιουλίου 2010 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη νομοθεσία εισάγονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και επέρχονται ουσιαστικές τροποποιήσεις στο καθεστώς διαχείρισης και λειτουργίας των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και διάθεσης των μεριδίων τους τόσο στο κράτος σύστασής τους όσο και διασυνοριακά, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Παροχή δυνατότητας σύστασης οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες σε άλλο κράτος μέλος μέσω της διεύρυνσης του διαβατηρίου των Εταιρειών Διαχείρισης.

2. Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας κοινοποίησης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες για τη διάθεση των μεριδίων τους σε άλλο κράτος μέλος.

3. Διευκόλυνση της διενέργειας συγχωνεύσεων μεταξύ οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τόσο σε εγχώριο επίπεδο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

4. Παροχή δυνατότητας για δημιουργία της δομής «κύριου-τροφοδοτικού» οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Master Feeder Fund) σε εθνικό επίπεδο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

5. Αντικατάσταση του «απλοποιημένου ενημερωτικού δελτίου» από τις «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», που παρέχουν στους επενδυτές με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο τις κύριες πληροφορίες για τον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, οι οποίες θα παρέχονται στους επενδυτές όλων των κρατών όπου ο οργανισμός διαθέτει τα μερίδιά του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιτυγχάνεται επιπρόσθετα εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των ανοικτού τύπου οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω της υιοθέτησης σειράς μέτρων που διευκολύνουν τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Ειδικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που διαθέτουν περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα.

2. Αναδιαμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουργίας του δικτύου διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

3. Δυνατότητα εισαγωγής των μετοχών Εταιρειών Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σε αγορά.

4. Δυνατότητα έκδοσης των μεριδίων διαφορετικών κατηγοριών.

5. Δυνατότητα μεταβίβασης μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

6. Δυνατότητα διανομής ενδιάμεσου μερίσματος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

7. Δυνατότητα δημιουργίας οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες εγγυημένου κεφαλαίου και εγγυημένης απόδοσης.

8. Δυνατότητα σύστασης διαπραγματεύσιμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

9. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τη διάσπαση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες.

10. Δυνατότητα μεταφοράς Εταιρείας Διαχείρισης ή οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες από και προς τη Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και άλλοι εκπρόσωποι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου και επισήμαναν ότι με την εφαρμογή του αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη για την οικονομία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

29 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων