Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και την 21η Μαΐου 2012. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων και κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνας της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε οι πρόνοιες για τη λογιζόμενη διανομή κερδών να μην εφαρμόζονται για τα κέρδη των φορολογικών ετών 2012, 2013 και 2014, νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια των κερδών αυτών η εταιρεία θα έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις, μηχανήματα, βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων).

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων ρυθμίσεων να παραχωρούνται αποσβέσεις στο κεφαλαιουχικό κόστος απόκτησης των πνευματικών δικαιωμάτων, απόκτησης ή ανάπτυξης προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών ονομάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά ύψους 20% και εκπτώσεων (απαλλαγής) από το εισόδημα επί των πνευματικών δικαιωμάτων, προνομίων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών σημάτων, ή δικαιωμάτων σε αυτά, εμπορικών ονομάτων ή δικαιωμάτων σε αυτά, αλλά και από το εισόδημα που προκύπτει από πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας, ύψους 80%.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προτιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% και στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας που χρησιμοποιείται ή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμος και κύριος χώρος διαμονής στη Δημοκρατία, ώστε να καλύπτει και αγορά ή ανέγερση κατοικίας και από πολίτες χωρών που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 13 του περί Φόρου Προτιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ στην περίπτωση εισαγωγής αεροσκάφους, το οποίο δε χρησιμοποιείται από αεροπορικές εταιρείες για μεταφορά επιβατών με κόμιστρο, από τόπο εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και πραγματοποιεί την εισαγωγή στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης που ασκεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται σε μια σειρά μέτρων για τόνωση της ανάπτυξης και για διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, με βασικούς άξονες την επίτευξη επιτυχούς δημοσιονομικής προσαρμογής, τη διατήρηση ενός ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, την επαρκή διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία και την προώθηση αναπτυξιακών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στο στάδιο της συζήτησης από την επιτροπή οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ τάχθηκαν υπέρ των προτεινόμενων ρυθμίσεων, θεωρώντας ότι αυτές επιβάλλονται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας με την παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα για τη διενέργεια επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή προχώρησε σε κατ’ άρθρο συζήτηση των νομοσχεδίων και κανονισμών και επέφερε σε αυτά αριθμό τροποποιήσεων, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής τους. Με τις διαφοροποιήσεις αυτές συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι μεταξύ των προτεινόμενων από την εκτελεστική εξουσία τροποποιήσεων στο νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου προτείνεται περαιτέρω η περίληψη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία τα ταμεία συντάξεων ή προνοίας ή οποιαδήποτε άλλα ασφαλιστικά ταμεία που ιδρύονται στη Δημοκρατία ή εκτός της Δημοκρατίας θα εγκρίνονται από τον Έφορο Φόρου Εισοδήματος, αποκλειστικά για σκοπούς εξεύρεσης του φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε ατόμου έχει καταβάλει συνεισφορές. Όπως σχετικά κατατέθηκε, με την προτεινόμενη ρύθμιση συμφωνεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η λειτουργία τέτοιων ταμείων.

Περαιτέρω, έγινε εισήγηση από το μέλος της επιτροπής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου για περίληψη στο νομοσχέδιο με το οποίο προτείνεται η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου πρόνοιας σύμφωνα με την οποία στο συνολικό εμβαδόν το οποίο υπολογίζεται για σκοπούς καταβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, για σκοπούς απόκτησης κατοικίας η οποία θα χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής, να περιλαμβάνεται και υπόστεγος χώρος με καθαρό ύψος μέχρι 2,20 τ.μ., εφόσον προκύπτει ανάγκη δημιουργίας του, λόγω των έντονων υψομετρικών διαφορών του οικοδομικού τεμαχίου και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικήσιμος χώρος. Σημειώνεται ότι με την εισήγηση αυτή συμφώνησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των νομοσχεδίων και κανονισμών και, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες στο στάδιο της συζήτησης εισηγήσεις, όπως και την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

22 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων