Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο  «Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8, 15, 22 και 29 Μαρτίου, στις 26 Απριλίου και στις 3 Μαΐου 2012. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της ΟΕΒ. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ και του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Κύπρου, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν σε συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμου (Κεφ. 50), έτσι ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών Νόμο του 2010 [Ν. 76(Ι)/2010], που είναι εναρμονιστικός με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο πηγάζουν κυρίως από το άρθρο 13 της σχετικής Οδηγίας και αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης άδειας εγκατάστασης παρόχου και παροχής υπηρεσιών και τη διευκόλυνση αυτών στην εξασφάλιση των σχετικών αδειών. Με το νομοσχέδιο αυτό διασαφηνίζονται περαιτέρω οι διαδικασίες χορήγησης από την αρμόδια αρχή της άδειας εκθέσεως και ελέγχου διαφημίσεων, προς όφελος τόσο των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων όσο και των αρμόδιων τοπικών αρχών.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών ως της εύλογης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων από την αρμόδια αρχή. Η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων.

2. Η πιο πάνω άδεια δε θεωρείται χορηγηθείσα σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

3. Η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να ενημερώνει τον αιτητή για όλα τα στάδια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του, καθώς και για τα μέσα έννομης προστασίας που βρίσκονται στη διάθεσή του σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.

4. Η διατήρηση του δικαιώματος της αρμόδιας αρχής να απαιτεί την παρουσίαση πρωτότυπων εγγράφων ή πιστοποιημένων αντιγράφων αυτών, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό κράτους μέλους της ΕΕ, για σκοπούς χορήγησης της αιτούμενης άδειας.

5. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης τυχόν όρων και/ή προϋποθέσεων και/ή τελών και/ή δικαιωμάτων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια άσκησης της διακριτικής τους εξουσίας, που σχετίζονται με τη χορήγηση της άδειας εκθέσεως διαφημίσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε διευκρινιστικά ότι η εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων από την αρμοδία αρχή καθορίζεται στους έξι μήνες, λόγω της εμπλοκής διάφορων αρμόδιων τμημάτων, όπως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η αστυνομία, από τα οποία απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο αφόρα τις διαδικασίες χορήγησης άδειας εκθέσεως διαφημίσεων εντός των δημοτικών ορίων και δεν άφορα διαφημίσεις που αναρτώνται στους αυτοκινητόδρομους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχέδιου και εξέφρασε την άποψη ότι ο καθορισμός της εύλογης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων στους έξι μήνες προκύπτει λόγω της καθυστέρησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εξασφαλισμένη άδεια οικοδομής. Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε περαιτέρω ενώπιον της επιτροπής ότι οι απαιτούμενες άδειες που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστούν ταυτόχρονα και αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη καθυστέρηση. Όπως τόνισε ο ίδιος εκπρόσωπος, η προσπάθεια είναι η σχετική άδεια να εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν, αλλά τίθεται θέμα ασφάλειας, γεγονός που επιβάλλει τη λεπτομερή μελέτη της κάθε αίτησης.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν διαφωνίες και επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες αυτού. Ειδικότερα οι διαφωνίες και επιφυλάξεις των πιο πάνω μελών επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα:

1. Η εύλογη προθεσμία των έξι μηνών για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή κρίνεται ως υπερβολική και ως εκ τούτου η πιο πάνω προθεσμία ίσως θα ήταν σκόπιμο να καθοριστεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, π.χ. σε δύο ή τρεις μήνες, όπως ισχύει ήδη και σε άλλες νομοθεσίες.

2. Η πρόνοια του νομοσχεδίου που προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η άδεια εκθέσεως διαφημίσεων να θεωρείται ως μη χορηγηθείσα, ενδεχομένως να οδηγεί σε περαιτέρω καθυστερήσεις στην έκδοση της εν λόγω άδειας. Ως εκ τούτου, εξέφρασαν την εισήγηση όπως τροποποιηθεί η σχετική πρόνοια έτσι ώστε, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η άδεια εκθέσεως διαφημίσεων να θεωρείται ως χορηγηθείσα.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη τροποποίηση, ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών Νόμο του 2010, που είναι εναρμονιστικός με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ, έχει γίνει πρόσφατα και στον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο. Για το λόγο αυτό η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως διευκρινιστούν οι λόγοι που η εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων καθορίστηκε στο νομοσχέδιο στους έξι μήνες, ενώ η αντίστοιχη προθεσμία για τη χορήγηση άδειας πώλησης οινοπνευματωδών ποτών καθορίστηκε στο αρχικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία στους τρεις μήνες, αλλά στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την νομοθετική εξουσία στους δύο μήνες. Παράλληλα στον ίδιο νόμο για την πώληση οινοπνευματωδών ποτών προβλέπεται ότι, αν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει έγκαιρα στον αιτητή, η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, ανταποκρινόμενος σε μεταγενέστερο στάδιο στο αίτημα της επιτροπής, με επιστολή του, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2012, επισημαίνει τα ακόλουθα:

 Η άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, σύμφωνα με τον περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο, εκδίδεται με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικού εντύπου, στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες και έγγραφα που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν άμεσα και την καταλληλότητα τόσο του υποστατικού όσο και του αιτητή για την έκδοση της σχετικής άδειας. Συνεπώς, αυτό που απομένει στην αρμόδια αρχή για την εξέταση μιας πλήρως συμπληρωμένης αίτησης είναι να εξακριβώσει την ορθότητα των πληροφοριών που της υποβάλλονται, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς.

 Όσον αφορά την έκδοση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων, σύμφωνα με τον περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμο, πέραν της εξακρίβωσης της ορθότητας των πληροφοριών που υποβάλλονται με την αίτηση, επιβάλλεται πρωτογενής μελέτη και λεπτομερής εξέταση σχεδίων και άλλων στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και η επιθεώρηση του χώρου στον οποίο ζητείται η τοποθέτηση/κατασκευή διαφημιστικού χώρου, σε συνάρτηση με την κατάσταση και τα δεδομένα της περιοχής. Όλα τα πιο πάνω εξετάζονται σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, όπως η αστυνομία και το Τμήμα Δημοσίων Έργων, και λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, του περί Δημοσίων Οδών Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, που καθορίζουν προϋποθέσεις και περιορισμούς, για να διασφαλίσουν ζητήματα όπως η οδική και γενικά η δημόσια ασφάλεια, ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας επηρεαζόμενων περιοχών και αρχιτεκτονικά και άλλα συναφή χαρακτηριστικά. Συνεπώς, ο καθορισμός των έξι μηνών ως εύλογης προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων που προβλέπεται στο νομοσχέδιο κρίνεται δικαιολογημένος.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 17 Νοεμβρίου 2011, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 44 της σχετικής Οδηγίας, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο η 28η Δεκεμβρίου 2009. Σημειώνεται επίσης ότι η ενσωμάτωση των διατάξεων της σχετικής Οδηγίας έχει ήδη γίνει σε μια σειρά νομοθετημάτων του εθνικού δικαίου, με βασικότερο τον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών Νόμο του 2010. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη πλήρους προσαρμογής του εθνικού δικαίου με τον πιο πάνω νόμο και τη σχετική Οδηγία, ειδικότερα σε σχέση με τον περί Εκθέσεως Διαφημίσεων Νόμο. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η σχετική προθεσμία έχει εκπνεύσει, θέτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία υπό την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το λόγο αυτό επίκειται η λήψη τιμωρητικών μέτρων. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη άμεσης ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

2. Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής όπως η εύλογη προθεσμία των έξι μηνών για τη χορήγηση άδειας εκθέσεως διαφημίσεων τροποποιηθεί στους τρεις μήνες. Περαιτέρω, εισηγούνται όπως, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει στον αιτητή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα, σε αντίθεση με το κατατιθέμενο νομοσχέδιο, που προνοεί ότι στην πιο πάνω περίπτωση η άδεια δε θεωρείται χορηγηθείσα. Για τις εισηγήσεις αυτές θα ετοιμαστούν σχετικές τροπολογίες.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης επί του νομοσχεδίου αυτού.

 

23 Μαΐου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων