Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Αρχής Λιμένων (Συνταξιοδοτικές Παροχές) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Παπαδόπουλος Νικόλας πρόεδρος Χάρης Γεωργιάδης
Άγγελος Βότσης Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και 7 και 21ή Μαΐου 2012. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19(2) του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η δημιουργία ταμείου συνταξιοδοτικών παροχών για τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, σχετική πρόνοια για δημιουργία του εν λόγω ταμείου συντάξεων είχε περιληφθεί στη συλλογική σύμβαση 2002-2003, ενώ, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση 2004-2006, είχε συμφωνηθεί όπως περιληφθεί πρόνοια στους προϋπολογισμούς της Αρχής από το 2007 και εντεύθεν για κονδύλι το οποίο σταδιακά θα κάλυπτε τις υποχρεώσεις της Αρχής προς το εν λόγω ταμείο. Όπως συμφωνήθηκε, το σχετικό κονδύλι, ύψους €10.000.000 που καθορίστηκε βάσει αναλογιστικών μελετών, περιλήφθηκε στους προϋπολογισμούς της Αρχής από το 2007 μέχρι σήμερα και θα μεταφερθεί στο ταμείο συντάξεων μόλις αυτό δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, θα ιδρυθεί ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Συνταξιοδοτικών Παροχών των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου” και στο οποίο μέλος θα είναι κάθε συντάξιμος υπάλληλος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Τη διαχείριση του ταμείου θα αναλάβει διαχειριστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από επτά μέλη, τα οποία πρέπει απαραίτητα να είναι και μέλη του ταμείου ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής.

Στο ταμείο θα καταβάλλονται:

1. οι εισφορές της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ως εργοδότη,

2. οι περιοδικές εισφορές των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου,

3. τα μερίσματα, οι τόκοι ή άλλα έσοδα που προκύπτουν από τις επενδύσεις του ταμείου και

4. οι δωρεές, χορηγίες και οποιαδήποτε άλλα ποσά που εισπράττονται από την Αρχή προς όφελος του ταμείου.

Κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών, τέθηκε από τα μέλη της επιτροπής το θέμα κατά πόσο οι σχετικές πρόνοιες του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011 θα πρέπει να περιληφθούν στους εν λόγω κανονισμούς. Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε όπως ζητηθεί σχετική γνωμάτευση από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Συναφώς, σύμφωνα με σχετική επιστολή του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2012, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με επιστολή, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2012, η όποια αναφορά στους υπό ψήφιση κανονισμούς στις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου πρέπει να γίνεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2011 [Ν. αρ. 113(Ι)/2011], ως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Υπό το φως της πιο πάνω θέσης, το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο των υπό έγκριση κανονισμών, στο οποίο έχει ενσωματωθεί η πιο πάνω θέση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτησή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

22 Μαΐου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων